ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους


Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) αναδείχθηκε σε συνταγματικό επίπεδο με την αναθεώρηση του 2001[1] [2]και σειρά ειδικών νομοθετημάτων[3] όρισαν λεπτομερώς το νέο, μετά την αναθεώρηση καθεστώς που το διέπει,  αποτελεί θεσμό που δεν έχει τύχει της αναγκαίας προσοχής τόσο στη θεωρία[4] όσο και στην πράξη. Αν αναρωτηθεί κανείς μέσω της θεωρίας τι προβληματισμούς έχει αναδείξει, θα βρει ελάχιστα. Λίγες σκέψεις για τη φύση των γνωμοδοτήσεών του και κάποιες ιδέες με αφορμή τη συνταγματική του ρύθμιση. Τα γενικά εγχειρίδια κάποια λόγια και αυτό είναι όλο. Το ΝΣΚ όμως είναι στη ζωή μας συχνά είτε μιλάμε για το Βατοπέδι, είτε μιλάμε για το Μνημόνιο. Τούτο καθώς οι Υπουργοί αναζητούν κάλυψη σε πολλές τους ενέργειες μέσα από μια καλή γνωμοδότηση, αλλά και γιατί το ΝΣΚ προσφέρει αξιόπιστα  κάτι που ο ιδιώτης νομικός δεν προσφέρει χωρίς ασφάλεια νομικής προστασίας: θεσμικό ξεκαθάρισμα ως προς τη νομιμότητα ευφάνταστων ιδεών. 

Αυτά βέβαια δεν είναι τα μόνα που μπορεί να πει κανείς για το ΝΣΚ.
Από το κράτος έχει ανατεθεί στο ΝΣΚ ένας ρόλος τον οποίο η ελεύθερη αγορά αμείβει στα νομικά οικεία επαγγέλματα[5] με τρόπο σημαντικά υψηλότερο. Αυτός ο ιδιάζων ρόλος συνδέεται και με την αποκλειστικότητα της αρμοδιότητάς του η οποία έχει θεσμική χρειά και σκοπό. Το ΝΣΚ έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στην εφαρμογή της αποκλειστικότητας αυτής και σε σειρά γνωμοδοτήσεών του κάνει αναφορά τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις συνέπειές της[6].Συχνά πικνά ακούς τα μέλη του μάλιστα να παραπονούνται για την ανάμειξη στο ρόλο τους ιδιωτικών γραφείων με μεγάλες αμοιβές. Οχι άδικα εκ πρώτης όψεως.

Τα μέλη του ΝΣΚ σε αντίθεση ακόμη και με τους δικαστικούς λειτουργούς, στους οποίους επιτρέπεται η διεξαγωγή διαιτησιών επ’ αμοιβή υπό τους όρους του νόμου, δεν μπορούν να ασκούν παράλληλα άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες ανάλογης φύσεως με αυτές που ασκούν ως μέλη του ΝΣΚ[7]. Θα πρέπει λοιπόν με έμφαση να αναδειχθεί ο θεσμικός ρόλος της συγκεκριμένης ανώτατης αρχής[8] του κράτους. Τα μέλη του ΝΣΚ δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή να ασκούν πάσης φύσεως μισθωτή υπηρεσία. Ελάχιστες συμβολικής φύσεως εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα του ασυμβίβαστου της άσκησης οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ηδη πάντως συχνά προτείνονται και ως διαιτητές παρόλα αυτά σε διαιτησίες εν ενεργεία μέλη, αλλά και είναι σύνηθες να ακολουθεί την πρόωρη συνταξιοδότηση κάποιων μελών σημαντική δικηγορική καριέρα. Ας συνεχίσουμε όμως ως προς τον κανόνα χωρίς τις παράδοξες εξαιρέσεις.

 Ο θεσμικός αυτός ηρωϊσμός συμπληρώνεται και με αυστηρότατες πειθαρχικές κυρώσεις[9]ενόψει της διασφάλισης του ήθους και της αμεροληψίας των μελών του. Είναι συνεπώς προφανές ότι το ΝΣΚ έχει συγκεκριμένη αποστολή και θεσμικό ρόλο ενώ οι αρμοδιότητές του είναι συγκεκριμένες και αποκλειστικές. Για το λόγο αυτό άλλωστε συχνά το Δημόσιο προσλαμβάνει και ιδιώτες δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους κάθε είδους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ρυθμίζεται από το άρθρο 100 Α[10] του Συντάγματος και το ν. 3086/2002 Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 324/23.12.2002) καθώς και το ΠΔ 238/2003 περί εκτελέσεως των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΦΕΚ Α΄ 214/9.9.2003).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3086/2002 Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του  Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών.
 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίζονται οι αρμοδιότητες του ΝΣΚ
 αναλυτικά ως ακολούθως: Στην αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγονται: 
 α) Η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Κράτους και γενικότερα η 
νομική υποστήριξή του. 
 β) Η υποστήριξη των υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό 
ΔικαστήριοΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων,  με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 15 του Οργανισμού 
του Υπουργείου  Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄)
 και του άρθρου 56 παρ. 31l περ. α` έως ε` του Π.Δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α΄).  
γ) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Διοίκησης σε θέματα κοινοτικού δικαίου 
με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
 παραγράφου  αυτής.  
δ) Η διενέργεια όλων των δικαστικών πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 6 της
 Πολυμερούς Σύμβασης "Περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν" που κυρώθηκε 
με το Ν.Δ. 4421/1964 (ΦΕΚ 215 Α΄) και ανάγονται στα καθήκοντα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης. 
 ε) Η διεξαγωγή των δικαστικών πράξεων, που προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις 
δικαστικής αρωγής σε ποινικές, αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος και συνιστούν καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής
 αρχής. στ) Η καθοδήγηση των ενεργειών της Διοίκησης με νομικές γνωμοδοτήσεις.  
ζ) Η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό και η
 ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου. 
 η) Η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός 
διαιτητών του. 
 θ) Η υπεράσπιση δημοσίων υπαλλήλων σε ποινικά δικαστήρια, εφόσον προβλέπεται τούτο
 από ειδική διάταξη νόμου.  
(ι Η γνωμοδότηση για το παραδεκτό και βάσιμο των αναιρέσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει)[11]. 
 ια) Η επεξεργασία των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών 
αποφάσεων, που παραπέμπονται αρμοδίως σ` αυτό. 
 ιβ) Η δικαστική υπεράσπιση και γενικότερα η νομική υποστήριξη Νομικών Προσώπων
 Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία
 διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή από μέλη του σύμφωνα με ειδικές
 διατάξεις.  
Γνωμοδοτεί συνεπώς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά την παρ. (στ)
 του συγκεκριμένου νόμου
 για την καθοδήγηση της Διοίκησης και μόνον, ποτέ όμως η αρμοδιότητα αυτή 
δεν συνιστά παροχή 
επιστημονικής συνδρομής για γενικότερα ζητήματα προς τρίτους. 
 
 Κατά το άρθρο 24 παρ.7 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011εισήχθη ειδική ρύθμιση με το
ακόλουθο περιεχόμενο:
 "Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους,
 που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α` 324),  επιτρέπεται η ανάθεση
 συλλογής ή επεξεργασίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη  τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, 
σε τρίτους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων  τους, οι τρίτοι οφείλουν να τηρούν 
εχεμύθεια για όσα γεγονότα ή πληροφορίες  περιήλθαν σε γνώση τους, στο πλαίσιο της 
ανάθεσης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του
 Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης
 των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, κατά παρέκκλιση των
 διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν. 2362/1995 (Α` 247) και κάθε αναγκαίο 
ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής".
 
Ο καθένας μπορεί να φαντασθεί το νόημα μιας τέτοιας προσθήκης λίγο μετά τη 
σύναψη του πρώτου Μνημονίου το οποίο προσέδωσε στο ΝΣΚ έναν ιδιάζοντα ρόλο.
 
Δεν θα επεκταθουμε στο Μνημόνιο με το σημείωμα αυτό.
Μερικές μόνον σκέψεις για έναν πρώτο προβληματισμό παραθέτω με αφορμή το γεγονός
΄ότι πρόσφατα μου συνέβη για χορήγηση αναβολής ο αρμόδιος του ΝΣΚ να προσφύγει
στις  υπηρεσίες του κατά τα λοιπά ανεπιθύμητου ιδιώτη συναδέφλου δικηγόρου
κατά του οποίου ορύεται με την κάθε ευκαιρία.
Είναι αντιληπτό σε όλους και ευκταίο οι θεσμοί να διατηρούν το επίπεδο που 
προσιδιάζει σε αυτούς ιδίως όταν έχουν συνταγματική περιβολή. 
Ολοι οι Ελληνες πολίτες το επιθυμούμε και θλιβόμαστε που όλο ακούμε
για αναθέσεις σε ιδιώτες δικηγόρους ένανται πολλών εκατομυρίων ευρώ αμοιβής.
 
Ομως ελάτε στη θέση μου όταν για την αναβολή μας όχλησε ο ιδιώτης δικηγόρος των 
εκατομμυρίων. Να του ζητήσω πληρεξούσιο?
 Να τον στείλω στο διάβολο υπερασπιζόμενη το κύρος των θεσμών? 
Να προτείνω στον νέο πρωθυπουργό όταν έρθει με το καλό
να ελαφρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό καταργώντας το (ενόψει και της επικείμενης
νέας συνταγματικής αναθεώρησης...).
 
Οχι φυσικά! Το ΝΣΚ πλέον παρέχει Legal Opinions για τα πάσης φύσεως Μνημόνια
οπότε μην θυμώνετε το δράκοντα! 
 
[1] Άρθρο 100 Α' του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του (ΦΕΚ 84/17-4-2001)
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5.


[2] Σχετικά βλ και ΤιμΤομ ΝΣΚ πιο πάνω Γ. Παπαδημητρίου, Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και Σύνταγμα σελ. 39 επ.

[3] Ν. 3086 (ΦΕΚ Α΄ 324/23.12.2002) Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του, ΠΔ 238/2003 (ΦΕΚ Α΄ 214/9.9.2003), περί εκτελέσεως των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κλπ.
[4] Βλ. ειδικά σε Δαγτόγλου Π., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 5η έκδοση ενημερωμένη από τον Π.Μ. Ευστρατίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2004, σ. 631 επ, Σπληλιωτόπουλο Ε., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σ. 297- 298, Τάχου Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η έκδοση, 2005 Σάκκουλας Αθήνα  Θεσσαλονίκη, σ. 464- 468, Τιμητικός Τόμος ΝΣΚ 125 έτη ανωτέρω.

[5] Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές του Κώδικα Περί Δικηγόρων αλλά και οι συμφωνούμενες αμοιβές ιδιωτικά.

[6] Μεταξύ άλλων βλ. και τις ακόλουθες ΝΣΚ 212 / 1989 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Ν.Μαυρίκας, Πάρεδρος, 254 / 1989  ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Η. Παπαδόπουλος, Πάρεδρος, 699 / 1996  ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ), 74 / 1997  ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ), 324 / 1998  ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ), 137 / 2001  ΓνΝΣΚ Ν. Μαυρίκα, Νομικού Συμβούλου (Ατομική), 62 / 2003 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ), 511 / 2003  ΓνΝΣΚ (Τμ.Β), 130 / 2004 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ), 384 / 2004 ΓνΝΣΚ (Ολομέλειας Διακοπών) , 554 / 2005 ΓνΝΣΚ (Ατομική) Α. Καραγιάννη, Νομικού Συμβούλου κλπ.
[7] Αρθρο 38 ν. 3086/2002
Ασυμβίβαστα -Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Ν.Σ.Κ. να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία, καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.
2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας ή μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε οποιαδήποτε βαθμίδα, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α) και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 065 Α).
3.Τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που  συμμετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή σε διοικητικά συμβούλια, όταν επιτρέπεται, προτείνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο διορισμός γίνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα μετις διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλίου, της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας.
4. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται σε υπουργεία η συγκρότηση νομο παρασκευαστικών επιτροπών ή άλλων συλλογικών οργάνων με νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες συμμετέχει σε αυτές και ο Νομικός Σύμβουλοςτου Ν.Σ.Κ. στο αντίστοιχο υπουργείο με αναπληρωτή άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο ίδιο υπουργείο, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. 5. Τα μέλη του Ν.Σ.Κ., που μετέχουν, με βάση ειδικές διατάξεις, σε συμβούλια ή επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα της διοίκησης, προηγούνται από τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες, που συμμετέχουν σε αυτά, εκτός από τους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας.

[8]  Ν. 3086/2002
Αρθρο 1
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται 
απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

[9] ΠΔ 238/2003
Αρθρο 39
Πειθαρχικό παράπτωμα
1. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συμπεριφορά γενικά του μέλους του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας, εφ' όσον είναι αντίθετη στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του και θίγει το κύρος του ή το κύρος της υπηρεσίας.
2. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μελών καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος καθώς και από διατάξεις της κείμενης νομoθεσίας που αναφέρονται στο ΝΣΚ και στην δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
3. Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών συνιστούν ιδίως:
α} Πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης  προς την πατρίδα και το
δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα.
β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς
νόμους.
γ) Η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών.
δ} Η αμέλεια ή η άρνηση ή η ατελής εκπλήρωση του καθήκοντος.
ε) Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
στ} Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας.
ζ) Η αποσιώπηση νόμιμου λόγου αποκλεισμού ή εξαίρεσης συμμετοχής σε συλλογικά όργανα του ΝΣΚ ή της Διοίκησης.
η) Η αναξιοπρεπής ή απρεπής εντός ή εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά.
4. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής.

[10] Άρθρο 100 Α' του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του (ΦΕΚ 84/17-4-2001)
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5.

[11] Η περ.Ι` καταργήθηκε με την παράγραφο 9 άρθρου 13 Ν.3790/2009,ΦΕΚ Α 143/7.8.2009.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Facebook και παρενέργειες

Η είδηση της ημέρας:
Ρουμάνος (αν και αυτό δεν έχει τόση σημασία) γρονθοκόπησε και εν συνεχεία πέταξε στα σκουπίδια ένα ανήλικο κοριτσάκι που είχε γνωρίσει στο facebook.

Η φιλία ξεκίνησε από το Facebook και κατέληξε στα σκουπίδια,

Πολύ γρήγορα λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ξεκίνησαν και οι μεταξύ τους συναντήσεις, με τη διαφορά όμως ότι η ανήλικη δεν ήθελε τίποτε παραπάνω από μία απλή φιλία. Σε αντίθεση με τον αλλοδαπό ο οποίος άρχισε να την υποδέχεται στο σπίτι φίλων του και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την πείσει να συνευρεθούν ερωτικά.
Η ίδια ήταν ανένδοτη, μέχρι που εκείνο το βράδυ ο νεαρός θόλωσε και της επιτέθηκε ενώ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο με φίλους.
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση, ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες είδαν ένα όχημα να σταματά απότομα μπροστά από ένα κάδο απορριμμάτων και να πετούν κάτι έξω από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια ο οδηγός να κλείνει με δύναμη την πόρτα και να ξαναφεύγει.
Στην Ακτή Δυμαίων, περαστικοί έμειναν με το στόμα ανοικτό ακούγοντας το θόρυβο από απότομο φρενάρισμα ενός αυτοκινήτου σκούρου χρώματος που κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα στο ρεύμα ανόδου.
Φυσικά όλοι πίστεψαν ότι μάλλον θα ήταν κάποιος αγενής που αδιαφορώντας για τη φασαρία που προκαλούσε σε ώρα κοινής ησυχίας, απλώς πέταξε μια σακούλα απορριμμάτων δίπλα στους κάδους. Όταν όμως το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο, όσοι είχαν παραμείνει διέκριναν μες το σκοτάδι κάτι να κινείται ακριβώς δίπλα απ' τον κάδο. Όταν πλησίασαν έμειναν έκπληκτοι διαπιστώνοντας ότι αυτό το «κάτι» δεν ήταν παρά μία... νεαρή γυναίκα!
Έσπευσαν να τη συνεφέρουν και διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για μία... ανήλικη η οποία έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα και ήταν αυτή που οι επιβάτες του οχήματος είχαν πετάξει (σαν σακούλα απορριμμάτων) στο σημείο των κάδων απορριμμάτων!
Οπως γράφει η εφημερίδα "Κόσμος" της Πάτρας, της πρόσφεραν νερό και αφού κατάφεραν να ανακτήσει τις αισθήσεις της την οδήγησαν στο σπίτι της που βρισκόταν στην περιοχή.
Πάντως, στην ασφάλεια δεν έχει γίνει ακόμα καταγγελία, ίσως υπό το φόβο της ανήλικης για περισσότερα μπλεξίματα. 

Στους φίλους μου στο Facebook συγκαταλέγονται αρκετοί ανήλικοι, βαφτιστήρια και συμμαθητές του γιού μου. Τους παρακαλώ να προσέξουν την είδηση και όταν οι γονείς τους εξηγούν και τους "κουράζουν" να σκέπτονται και να προσέχουν τους ανώνυμους φίλους της κοινωνικής δικτύωσης. Τους παρακαλώ επίσης να περιορίσουν την ανάρτηση φωτογραφιών που ανοίγουν ορέξεις.
Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί μια ωραία περιπέτεια την οποία πρέπει όμως να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία
Φυσικά και το Facebook θα όφειλε να μην υποδέχεται τόσο ανοιχτά ανήλικα παιδικά στο χώρο του ώστε και αυτά να μην κινδυνέψουν να καταλήξουν στα ...σκουπίδια.
Διότι εκτός από τον Ρουμάνο, ψέμματα έλεγε και η ανήλικη που το δίχως άλλο εμφανιζόταν ως μεγαλύτερη για ... γούστο.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Θα μπορούσε να αποτελεί νομική είδηση η επιλογή του κ. Αθανασίου στην ηγεσία του Ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΝΔ. Σίγουρα δεν είναι. Ειναι όμως μία πολιτική είδηση.
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβολίζει την δικαιοσύνη όπως θα ήθελε ίσως ο κ. Σαμαράς, αν η δικαιοσύνη όφειλε να είναι ακομάτιστη. Είμασταν ασυνήθιστοι σε τέτοιες επιλογές. Οι δικαστές προορίζονταν για Πρόεδροι Δημοκρατίας, για υπηρεσιακοί υπουργοί, για υπουργοί εξωκοινοβουλευτικοί (ιδίως αν είχαν συνταξιοδοτηθεί). Εν ενεργεία όμως βουλευτές? Η είδηση είναι πολιτική και ιδιάζουσας σημασίας.
Δικαστικά Νέα ονομάζεται η εφημερίδα της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Δικαστικά νέα είναι και οι χθεσινές εξελίξεις που μετά το νόμο για τη Δίκαιη Δίκη (σαν και η δικαιοσύνη μέχρι χθες να ήταν άδικη) και την επιτάχυνση (και πάλι) της απονομής δικαιοσύνης μας καθησύχασαν για καλά. 
Πολλές οι συζητήσεις θα είναι σήμερα στα δικαστήρια για το θέμα. Μπορούμε να τις ακούσουμε με τη φαντασία μας. 
Πολλές οι διαφωνίες, οι ζήλιες, οι αντιδράσιες. Δεν είναι μακριά η εποχή άλλωστε που η φιλία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Κόκκινο προκαλούσε οξύτατες αντιδράσεις που συνοδεύονταν από το δάχτυλο που έδειχνε τη βίλα Κόκκινου στα Δικαστικά στο Σχινιά. Σήμερα η φιλία του κ. Σαμαρά με τον κ. Αθανασίου δηλώνεται και πολιτικά. Χωρίς επιφυλάξεις ή υποκρισία.
Επισημαίνεται ότι "Προ μηνών είχε αντιταχθεί στην τρόικα, όταν μετά την επίσκεψή στο Πρωτοδικείο, δήλωσε ότι στη χώρα µας η ποιότητα απονοµής δικαιοσύνης είναι υψηλή και ότι το πρόβληµα µε τις καθυστερήσεις δεν οφείλεται στο έµψυχο υλικό αλλά στην έλλειψη υποδοµής". 
Προσωπικά δεν κατάλαβα ποτέ γιατί διάφοροι παλαιοί φίλοι δικαστές "κωλύοντο να έρθουν στο γάμο μου" ή γιατί στη συνάντηση συμφοιτητών που κάναμε οι περισσότεροι δικαστές απείχαν. Σίγουρα έτσι νοιώθουν πιό σημαντικοί και αόρατοι. Μπορώ όμως να διαβεβαιώσω ότι όσοι ήρθαν και είδαν τους συμφοιτητές τους ήταν άνθρωποι που αγκάλιαζαν παλαιούς φίλους και χαίρονταν που ήταν μαζί. Η εποχή ορίζει το τέλος της υποκρισίας και ως προς αυτό ο κ. Αθανασίου πράττει άριστα που δηλώνει τις επιλογές του. Οπως και πολλοί άλλοι δικαστές που τάσσονται στο πλευρό των πολιτικών τους φίλων όπως έπραξε πρόσφατα και ο κ. Σταυρόπουλος για τον κ. Παπαδήμο. 
Εξίσου δεν κατάλαβα ποτέ τον καθηγητή μας το Προκόπη Παυλόπουλο στη Νομική (τότε παλαιά φυσικα)  που αναγνώριζε μόνο τον Στασινόπουλο ως πρότυπο δικαστού (κλπ). Ανθρωποι σκεπτόμουν είναι όλοι οι δικαστές και είναι δικαίωμά τους να έχουν φιλοδοξίες ή φιλίες ή χόμπυ ή κακίες... 
Στα Δικαστικά Νέα λοιπόν ας προστεθεί και αυτή η χαρμόσυνη είδηση για την σίγουρη εκλογή του κ. Αθανασίου. Τα Νομικά Νέα από τη μεριά τους διαλογίζονται για την πολιτική αυτή είδηση. Αλλά επειδή αντιπαθούν την υποκρισία θεωρούν την επιλογή Αθανασίου ως καλοδεχούμενη και εύχονται τα καλύτερα στον άνδρα.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Η δίκη του 'Αντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ

Το δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση του 'Αντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ αποφάσισε να εξαιρέσει, για λόγους μεροληψίας, έναν από τους βοηθούς δικαστές ο Τόμας Ιντρρεμπόε κατά την σημερινή δεύτερη ημέρα της δίκης του Nορβηγού, ο οποίος το καλοκαίρι σκότωσε 77 ανθρώπους, μετά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ζητήσει μέσω του διαδικτύου να επιβληθεί η θανατική ποινή στον Μπρέιβικ.

Μια εντελώς ξεχωριστή δίκη των ημερών μας.

Ο βοηθός δικαστή είχε γράψει στο Facebook στις 23 Ιουλίου, μια ημέρα δηλαδή μετά τις επιθέσεις του Μπρέιβικ κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 77 άνθρωποι, ότι "η θανατική ποινή είναι η μοναδική κατάλληλη τιμωρία στην υπόθεση αυτή", έγραψε η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Vepsen: Είναι ένας θυμωμένος δικαστής.

Ενώ η δίκη αυτή συνεχίζεται εν μέσω δραματικών εκπλήξεων για την ατάραχη Νορβηγική κοινωνία η κ. Λεπέν πλησιάζει το 20 % στη Γαλλία, η Χρυσή Αυγή διεκδικεί λόγο ορθότητας στην Ελλάδα και την κυριακή αν έβλεπες τις εφημερίδες στο περίπτερο της Αθήνας, τα στρατιωτικά εμβατήρια συναγωνίζονταν τις δηλώσεις περί δικτατορίας χωρίς χρέη...

Παράξενοι καιροί: στατόπεδα μεταναστών οργανώνονται, χρέη καταπνίγουν τις χώρες της Ευρωζώνης, κανείς δεν σέβεται τα πολιτικά κόμματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς καθώς θεωρούνται κλέφτες, οι αγιορίτες έχουν offshore, η ηθική του κ. Σαμαρά ακούγεται μετά τις καθάρσεις μιας εικοσαετίας χλεύη. Επίσης παντού πωλούνται χρυσαφικά και πολιτισμένοι αργυραμοιβοί αναλαμβάνουν ρόλο σε κάθε συνοικία.
Η δίκη του Μπρέιβικ που σκότωνε όσους έμοιαζαν "αριστεροί" είναι μια δίκη της Ευρώπης. Μια δίκη σύμβολο των ημερών όπου αναβιώνουν ακρότητες με ασυγχώρητη αμνησία. Μια δίκη θυμωμένων καιρών και θυμωμένων ανθρώπων.
Στη δίκη αυτή ο Breivik περιέγραψε καθισμένος αναπαυτικά στην καρέκλα, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, πώς κάποιοι έφηβοι είχαν παραλύσει τόσο πολύ από το φόβο ώστε είχε αρκετό χρόνο να ξαναγεμίσει το όπλο του πριν τους πυροβολήσει. Δεν είχε ξαναδεί τέτοιο πράγμα, δήλωσε – ούτε στην τηλεόραση. Είπε επίσης ότι μερικοί «παρίσταναν τους πεθαμένους» και τους πλησίασε πριν τους πυροβολήσει από κοντά. Οι συγγενείς των θυμάτων παρακολουθούσαν αγκαλιασμένοι. Ακόμα και οι πιο έμπειροι δημοσιογράφοι είχαν δάκρυα στα μάτια και οι δικηγόροι δάγκωναν τα χείλη τους όσο ο Breivik έλεγε ότι κατά τη διάρκεια σκεφτόταν ότι «έπρεπε να βρει ένα μέρος για να κρυφτεί.» Θυμήθηκε ότι οι κατασκηνωτές «ούρλιαζαν και παρακαλούσαν» για να τους αφήσει να ζήσουν. Ένα αγόρι του είπε «σε παρακαλώ, φίλε» αλλά το σκότωσε. Πυροβολούσε όσους ήταν στο έδαφος για να σιγουρευτεί ότι θα πεθάνουν.

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα καταθέσεων στη δίκη αυτή. Θα θεωρηθεί ψυχοπαθής ή όχι?  και αν εκείνος θεωρηθεί ακαταλόγιστος τι θα απογίνει η ξεχασιάρα ήπειρος, η Ευρώπη μας, που υποκρίνεται την πολιτισμένη?

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

legal opinion


Η legal opinion του αγγλοσαξονικού  δικαίου των συναλλαγών[1] αποτελεί  έννοια με χαρακτηριστικό αφενός τη δεσμευτικότητα ως προς τις συνέπειες σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται (στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή στους Δανειστές)[2].
Σύμφωνα με το λεξικό νομικών όρων Black  ( 7η έκδοση, 1999, σελ.1120) ως επιστολή νομικής γνωμοδότησης (legal opinion letter) ορίζεται ένα έγγραφο το οποίο συνήθως παράγεται κατ’ εντολή του εντολέα και  περιλαμβάνει την αντίληψη του δικηγόρου επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Οι παρέχοντες legal opinions νομικοί συνήθως ευθύνονται για τα όσα δηλώνουν και ασφαλίζονται κατάλληλα προς τούτο. Δεν παρέχεται η legal opinion πάντα προς τον εντολέα ή τον πελάτη αλλά στο πλαίσιο του δικαίου των συναλλαγών προς τον αιτούντα αυτήν προς όφελος της συναλλαγής. Η καταγωγή του θεσμού είναι αμερικανική και όπως μας λέει η θεωρία πολλές χώρες μέχρι πρόσφατα ήταν εχθρικές στο συγκεκριμένο νομικό προϊόν[3], [4]. O Sterba παραθέτει σημαντική αμερικανική νομολογία στο έργο του ιδίως ως προς την έννοια[5] αλλά και ως προς την ευθύνη του εκδότη[6] ενός legal opinion letter.
Το ελληνικό δίκαιο δεν απαγορεύει τέτοιου είδους υπηρεσία σε δικηγόρους στο πλαίσιο των περί εντολής διατάξεων.   
Tην έννοια αυτή γνωρίζουν καλά όσοι εντρυφούν στο δίκαιο των συναλλαγών.
Εσχάτως και οι περί τα Μνημόνια.


[1] Babb, Frank E.; Barnes, James G.; Gordon, Phillip; Kjellenberg, Evan M., Legal Opinions to Third Parties in Corporate Transactions; 32 Bus. Law. 553 (1976-1977), http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/busl32&div=36&id=&page=

[2] Freeman, John P., Current Trends in Legal Opinion Liability; 1989 Colum. Bus. L. Rev. 235 (1989)
[3] M. John Sterba, Jr., Legal Opinion Letters: A Comprehensive Guide to Opinion Letter Practice, Third Edition, Aspen Publishers, 2011 κεφάλαιο 1 από κοινού με τον Richard Dermott υπό τον γενικό τίτλο Τι είναι ένα legal opinion letter

[4] Richard R. Howe, the Duties and Liabilities of Attorneys in Rendering Legal Opinions, 1989 Colum. Bus. L. Rev. 283 (1989), http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/colb1989&div=15&id=&page=

[5] Prudential Insurance Co V. Dewey Ballantine,  Busby, Palmer & Wood, 80, N.Y. 2d 377, 385-386, 605 NE. 2d 318, 322- 23 (1992)

[6] Vereins- und Westbank A.G. V. Carter, 691 F. Supp. 704 (SDNY 1988)

ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Πρόκειται για μια συναρπαστική καινοτομία η οποια έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου δικηγορικών εταιριών Ελλάδος.

Στο συνοδευτικό υπόμνημα διαβάζουμε:


Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών δεν επανεφηύρε το «δικηγορικό επάγγελμα» και τις αρχές που το διέπουν στο πλαίσιο της άσκησής του μέσω δικηγορικών εταιριών. Δεν εισήγαγε επίσης κάποια νέα ηθική ούτε προσέρχεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών με τον πέλεκυ της δικηγορικής ορθοφροσύνης. Η Επιτροπή Δεοντολογίας σύμφωνα με τις εντολές του ΔΣ επιχείρησε να συντάξει ένα πλαίσιο Αρχών οι οποίες να διέπουν τις μεταξύ μας σχέσεις ως μελών του Συνδέσμου, τις σχέσεις δηλαδή των δικηγορικών εταιριών που είναι μέλη του Συνδέσμου και υπηρετούν τους καταστατικούς του σκοπούς.
Με σαφή πεποίθηση ότι όλοι οι δικηγόροι τηρούν τους κανόνες του επαγγέλματος και του προσωπικού τους ήθους, η Επιτροπή μας επιχείρησε να προσθέσει ορισμένα στοιχεία που θα αναδείξουν την ιδιαιτερότητα της άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου μέσω των δικηγορικών εταιριών και να εξάρει την δεοντολογική της πτυχή σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα σχέσεων.
Αν κάτι χαρακτηρίζει το δικηγόρο στην άσκηση του επαγγέλματός του είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου που ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό ασκείται στο πλαίσιο ενός εταιρικού σχήματος? Τι διατηρείται από την οντότητα αυτή και τι χάνεται μέσα στο νομικό πρόσωπο? Τι επιπλέον αναδεικνύει το νομικό πρόσωπο και τι προσθέτει στην οντότητα του δικηγόρου? Τέτοια ερωτήματα μας απασχόλησαν και άλλα πολλά κατά τη σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Αρχών ενώ βαθύ συναίσθημα ευθύνης μας διακατείχε τόσο έναντι των μελών του ΣΔΕΕ αλλά και του λοιπού δικηγορικού σώματος. Διότι με το συγκεκριμένο σύστημα αρχών θα δίναμε ένα στίγμα τόσο σε σχέση με το ΣΔΕΕ όσο και σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε το ρόλο μας ως δικηγόρων που εργάζονται στο πλαίσιο δικηγορικών εταιριών.
Θεωρούμε ότι αυτή την επαγγελματική ηθική εκφράζει και η απόφαση του ΔΣ να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το σχέδιο Αρχών και  ενόψει αυτού η Επιτροπή μας αισθάνεται την ανάγκη να εξηγήσει το πώς εργάσθηκε και τι εισηγείται. Διότι ο δικηγόρος ακόμη και ως εταίρος εταιρίας και ως εργαζόμενος σε εταιρία δεν χάνει την οντότητά του και τη γνώμη του. Μέσω της κάθε εταιρίας απλώς αναλαμβάνει κάποιες επί πλέον ευθύνες τις οποίες θεωρούμε ότι οφείλει να τιμά σε επίπεδο αρχών.

Διαδικασία

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτήθηκε με απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών με το πρακτικό 9/11/2010 και αποστολή τη σύνταξης Κώδικα/Πλαισίου Αρχών Δεοντολογίας Δικηγορικών Εταιριών μεταξύ άλλων.
Τα μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν να είναι οι εξής: Νίκος  Φραγκάκης, Κωστακόπουλος Γεώργιος, Στάθης Ποταμίτης, Χαρακτινιώτης Στέφανος,  και Ελένη Τροβά.
Σύνδεσμος της Επιτροπής Δεοντολογίας με το ΔΣ ορίσθηκε ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος.
Η Επιτροπή εξέλεξε στην πρώτη της συνάντηση ως προεδρεύοντα τον κ. Νικόλαο Φραγκάκη και ως Γραμματέα τον κ. Στέφανο Χαρακτινιώτη.
Η Επιτροπή συναντήθηκε αρκετές φορές και συνεργάσθηκε σε άριστο κλίμα. Στην Επιτροπή πάντα ήταν παρών και ο εκπρόσωπος του ΔΣ κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος ο οποίος, εκτός των άλλων, ανέλαβε να συμμετέχει και στο έργο της Επιτροπής ως μέλος της.
Μεθοδολογικά ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:
1.      Συγκεντρώθηκαν οι υφιστάμενες διατάξεις και διανεμήθηκε φάκελος με τις ισχύουσες διατάξεις για την δικηγορική δεοντολογία στα μέλη της Επιτροπής
2.      Συγκεντρώθηκαν σημαντικός αριθμός κωδίκων δεοντολογίας της διεθνούς πρακτικής και διανεμήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής
3.      Διεξήχθηκαν μακρά σειρά συζητήσεων σε ζητήματα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας. Ιδίως σε αναφορά με το άνω υλικό διαπιστώθηκε η ιδιομορφία ο συγκεκριμένος Κώδικας/Πλαίσιο Αρχών να αφορά σε εταιρίες κάτι που τον καθιστά εντελώς πρωτότυπο.
4.      Αφού συμφωνήθηκε ένα σύνολο αρχών και βρέθηκε ένας κοινός τόπος σε επίπεδο δομής, ο οποίος και σχεδιάσθηκε από κοινού κατανεμήθηκαν τα θέματα για να συνταχθεί πρώτο σχέδιο από κάθε υπεύθυνο ανά θέμα.
5.      Τα σχέδια αυτά κυκλοφόρησαν και σχολιάσθηκαν αυτοτελώς από όλους.
6.      Στη συνέχεια με τα σχολιασθέντα κείμενα συγκροτήθηκε το πρώτο σχέδιο συνολικού κώδικα το οποίο και σχολιάσθηκε και συζητήθηκε ως σύστημα
7.      Μετά από πολλές συναντήσεις και παρατηρήσεις και αφού έγιναν σειρά σχεδίων που σχολιάσθηκαν από όλους δόθηκε σχέδιο στο ΔΣ για σχολιασμό εντός των προθεσμιών που τάχθηκαν
8.      Το ΔΣ έστειλε τα σχόλιά του και διένειμε το Σχέδιο κατά την κρίση του.
9.      Το ΔΣ αποφάσισε τέλος την σημερινή συζήτηση του Σχεδίου Αρχών Δεοντολογίας με σκοπό την επίτευξη ευρύτατης συναίνεσης.
10.  Ας σημειωθεί ότι ο όρος Κώδικας στην πορεία της διαδικασίας μεταβλήθηκε σε Αρχές Δεοντολογίας και αποφασίσθηκε να μην υπάρχουν κυρώσεις. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του ΣΔΕΕ για τις αρχές αυτές και τον σεβασμό τους, όπως απλά αναφέρεται στο τελευταίο άρθρο των Αρχών.

Το σχέδιο Αρχών Δεοντολογίας Δικηγορικών Εταιριών

Το ανά χείρας σχέδιο αρχών συνοψίζει ευρύτατους προβληματισμούς και ιδέες. Μέσω του σκοπού του αλλά και της δομής του τούτο θεωρούμε αναδεικνύεται ξεκάθαρα.

Σκοπός και Δομή

Σκοπός των Αρχών Δεοντολογίας
Μέσω της διατύπωσης ενός σκοπού του παρόντος πλαισίου αρχών εκφράζεται η θέση του σε σχέση με άλλους κανόνες που διέπουν το αυτό ζήτημα και εξειδικεύουν την αυτονομία του σε σχέση με το Σύνδεσμο και τις Δικηγορικές Εταιρίες που είναι μέλη του.
Ρητώς αναγνωρίζεται ότι οι συγκεκριμένες αρχές δεοντολογίας θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην αντιβαίνει στους κανόνες άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος όπως αυτοί ορίζονται στον Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954 όπως ισχύει), στον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ανήκει κάθε μέλος, στο π.δ. 18/2005 περί δικηγορικών εταιρειών, καθώς και στον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) του CCBE (Council of Bars & Law Societies of Europe) ο οποίος έχει υιοθετηθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας στις 11 Μαΐου 2008, έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 29 Μαΐου 2008 και ισχύει σε διασυνοριακές υποθέσεις.
Πεδίο Εφαρμογής Ratione Personae
Το πλαίσιο αρχών δεοντολογίας εφαρμόζεται στα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνδέσμου και αφορά στους εταίρους-φυσικά πρόσωπα αυτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα τα οποία - είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών - αναγνωρίζονται ως συνεργάτες ή υπάλληλοι των μελών του Συνδέσμου. Είναι αντιληπτό ότι σε κάθε εταιρία εναπόκειται να διασφαλίσει την τήρηση των αρχών αυτών από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρει το σχετικό άρθρο. Είναι επίσης σαφές ότι τελούμε εν γνώσει ότι η ρύθμιση αυτή χαρακτηρίζεται από μία κανονιστική χαλαρότητα αλλά και από μία ηθική σημασία.
Γενικές Αρχές
Το άρθρο 2 περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αρχών με προέχοντα τον ηθικό τους χαρακτήρα αλλά και τον προσανατολισμό του συγκεκριμένου πλαισίου αρχών. Θεωρούμε ότι αναφερόμαστε στο αυτονόητο αλλά και επιχειρούμε να το εκφράσουμε συνοπτικά.
«Οι Δικηγορικές Εταιρείες υπηρετούν τη δικαιοσύνη και συμβάλλουν στην ορθή απονομή της. Προασπίζουν και τιμούν το δικηγορικό λειτούργημα, το οποίο είναι ταγμένο στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου. Είναι προσηλωμένες στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το δικηγορικό λειτούργημα: τη διασφάλιση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, με πνεύμα ανεξαρτησίας, ελευθερίας και αξιοπρέπειας.
Οι Δικηγορικές Εταιρείες, οι εταίροι τους και οι συνεργάτες δικηγόροι ασκούν το λειτούργημα τους και παρέχουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες τους σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους και ιδίως εκείνους που ρυθμίζουν τα περί την δικηγορία και τις δικηγορικές εταιρείες και τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και τις κατά νόμον σχετικές αποφάσεις των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων.
       Οι Δικηγορικές Εταιρείες μεριμνούν για την τήρηση των Αρχών Δεοντολογίας από τους εταίρους τους και τους συνεργάτες δικηγόρους»
Το άρθρο αυτό είναι η καρδιά του Πλαισίου Αρχών και παρακαλούμε ως τέτοιο να αντιμετωπισθεί από όλους κατά την εκτίμηση της κοινής βούλησης. Οφειλε να μην είναι υπερβολικά θεωρητικό και φιλοσοφικό αλλά να έχει μία ελάχιστη δηλωτική κανονιστικότητα. Η ισορροπία της διάταξης εκτιμούμε ότι επιτεύχθηκε χωρίς πομπώδεις δηλώσεις.
Δομή
Στην αρχή εισάγεται ονοματολογία. Διατυπώνονται στη συνέχεια οι Γενικές Αρχές και δηλώνεται το εύρος εφαρμογής Rationae Personae και Rationae Materiae.
Ρητά διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο κείμενο συμπληρώνει τις υφιστάμενες δεσμευτικές διατάξεις που διέπουν το επάγγελμά  μας τις οποίες και κατονομάζει. Είναι όμως σαφές ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν σε δικηγόρους και όχι σε δικηγορικές εταιρίες. Το συγκεκριμένο κείμενο στοχεύει να συμπληρώσει τις αρχές του δικηγορικού επαγγέλματος όπως διατυπώνονται σε κανονιστικά κείμενα με εξειδίκευση που αφορά μόνον στις εταιρίες και ειδικότερα στα Μέλη του Συνδέσμου.
Στη συνέχεια εξειδικεύονται συγκεκριμένες ενότητες ζητημάτων που πραγματεύεται.
2.      Σχέσεις μεταξύ μελών του Συνδέσμου
3.      Σχέσεις μεταξύ εταίρων των μελών του Συνδέσμου
4.      Σχέσεις με δικηγόρους και ασκούμενους που απασχολούνται από τα μέλη του Συνδέσμου
5.      Σχέσεις με Δικαστήρια
6.      Σχέσεις με πελάτες
7.      Σχέσεις με αντιδίκους
 Στο πλαίσιο των άνω διατάξεων που αναλυτικά εκτίθενται στο Σχέδιο Αρχών προβλέπεται η δυνατότητα σύνταξης Κανονισμών που να διέπουν επί μέρους κάθε Εταιρία.
Τίθεται στο τέλος μία διάταξη που προσδιορίζει την έκταση της δεσμευτικότητας των συγκεκριμένων Αρχών και τον τρόπο μεταβολής τους. Δεν κρίθηκε ορθό στην παρούσα φάση τουλάχιστον να τεθούν κυρώσεις για τους παραβάτες των αρχών της δεοντολογίας.

Επίμετρο

Το ανά χείρας Σχέδιο Αρχών Δεοντολογίας αποτελεί ένα αρκετά φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο σηματοδοτεί τον τρόπο λειτουργίας των δικηγορικών εταιριών του Συνδέσμου όπως τον αντιλαμβανόμαστε σε πρώτο στάδιο.
Είναι βέβαιο ότι θα χρειασθεί συστηματική εργασία και προσπάθεια για την έκφραση της ταυτότητας της δικηγορικής εταιρίας και του δικηγόρου που αποτελεί μέλος της καθώς και του δικηγορικού επαγγέλματος στο σύνολό του.
Η παρούσα συγκυρία δεν ευνοεί την έκφραση αισιόδοξων υποθέσεων ως προς τον τρόπο που θα εξελιχθεί η πραγματικότητα της δικηγορικής εταιρίας όταν η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας οδηγεί σε περιορισμό της δικηγορικής ύλης τόσο    σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε πραγματικό. Από την άλλη μεριά είναι γεγονός ότι σε περιόδους κρίσεων δημιουργείται το νέο και το νεωτερικό. Θα ήταν συνεπώς άξιο λόγου να δηλώσουμε την συμμετοχή μας στη πρόκληση της νεωτερικότητας όπως μας την προσφέρει η συγκυρία και στην ανάπτυξη αρχών σε εποχές που χρειάζονται και δεν συναρτώνται απαραίτητα με το κέρδος.
 Οι δικηγόροι, ως μέλη εταιριών ή ως άτομα αυτοτελώς οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους με ζήλο ούτως ή άλλως σε όλες τις εποχές. Ο καθένας με τον τρόπο και τις αρχές του. Η προσωπική διαδρομή δεν μεταβάλλεται μέσα από Πλαίσια Αρχών και Κώδικες Δεοντολογίας. Θα θέλαμε όμως να εκφράσουμε την ελπίδα ότι, όπως συλλογικά και αρμονικά δούλεψε η Επιτροπή μας καταλήγοντας σε ένα κοινό σχέδιο έτσι και ο Σύνδεσμος θα μπορούσε να επιβάλει με το παράδειγμά του ένα κοινό πλαίσιο αξιών που θα συντελέσει στην διαμόρφωση της ταυτότητας της δικηγορικής εταιρίας στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο που μας έδωσε την ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς την κατεύθυνση αυτή.