ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΕΥΚΑ ή OLAF)H OLAF


Συζητώντας για την Ευρωαπάτη προχθές αναφερθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπλέμησης της Απάτης.
Για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η Ευρωπαϊκή Ένωσησυνέστησε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (γνωστή ως ΕΥΚΑ ή OLAF) με την απόφαση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου του 1999 στην οποία ανατίθενται, εκτός από τα καθήκοντα έρευνας, και καθήκοντα σχεδιασμού και προετοιμασίας της νομοθεσίας στον τομέα προστασία των κοινοτικών συμφερόντων και της καταπολέμησης της απάτης. Στις 12 Ιουλίου 1999, τα τρία θεσμικά όργανα εξέδωσαν απόφαση σχετικά με τον διορισμό των μελών της Επιτροπής επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την καταπολέμηση της απάτης.
Η δημιουργία εξειδικευμένων φορέων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Πέραν των κανόνων αυτών εξειδικευμένες διατάξεις έχουν υιοθετηθεί από τα οικεία όργανα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης. Τέτοιου είδους πράξη ήταν και η απόφαση 1999/726/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5) της οποίας την ακύρωση ζήτησε από το ΔΕΚ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενόψει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του ΔΕΚ C-11/00 της 10ης Ιουλίου 2003 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλπ κατά  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οποία το ΔΕΚ  ακύρωσε την απόφαση 1999/726/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Οκτωβρίου 1999, σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5).


Εδώ δημοσιεύεται η ετήσια έκθεση της OLAF που είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική

Ιστορική αναδρομή

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης είναι επίσης γνωστή ως OLAF, από τα αρχικά της γαλλικής ονομασίας: "Office de Lutte Anti-Fraude".
1988Δημιουργία της Ομάδας Δράσης για τον Συντονισμό της Πρόληψης της Απάτης (UCLAF) ως τμήματος της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η UCLAF συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης και παρείχε τον απαραίτητο συντονισμό και βοήθεια για την αντιμετώπιση της διακρατικής οργανωμένης απάτης.
1993Σταδιακή επέκταση των αρμοδιοτήτων της UCLAF μετά από σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1995Εξουσιοδότηση της UCLAF για έναρξη ερευνών με δική της πρωτοβουλία, βάσει πληροφοριών από διάφορες πηγές.
Επιβλήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η υποχρέωση να ενημερώνουν την UCLAF όταν υποψιάζονται περιπτώσεις απάτης σε τομείς της αρμοδιότητάς τους.
1999Μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ, υποβλήθηκαν προτάσεις για τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) με μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Απόρροια των προτάσεων αυτών ήταν
- η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ως ανεξάρτητου φορέα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής     
(Απόφαση 1999/352 pdf)
-  οι γενικοί κανόνες που διέπουν τις έρευνες της OLAF Κανονισμός 1073/1999 pdf
- μια συμφωνία για εσωτερικές έρευνες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ pdf

Η νομολογία μας έχει δώσει σειρά αποφάσεων σε σχέση με την OLAF την οποία αξίζει κανείς να δει με προσοχή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: