ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Εκλογές ΕΑΝΔΑ


Στις 6 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν στο ΔΣΑ οι αρχαιρεσίες της ΈνωσηςΑσκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (αναλυτικά: www.eanda.gr). 

ΟΙ υποψήφιοι έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό δυναμικά να κινούνται. 
Μεταξύ άλλων  http://www.ethemis.gr/ekloges-eanda-6112014-kino-plesio-gia-mia-nea-ekprosopisi/
 http://www.lawyersvoice.gr/eidiseis/protoboulies/anakoinose-upopsephiotetas-stis-ekloges-tes-eanda-staurou-tasiopoulou.html
https://www.facebook.com/pages/%CE%A7-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%92-%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%9A-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%95%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%91-2012/284334561670669

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 2ας Οκτωβρίου 2012, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα κατά την συνεδρίαση της 11/10/2013, και εξέλεξε νέο Προεδρείο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών ως κάτωθι:
Πρόεδρος: Σταμαδιάνου Κυριακή του Παναγιώτη
Αντιπρόεδρος:
Θεοδωρόπουλος Χρήστος του Ιωάννη
Γενικός Γραμματέας:
Μπατής Βενιαμίν του Ισαάκ
Ταμίας: Σταυρίδης Γεώργιος του Νικολάου 

Μέλη:
Δημακαρέας Χαρίδημος του Γεωργίου
Κυριακόπουλος Ανδρέας του Αργυρίου
Κώτσηρας Γεώργιος του Αναστασίου
Παναγιώτου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
Παπαδοπούλου Βασιλική του Πάρη
Παπαϊωαννίδης Αλέξανδρος του Ιωάννη
Σιδέρης Ηλίας του Γεωργίου

Ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία σε ότι ονειρεύονται

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Εσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Αρωμα εκλογών και τροποποίηση του νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων λοιπόν. 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3023/2002  (ΦΕΚ Α΄ 146/25-6-2002)

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος.
'Εσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των
πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:[1]
                        ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

            ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

                            Άρθρο 1

Διακρίσεις και ύψος κρατικής χρηματοδότησης.


   1. Τα πολιτικά κόμματα χρηματοδοτούνται από το Κράτος, προκειμένου να
αντιμετωπίζουν μέρος των λειτουργικών και των εκλογικών δαπανών τους.

   2. Η κρατική χρηματοδότηση διακρίνεται σε τακτική και εκλογική.

   3. Η τακτική χρηματοδότηση καταβάλλεται κατ` έτος και ανέρχεται σε
ποσοστό ένα κόμμα μηδέν δύο τοις χιλίοις (1,02 ο/οο) των τακτικών εσόδων
του Κρατικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

   4 "α. Η εκλογική χρηματοδότηση καταβάλλεται κάθε φορά που διεξάγονται
γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων
Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε ποσοστό έως μηδέν
κόμμα είκοσι δύο τοις χιλίοις (0,22 %0) των τακτικών εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται
οι εκλογές. Αν διεξαχθούν περισσότερες της μίας εκλογές, όπως αυτές
ορίζονται
στο προηγούμενο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το ανωτέρω ποσοστό
δεν μπορεί να υπερβεί, αθροιστικά, το μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις χιλίοις
(0,35 %0)."


*** Η περ. α` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.16 
    Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.

   β. Το ποσοστό της χορηγούμενης κάθε φορά εκλογικής χρηματοδότησης
καθορίζεται ύστερα από γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής, με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
"Η απόφαση εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή
του έτους διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".
Σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών πριν από τη λήξη της
βουλευτικής περιόδου εκδίδεται, με την παραπάνω διαδικασία, απόφαση για
τον καθορισμό του ποσοστού χρηματοδότησης μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από
την προκήρυξη, εκτός αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο.

***To εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 4β αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/ 11.04.2014)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:***Σύμφωνα με τις  παρ. 3 και 4  του άρθρου 19 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/11.04.2014) ισχύουν τα ακόλουθα:
"3. Για τις πρώτες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκλογές για την ανάδειξη των
μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσμία της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002
παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014. Ομοίως η προθεσμία της
παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, όπως η διάταξη αυτή τροποποιείται με τον
παρόντα νόμο, παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014.
  4. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για την πρώτη εφαρμογή του δεν μπορούν
να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε
και αν υπηρέτησαν εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσα στις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν
από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου
2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος".


"5. Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης. Οι πιστώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα
κόμμα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (1,24 %0) των τακτικών εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους και σε περίπτωση διεξαγωγής
περισσότερων της μίας εκλογών, το ένα κόμμα τριάντα επτά τοις χιλίοις (1,37
%0)."


*** Η παρ.5  αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.16 
    Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.


   6. Η κρατική χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο.


***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τη παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) ορίζεται
ότι: "4. Η τέταρτη δόση του έτους 2011, καθώς και η πρώτη και δεύτερη δόση του έτους 2012
της χρηματοδότησης των άρθρων 1 και 3 του ν. 3023/2002 (Α` 146), καθώς και οι αντίστοιχες
δόσεις της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, δεν κατάσχονται και δεν
εκχωρούνται, καταβάλλονται δε υποχρεωτικά στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς σε
λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στο Υπουργείο Εσωτερικών,
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου."

                            Άρθρο 2
                           Δικαιούχοι


   1. Τακτική χρηματοδότηση δικαιούνται:

   α. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, που εκπροσωπούνται στη
Βουλή με βουλευτές εκλεγμένους στις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους
συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού.

   β. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, από τους συνδυασμούς των
οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   γ. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, τα οποία στις τελευταίες
γενικές βουλευτικές εκλογές είχαν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς,
τουλάχιστον, στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών
της χώρας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο με το ένα
κόμμα πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της
επικράτειας.

   Η τακτική χρηματοδότηση χορηγείται για τη χρονική περίοδο από το
επόμενο έτος εκείνου, κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι γενικές βουλευτικές
εκλογές, προκειμένου για τα υπό στοιχεία α` και γ` κόμματα και
συνασπισμούς ή οι εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου για τα υπό στοιχείο β` κόμματα και
συνασπισμούς, έως και το έτος διεξαγωγής των επόμενων αντίστοιχων
εκλογών.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του
παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στις υπ` αριθμ. 3770/2011, 3771/2011, 3869/2011 αποφάσεις ΣΤΕ
(ΟΛΟΜ).

   2. Εκλογική χρηματοδότηση δικαιούνται:

   α. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, που εκπροσωπούνται στη
Βουλή με βουλευτές εκλεγμένους στις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους
συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού. Για τη χρηματοδότηση λόγω
συμμετοχής σε γενικές βουλευτικές εκλογές, η προϋπόθεση αυτή απαιτείται
να συνέτρεχε κατά τη βουλευτική περίοδο που έληξε.

   β. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, από τους συνδυασμούς των
οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τη
χρηματοδότηση λόγω συμμετοχής σε εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προϋπόθεση αυτή απαιτείται να
συνέτρεχε κατά την περίοδο που έληξε.

   γ. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, τα οποία έχουν
καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς, τουλάχιστον, στο εβδομήντα τοις εκατό
(70%) των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων,
τουλάχιστον, ίσο με το ένα κόμμα πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνόλου των
έγκυρων ψηφοδελτίων της επικράτειας στις γενικές βουλευτικές εκλογές τις
οποίες αφορά η χρηματοδότηση. Για τη χρηματοδότηση λόγω συμμετοχής σε
εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο απαιτείται το κόμμα ή ο συνασπισμός να έχει συγκεντρώσει
αριθμό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο με το ένα κόμμα πέντε τοις εκατό (1,5%)
του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της επικράτειας στις εκλογές αυτές.

                            Άρθρο 3
                            Κατανομή

   1. Το συνολικό ποσό της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται στα
δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς ως εξής:

   α. Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) καταβάλλεται στα κόμματα και τους
συνασπισμού ς που εμπίπτουν στην περίπτωση α` της παρ. 1 του άρθρου 2
και κατανέμεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου.

   β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται, ισόποσα, στα κόμματα
και τους συνασπισμούς που εμπίπτoυν στην περίπτωση β` της παρ. 1 του
άρθρου 2.  Στην Κατανομή του ποσοστού αυτού μετέχουν τα κόμματα και οι
συνασπισμοί που εμπίπτουν στην περίπτωση α` της παρούσας παραγράφου.

   γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόποσα στα κόμματα και
τους συνασπισμούς, που εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου
2.  Στην Κατανομή του ποσοστού αυτού μετέχουν τα κόμματα και οι
συνασπισμοί που εμπίπτουν και στις περιπτώσεις α` και β` της παρούσας
παραγράφου.

   Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κόμματα και οι
συνασπισμοί που εμπίπτουν σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες και το
ποσό τακτικής χρηματοδότησης που καταβάλλεται σε αυτά.

   2. Το συνολικό ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης κατανέμεται στα
δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς ως εξής:

  "α. Σε περίπτωση διενέργειας βουλευτικών εκλογών ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
καταβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που εμπίπτουν στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται στα πολιτικά
κόμματα και τους συνασπισμούς από τους συνδυασμούς των οποίων έχουν εκλεγεί μέλη στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποσοστό 50% καταβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που
εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό 10% καταβάλλεται
στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς με βουλευτές εκλεγμένους στις τελευταίες
βουλευτικές εκλογές. Η κατανομή στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς γίνεται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, με βάση τον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν κατά περίπτωση στις τελευταίες γενικές βουλευτικές
εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

***Η εντός " " περίπτωση α της παρ.2  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/11.04.2014)

   β. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καταβάλλεται στα κόμματα και τους
συνασπισμούς που εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρ. 2 του άρθρου 2 και
κατανέμεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, με
βάση τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν, κατά
περίπτωση, στις γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για ανάδειξη των
Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις οποίες αφορά η
χρηματοδότηση. Στην Κατανομή του ποσοστού αυτού μετέχουν τα κόμματα και
οι συνασπισμοί που εμπίπτουν και στην περίπτωση α` της παρούσας
παραγράφου.

   Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την
προκήρυξη των εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τα κόμματα και οι συνασπισμοί που εμπίπτουν στην περίπτωση
α` της παρούσας παραγράφου και το ποσό χρηματοδότησης που καταβάλλεται
στον καθένα. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται το αργότερο δύο (2) μήνες
μετά τη διενέργεια των εκλογών, καθορίζονται τα κόμματα και οι
συνασπισμοί που εμπίπτουν στην περίπτωση β` και το ποσό χρηματοδότησης
που καταβάλλεται στον καθένα.

   3. Για την Κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης μεταξύ των κομμάτων
και των συνασπισμών, που εμπίπτουν στην περίπτωση α` της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, καθώς και της εκλογικής χρηματοδότησης, το ποσό που
διατίθεται, για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες διαιρείται με το
συνολικό αριθμό των έγκυρων Ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα κόμματα και
οι συνασπισμοί που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τ ο πηλίκο αυτής
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των έγκυρων Ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε
κάθε κόμμα ή συνασπισμός και το γινόμενο αντιστοιχεί στο ποσό, το οποίο
δικαιούνται το κόμμα ή ο συνασπισμός.

   4. Το ποσό κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαιούται συνασπισμός,
κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων που τον απαρτίζουν με βάση τη μεταξύ
τους συμφωνία. Η συμφωνία γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέσα σε ένα (1) μήνα από τη
διεξαγωγή των εκλογών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το ποσό
κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των κομμάτων που τον απαρτίζουν.

   Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόμματος από συνασπισμό, το ποσό
της κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαιούται, κατανέμεται με βάση τη
συμφωνία των κομμάτων που τον είχαν συγκροτήσει Αν δεν υπάρχει δεν
γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η συμφωνία,
κατανέμεται, ισόποσα, μεταξύ των κομμάτων που απαρτίζουν το συνασπισμό,
στα οποία συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.                           Άρθρο 4

  Οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς


   1. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί, που δικαιούνται κρατική
χρηματοδότηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2, λαμβάνουν ετήσια
οικονομική ενίσχυση από το Κράτος για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων
ερευνών και μελετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης
των στελεχών τους. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε ποσό ίσο
με το μηδέν κόμμα ένα τοις χιλίοις (0,1ο/οο) των τακτικών εσόδων του
Κρατικού Προϋπολογισμού και κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων κομμάτων,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3.


   2. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

   3. Με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3, καθορίζονται τα
κόμματα και οι συνασπισμοί που δικαιούνται την παραπάνω ενίσχυση, καθώς
και τα αντίστοιχα ποσά.

   4. Στον έλεγχο που διενεργείται, κατά το άρθρο 21, εξετάζεται αν τα
ποσά που χορηγήθηκαν σε κόμματα ή συνασπισμούς διατέθηκαν για
δραστηριότητες της παραγράφου 1. Σε αρνητική περίπτωση, το κόμμα ή ο
συνασπισμός που έλαβε το ποσό υποχρεούται σε επιστροφή του.

                        ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

      ΕΣΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

                            Άρθρο 5

              `Εσοδα και δαπάνες πολιτικών κομμάτων


   1. `Εσοδα πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών θεωρούνται, για την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που συγκεντρώνουν από
την κρατική χρηματοδότηση και κάθε άλλη πηγή και ιδίως από τακτικές και
έκτακτες εισφορές μελών, βουλευτών και φίλων, οικονομικές εξορμήσεις,
δωρεές, δάνεια, μερίσματα, τόκους, την εκμετάλλευση της κινητής ή
ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

   2. Δαπάνες πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών θεωρούνται, για την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που διαθέτουν για την
αντιμετώπιση κάθε είδους αναγκών τους κατά τη διάρκεια τόσο της
βουλευτικής περιόδου όσο και του εκλογικού αγώνα.

   3. Οι δαπάνες πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών διακρίνονται σε
λειτουργικές και εκλογικές.

   Λειτουργικές δαπάνες είναι τα ποσά που διατίθενται κατά τη διάρκεια
της βουλευτικής περιόδου. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως όσες
καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των αναγκών της οργάνωσης, της
διοίκησης και της λειτουργίας, την προβολή του προγράμματος και των
θέσεων, την επιμόρφωση των στελεχών και τη λειτουργία κέντρων μελετών,
καθώς και την ανάληψη επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

   Εκλογικές δαπάνες είναι τα ποσά που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια
του εκλογικού αγώνα για τις ανάγκες του, καθώς και η αξία των
αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς το κόμμα ή το
συνασπισμό.

   Ως εκλογικές δαπάνες μπορεί να θεωρηθούν και ποσά που καταβλήθηκαν
πριν από την προκήρυξη των εκλογών, εφόσον από τα οικεία παραστατικά
προκύπτει ότι τα ποσά αυτά σχετίζονται άμεσα με την κάλυψη εκλογικών
αναγκών.

   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες των παροχών και
διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, καθώς
και τα κριτήρια, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αποτίμησής τους σε
χρήμα.

   5. Τα έσοδα και οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων διακινούνται μέσω
λογαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, σε
ποσοστό τουλάχιστον 80% του ετήσιου ύψους τους. Οι λογαριασμοί αυτοί
γνωστοποιούνται, εντός πέντε ημερών από το άνοιγμά τους, στην Επιτροπή
Ελέγχου. Τα εκλογικά έσοδα και οι εκλογικές δαπάνες διακινούνται,
ομοίως, μέσω χωριστών τραπεζικών λογαριασμών, κατά το ίδιο ποσοστό, με
αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης. Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς
επιτρέπεται μόνο επώνυμα, με ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση
των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.                          Άρθρο 6
           `Εσοδα και δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών


   1. `Εσοδα των υποψήφιων βουλευτών, για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος νόμου, είναι τα ποσά που χορηγούνται σε αυτούς, κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις ανάγκες της.

   2. Δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών, για την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος, είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι βουλευτές κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις ανάγκες της. Στις δαπάνες
αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για τη μίσθωση
αιθουσών και πολιτικών γραφείων, την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και
διακίνηση εντύπων, την καταχώριση και προβολή μηνυμάτων από τον τύπο και
την παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών από επιχειρήσεις διαφημίσεων, τύπου,
και δημοσίων σχέσεων, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών
και διευκολύνσεων προς τους υποψήφιους βουλευτές.

   3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών διακινούνται μέσω
λογαριασμών σε τράπεζες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, σε ποσοστό
τουλάχιστον 60% του συνολικού ύψους τους. Οι λογαριασμοί αυτοί
γνωστοποιούνται, εντός πέντε ημερών από το άνοιγμά τους, στην Επιτροπή
Ελέγχου. Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται μόνο εφόσον
υπάρξει προηγούμενη συναίνεση του υποψήφιου βουλευτή και γίνεται
επώνυμα, με ευθύνη της τράπεζας, ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων
ταυτότητας του καταθέτη.

   4. Για τον καθορισμό των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και
διευκολύνσεων, των κριτηρίων, των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας
αποτίμησής τους εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 5 παρ. 4 του παρόντος.

                             Άρθρο 7
                     Απαγόρευση χρηματοδότησης


   1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα
κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές από:

   α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

   β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

   γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

   δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή
περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών.

   2. Από την απαγόρευση της περίπτωσης β` της προηγούμενης παραγράφου
εξαιρούνται οι χρηματοδοτήσεις προς τα πολιτικά κόμματα, εφόσον
προέρχονται, αποκλειστικώς, από επιχειρήσεις και κάθε είδους νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι μετοχές ή συμμετοχές των οποίων είναι,
υποχρεωτικώς, ονομαστικές και ανήκουν, αποδεδειγμένα, στο σύνολό τους,
σε πολιτικό κόμμα ή, για λογαριασμό του κόμματος, στον επικεφαλής του ή
σε άλλα φυσικά πρόσωπα εντεταλμένα, προς τούτο, από το αρμόδιο όργανο
του κόμματος.

   3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, όποιος χρηματοδότησε ή προέβη στην
παροχή, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές
τιμωρούνται και οι κατά το άρθρο 15 υπεύθυνοι των πολιτικών κομμάτων ή
οι υποψήφιοι βουλευτές που καίτοι εγνώριζαν αποδέχθηκαν χρηματοδότηση ή
παροχή.

«Άρθρο 7Α

Αναστολή χρηματοδότησης

1. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής
ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός
πέμπτου των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου των μελών
του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το
καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα,
αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση
της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτών. Η αναστολή μπορεί να επιβληθεί εφόσον οι πράξεις των ως άνω φυσικών προσώπων
τελέσθηκαν στο πλαίσιο δράσης του κόμματος στο οποίο ανήκουν ή στο όνομα αυτού.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής
απόφασης, αίρεται αναδρομικά η κατά τα ανωτέρω αναστολή και καταβάλλονται άτοκα στον
δικαιούχο τα παρακρατηθέντα ποσά.

3. Σε εφαρμογή της, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, απόφασης της Βουλής περί αναστολής
κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και στην περίπτωση της
κατά την παράγραφο 2 άρσης αυτής, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώνει σχετικώς τους συναρμόδιους
Υπουργούς.»

*** Το άρθρο 7α προστέθηκε με  το άρθρο 23 Ν.4203/2013,ΦΕΚ Α 235/1.11.2013.

                            Άρθρο 8
                     `Ορια χρηματοδότησης


   1. Η χρηματοδότηση κομμάτων ή συνασπισμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά
τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

   2. Η χρηματοδότηση υποψήφιων βουλευτών, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

   3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 ο
χρηματοδότης τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική ποινή
τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

   4. Με πρόστιμο μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ τιμωρούνται και
οι υπεύθυνοι των κομμάτων, κατά το άρθρο 15 του παρόντος νόμου και οι
υποψήφιοι βουλευτές που καίτοι εγνώριζαν αποδέχθηκαν τη χρηματοδότηση.

                          ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

                             Άρθρο 9
           Χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 28, 29 παρ. 7 και
    30 παρ. 2 του παρόντος περιελήφθησαν στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
    για την εκλογή Βουλευτών του ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.


   1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α` βαθμού καθορίζουν με
απόφασή τους, που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τον, κατά την παρ.
1 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), καθορισμό χώρων για
υπαίθρια διαφήμιση, ειδικότερους χώρους για την προβολή μηνυμάτων από τα
πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές, φοιτητικές, συνδικαλιστικές και
συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και τις ενώσεις προσώπων που δεν
επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκοπούς, και σε ποσοστό που δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής επιφάνειας
των χώρων, που έχουν καθοριστεί, νομίμως, για προβολή υπαίθριας
διαφήμισης στον οικείο Ο.Τ.Α.. Με όμοια απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
χρήσεως των ανωτέρω χώρων.

   2. Η διάθεση των χώρων της παραγράφου 1 γίνεται αναλογικά και επί
ίσοις όροις, για τη χρήση τους δεν απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε αρχή
και δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. τέλος διαφήμισης ή αποζημίωση
χρήσης.

   3. Κατά την περίοδο βουλευτικών, νομαρχιακών, δημοτικών και
κοινοτικών εκλογών, ευρωεκλογών ή δημοψηφίσματος, τα δημοτικά και
κοινοτικά συμβούλια υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών
από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών ή του δημοψηφίσματος ή τριάντα
(30) ημερών πριν από τη διεξαγωγή των νομαρχιακών, δημοτικών και
κοινοτικών εκλογών, να διαθέτουν με απόφασή τους στα κόμματα, στους
συνασπισμούς και συνδυασμούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους,
όλους τους χώρους, που καθορίστηκαν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στον
οικείο Ο.Τ.Α..

   Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η ισχύς των συμβάσεων μισθώσεως των
χώρων αυτών και μειώνεται ανάλογα το μίσθωμα.

   Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται κάθε δύο χρόνια και μέσα στο μήνα Ιανουάριο,
καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων αυτών και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.

   Εντός οκτώ (8) ημερών από τη διεξαγωγή των εκλογών τα κόμματα, οι
συνασπισμοί και οι συνδυασμοί υποχρεούνται, με δαπάνη τους, να
αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.

   4. Αν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει, μέσα στην
προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, τους ανωτέρω χώρους, αυτοί
διατίθενται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που
εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός τριών ημερών από την πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 109 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α΄).

   5. Η διάθεση των χώρων της παραγράφου 3 γίνεται αναλογικά και επί
ίσοις όροις.

   Σε περίπτωση προηγούμενης γραπτής συμφωνίας πολιτικών κομμάτων, που
συγκροτούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, κοινοβουλευτική ομάδα,
ή των συνδυασμών υποψηφίων για τις νομαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές
εκλογές, αυτή είναι υποχρεωτική για τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια
και τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Για τη χρήση των ανωτέρω χώρων δεν
απαιτείται άδεια και δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. τέλος
διαφήμισης ή αποζημίωση χρήσης.

                           Άρθρο 10


*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 28, 29 παρ. 7 και
    30 παρ. 2 του παρόντος περιελήφθησαν στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
    για την εκλογή Βουλευτών του ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.

Προβολή προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

   1.α. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι δημόσιοι και οι
ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς
και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών, κάθε μορφής, υποχρεούνται να μεταδίδουν μηνύματα κομμάτων και
συνασπισμών σε διάρκεια που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση, ο
κατά τα ανωτέρω οριζόμενος χρόνος κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων και
των συνασπισμών με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την
εξασφάλιση της μετάδοσης των θέσεων και του προγράμματος των κομμάτων
και των συνασπισμών.

   β. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε
τέλος.

   2. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, κατά την αυτή
διαδικασία και με κριτήριο την αναλογική ισότητα, καθορίζεται ο χρόνος
που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την παρουσίαση της προεκλογικής
δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων.

   3. Κανένα μήνυμα δεν επιτρέπεται να μεταδίδεται την προηγούμενη,
καθώς και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

                             `Αρθρο 11

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 28, 29 παρ. 7 και
    30 παρ. 2 του παρόντος περιελήφθησαν στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
    για την εκλογή Βουλευτών του ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.


Απαγορεύσεις για τα κόμματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

   1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα
κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων:

   α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου
είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

   β. Η μετάδοση από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών
μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3του Ν.
2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), τα οποία προβάλλουν, με οποιονδήποτε τρόπο,
πολιτικά κόμματα ή συνασπισμού ς πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση τη
μετάδοση τέτοιων διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
προηγούμενο άρθρο.

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η
κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των
γραφείων και των οχημάτων των κομμάτων, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των
παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον
γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία.

                           `Αρθρο 12

Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 28, 29 παρ. 7 και
    30 παρ. 2 του παρόντος περιελήφθησαν στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
    για την εκλογή Βουλευτών του ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.   1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους
βουλευτές:

   α. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς
χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πανώ,
γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού
προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για
την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η
αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

   Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων υποχρεούνται για την άμεση
καθαίρεση των αεροπανώ και πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών,
αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων
κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων.
Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη
ενημέρωση από την Τοπική Επιτροπή ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων της
παραγράφου 9 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, επισύρει την κύρωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου αυτού.

   β. Η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου.

   γ. Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων
παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

   Απαγορεύεται επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε
είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από
υποψήφιους βουλευτές.

   δ. Η διακίνηση προεκλογικού υλικού από υποψήφιους βουλευτές μέσω του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ..

   ε. i. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψήφιους ή από τρίτους
χάριν υποψήφιων.

   ii. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εκλογικού κέντρου τα πολιτικά
γραφεία των υποψήφιων βουλευτών, εφόσον δεν είναι εγκατεστημένα σε
ισόγειους χώρους.

   Εξαιρούνται της απαγόρευσης εγκατάστασης, σε ισόγειους χώρους,
πολιτικά γραφεία βουλευτών, τα οποία λειτουργούν, συνεχώς από την 31η
Δεκεμβρίου 2000 μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών.

   iii. Για τους υποψήφιους βουλευτές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, ο επιτρεπόμενος αριθμός χρήσης πολιτικών γραφείων, ανεξαρτήτως
του τόπου εγκατάστασής τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3).

   iv. Για τα πολιτικά γραφεία ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί της
περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου, καθώς και απαγόρευση χρήσης
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση την ύπαρξη πινακίδας με τα
αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία του υποψήφιου βουλευτή.

   v. Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων
χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων και
εντευκτηρίων, κάθε μορφής, σε σχέση με την προβολή υποψηφιότητας
βουλευτή, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους
εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση,
τουλάχιστον ενός έτους.

   2. Οι εμφανίσεις υποψήφιων βουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές
δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης,
καθώς και σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται, ως εξής:

    "α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του
υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μόνο μία φορά. Αντιστοίχως
για κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι επιτρεπτές μέχρι δύο εμφανίσεις.

  β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η
εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, μέχρι δύο φορές.
Για τον υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι
επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μέχρι τρεις (3) εμφανίσεις σε κάθε
ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά
όρια καθεμιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας".

***Οι εντός " " περιπτώσεις  α και β  της παρ.2  αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 13 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/ 11.04.2014)

   γ. Ως εμφανίσεις κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου θεωρούνται
οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε
οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα
δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου
βουλευτή, της προεκλογικής του δραστηριότητας.

   3. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι
Πρόεδροι ή Αρχηγοί κομμάτων και οι υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας.

                            Άρθρο 13

   Ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών των πολιτικών κομμάτων


   Το ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων και
συνασπισμών, που συμμετέχουν σε γενικές βουλευτικές εκλογές ή σε εκλογές
για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες
συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων,
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε ποσό το είκοσι τοις εκατό (20%) της
τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε όλα τα κόμματα τακτικής
χρηματοδότησης.                           Άρθρο 14

  Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των υποψήφιων βουλευτών

   1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο
βουλευτή στις εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των
αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται με βάση τον αριθμό
των εδρών της εκλογικής περιφέρειας στην οποία θέτει υποψηφιότητα. Για
τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ επί συντελεστή για κάθε εκλογική περιφέρεια, ως εξής:

   α) Για την πρώτη έδρα κάθε περιφέρειας ο συντελεστής ορίζεται σε μία
(1) μονάδα.

   β) Για τη δεύτερη και μέχρι και την έβδομη έδρα κάθε περιφέρειας ο
ανωτέρω συντελεστής αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5) ανά έδρα.

   γ) Για την όγδοη έδρα κάθε εκλογικής περιφέρειας και εφεξής ο
συντελεστής αυξάνεται κατά ένα δέκατο (0,1) ανά έδρα.

   Για τις εκλογικές περιφέρειες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ο κατά τα
ανωτέρω οριζόμενος συντελεστής αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5).

   2. Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει με
βάση τους υπολογισμούς της παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική
περιφέρεια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την προκήρυξη
των εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   3. Οι συντελεστές της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  "4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους
υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Χώρας".

  ***Η εντός " "  παράγραφος 4  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/ 11.04.2014)

   5. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για καταχωρήσεις
διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο για κάθε υποψήφιο βουλευτή καθορίζεται
στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους εκλογικών
δαπανών, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

                       ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

                            Άρθρο 15
                    Αρμόδιοι για τη διαχείριση


   1. Η διαχείριση των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων ανήκει στα
όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό του κόμματος. Τα όργανα αυτά
και τα μέλη τους γνωστοποιούνται στον πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου
21 του νόμου αυτού έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οποιαδήποτε
μεταβολή κατά τη διάρκεια του έτους γνωστοποιείται αμέσως στον πρόεδρο
της Επιτροπής.

   2. Οι υποψήφιοι βουλευτές είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση
των οικονομικών τους.

                            Άρθρο 16
                       Βιβλία εσόδων -εξόδων

   1. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, στα οποία
καταβάλλεται κρατική, τακτική ή εκλογική χρηματοδότηση, τηρούν στην έδρα
τους ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες
και ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Επίσης
καταχωρούνται χωριστά τα ποσά που συγκέντρωσε κάθε κόμμα κατά τον
εκλογικό αγώνα και οι εκλογικές δαπάνες κατά την παρ. 3 του άρθρου 5.

   Στο βιβλίο που τηρείται από συνασπισμό καταχωρούνται και τα έσοδα και
οι δαπάνες των κομμάτων που τον συγκροτούν.

   Το βιβλίο εσόδων δαπανών θεωρεί, το πρώτο δεκαήμερο του μηνός
Ιανουαρίου κάθε έτους, ο πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 21 του νόμου
αυτού.

   2. Στο βιβλίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο όσων
εισφέρουν είτε με απευθείας καταβολή είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού
στο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως συνολικό ποσό μεγαλύτερο από
εξακόσια (600) ευρώ, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων εκείνων, προς τα
οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό από το κόμμα ή συνασπισμό
ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.

   3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά.

                             Άρθρο 17

                  Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια


   1. Για κάθε ποσό μεγαλύτερο των εξακοσίων (600) ευρώ, που
εισπράττεται από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς, με εξαίρεση την
κρατική χρηματοδότηση, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, εφόσον
αυτή δεν διενεργήθηκε μέσω των λογαριασμών της παρ. 5 του άρθρου 5 του
παρόντος.

   2. Τα στελέχη των αποδείξεων είσπραξης και των κουπονιών είναι
αριθμημένα και θεωρούνται από την Επιτροπή ελέγχου του άρθρου 21. Με
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, καθορίζεται, μετά από γνώμη της
Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21, η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών
που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής
τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Από το σύνολο των υπολοίπων
θεωρημένων κουπονιών που έχουν εκδοθεί από το κόμμα ή το συνασπισμό
κομμάτων τεκμαίρεται ότι εισπράχθηκε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον.

                            Άρθρο 18

   Δημοσίευση ισολογισμού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και
                             δαπανών


   1. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, που λαμβάνουν
κρατική τακτική χρηματοδότηση δημοσιεύουν, κατ` έτος, ισολογισμό εσόδων
και δαπανών. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους σε
δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Με την παρ.1 άρθρ.36 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α
195,ορίζεται ότι:
"Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α΄)  (***Περί της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευομένης ύλης κλπ) προστίθεται περίπτωση
ια` ως εξής:
"ια. Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών
Κομμάτων. Στο τεύχος αυτό γίνονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που
προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου
19 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄)."

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.12 άρθρου 7 Ν.3469/2006,ΦΕΚ Α 131/28.6.2006
ορίζεται ότι:
"12. Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών
Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις
διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄)".


"2. Τα Πολιτικά Κόμματα και οι Συνασπισμοί που λαμβάνουν κρατική εκλογική
χρηματοδότηση, εντός δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των εκλογών ή των
εκλογών για την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συντάσσουν και δημοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, στην
οποία καταχωρίζονται, με αναφορά του αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που
συγκέντρωσε το Κόμμα ή ο Συνασπισμός κατά τον εκλογικό αγώνα, καθώς και οι
κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 εκλογικές δαπάνες. Η ειδική έκθεση εκλογικών
εσόδων και δαπανών δημοσιεύεται εντός της παραπάνω προθεσμίας στο οικείο
τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ανωτέρω ειδική έκθεση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως".

   3. Η σύνταξη του ισολογισμού πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες
και τις δομές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των σχετικών
κανονιστικών πράξεων, που διέπουν την εφαρμογή του.
   Ο τρόπος σύνταξης και τα ειδικότερα στοιχεία, που περιλαμβάνονται
στον ισολογισμό, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 
"4. Αντίγραφο του ισολογισμού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και
δαπανών, καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων και του οικείου τεύχους της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα,
αποστέλλονται
από τα Κόμματα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Επιτροπή
Ελέγχου του άρθρου 21, καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης."

*** Οι παρ. 2 (όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με την παρ.2 άρθρ.16 
    Ν.3242/2004) και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.2 άρθρ.36
    Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α 195/19.10.2004.

                          Άρθρο 19

Δημοσιότητα των εκλογικών εσόδων και δαπανών κομμάτων που δεν λαμβάνουν
                    κρατική χρηματοδότηση


"1. Τα Κόμματα και οι Συνασπισμοί που συμμετείχαν, αυτοτελώς ή σε
συνασπισμό, σε γενικές ή αναπληρωματικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη
των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δε δικαιούνται
κρατική, τακτική ή εκλογική χρηματοδότηση υποχρεούνται να δημοσιεύουν ειδική
έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, εντός δύο (2) μηνών από τη διενέργεια
των εκλογών στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.12 άρθρου 7 Ν.3469/2006,ΦΕΚ Α 131/28.6.2006
ορίζεται ότι:
"12. Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών
Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις
διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄)".


2. Αντίγραφο της κατάστασης των εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα
φύλλα του οικείου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία
δημοσιεύτηκε, αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 21 εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση."

*** Το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.36
    Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α 195/19.10.2004.Με την παρ.4 του αυτού
    άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:
" 4. Για τα Πολιτικά Κόμματα και τους Συνασπισμούς των Πολιτικών Κομμάτων
που
συμμετείχαν στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 και στις εκλογές για την
ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 13ης Ιουνίου του
ίδιου έτους η προθεσμία για τη δημοσίευση της ειδικής έκθεσης εκλογικών
εσόδων και δαπανών των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου 19
παρατείνεται μέχρι 30 Νοεμβρίου 2004 και η δημοσίευση αυτή γίνεται
αποκλειστικά στο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που συνιστάται με
την
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Με την παρ.1 άρθρ.36 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α
195/91.10.2004,ορίζεται ότι
"Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α΄)  (***Περί της εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευομένης ύλης κλπ) προστίθεται περίπτωση
ια` ως εξής:
"ια. Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών
Κομμάτων. Στο τεύχος αυτό γίνονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που
προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου
19 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄)."

                            Άρθρο 20

      Καταστάσεις εκλογικών εσόδων-δαπανών υποψήφιων βουλευτών

   1.α. Οι βουλευτές, που εξελέγησαν στις γενικές ή αναπληρωματικές
βουλευτικές εκλογές, υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση,
στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα και οι
εκλογικές τους δαπάνες και μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά,
καθώς και συνοπτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών.

   β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι αναπληρωματικοί των συνδυασμών των
κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων που εξελέγησαν βουλευτές, με τις εξής
διακρίσεις:

   i. Ο πρώτος αναπληρωματικός για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες
εκλέγονται ένας έως και πέντε βουλευτές.

   ii. Οι δύο πρώτοι αναπληρωματικοί σε όσες εκλέγονται από έξι έως και
δέκα βουλευτές.

   iii. Οι τρεις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α`
Θεσσαλονίκης.

   iv. Οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α`
Αθηνών και ν. οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική
περιφέρεια Β` Αθηνών.

   γ. Σε περίπτωση ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωμα, αναπληρωματικού,
καθ` υπέρβαση των ανωτέρω διακρίσεων, ο αναδεικνυόμενος βουλευτής
υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α` του
παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 21 του νόμου αυτού εντός τριάντα (30)
ημερών από την ορκωμοσία του.

   δ.i. Υποψήφιοι βουλευτές, εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη
και επώνυμη καταγγελία στην Τοπική Επιτροπή ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων
της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου για υπέρβαση του
ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών και μετά προηγούμενη τήρηση της
διαδικασίας της ίδιας παραγράφου, υποχρεούνται να υποβάλουν την
αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α` του άρθρου αυτού.

   ii. Για το σκοπό αυτόν, καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή ελέγχου
του άρθρου 21 παρ. 1 του νόμου αυτού. Η υποβολή της αναλυτικής
κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τον υποψήφιο,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, από την κοινοποίηση, σε
αυτόν, της ανωτέρω πρόσκλησης.

   2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων δαπανών και τα
παραστατικά τους υποβάλλονται, εντός σαράντα (40) ημερών από τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, στην Επιτροπή του άρθρου 21. Στην αναλυτική
κατάσταση αναγράφονται και τα ονόματα όσων κατέβαλαν ποσά μεγαλύτερα από
εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον υποψήφιο βουλευτή για την ενίσχυση του
εκλογικού του αγώνα.

   3. Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης και κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού ρυθμίζονται
με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

                       ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

    ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦIΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

                          Άρθρο 21

                        Επιτροπή ελέγχου

*** Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:  Βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις στον ν.4065/2012,ΦΕΚ Α 77/9.4.2012

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΒΛ. και Αποφ. του Προέδρου της  Βουλής Αριθμ. 9959 (ΦΕΚ Α`
157/08/08/2012)
"Αντικείμενο, διαδικασία ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21
του Ν. 3032/2002"


   1. Ο έλεγχος των οικονομικών κομμάτων και συνασπισμών και των
υποψήφιων βουλευτών, καθώς και η τήρηση των κάθε μορφής υποχρεώσεων που
απορρέουν από τον παρόντα νόμο, ανατίθεται σε Επιτροπή ελέγχου, η οποία
ενεργεί, ως ειδικό όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του
Συντάγματος. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από ειδική υπηρεσία της Βουλής,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.

***Βλέπε και Απόφ. 11894/8587/23-27.10.2009 (ΦΕΚ Β΄2279/27.10.2009)
    του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων "Αντικείμενο, διαδικασία ελέγχου,
    οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του ν.
    3023/2002".


   2."Η επιτροπή αποτελείται από έναν βουλευτή εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή
συνασπισμού κομμάτων που εκπροσωπείται στη Βουλή, καθώς και από ένα μέλος
του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ένα του Αρείου Πάγου και ένα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση με τους αναπληρωματικούς τους από
τις ολομέλειες των αντίστοιχων δικαστηρίων."

   Της Επιτροπής προεδρεύει ο οριζόμενος από το Προεδρείο της Βουλής
Αντιπρόεδρός της, ο οποίος ορίζει ως γραμματέα της υπάλληλο της Βουλής.

   Εφόσον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων έλαβε τακτική ή εκλογική
χρηματοδότηση και δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, στη σύνθεση της
Επιτροπής, για θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχό του, μετέχει και ο
οριζόμενος, για το σκοπό αυτόν, εκπρόσωπός τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου αυτής.

   Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται έλεγχος των οικονομικών των
κομμάτων, τα οποία έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων
Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ελέγχου μετέχει
και βουλευτής του Κόμματος, που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
εφόσον στερείται αντίστοιχης εκπροσώπησης στη Βουλή.

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12
     Ν.3213/2003,ΦΕΚ Α 309,31.12.2003.

   3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύγκληση της Βουλής. Η θητεία των μελών
της, περιλαμβανομένων του προεδρεύοντος και των λοιπών αιρετών μελών,
λήγει με τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής, ύστερα από τη διενέργεια
γενικών βουλευτικών εκλογών. Η άρνηση των κομμάτων να υποδείξουν τον
εκπρόσωπό τους δεν εμποδίζει τη συγκρότηση της Επιτροπής, η οποία στην
περίπτωση αυτή αποτελείται από τους εκπροσώπους των λοιπών κομμάτων και
συνασπισμών.

   4. Η Επιτροπή συγκαλείται για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων
και των υποψήφιων βουλευτών με απόφαση του Προέδρου της. Για την
εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια
λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων
σε ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα βιβλία και τα
παραστατικά των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, πριν από τη
διεξαγωγή ελέγχου από την Επιτροπή και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που
υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της. Στον έλεγχο
που διεξάγεται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο από την Επιτροπή, καθώς και
για την πραγματοποίηση των ελεγκτικών πράξεων που ενεργούνται κατ`
εντολή της από ορκωτούς ελεγκτές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το
τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο αριθμός των
ελεγκτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού τους, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.

   5. `Οποιος παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, το ελεγκτικό έργο και
ιδίως αρνείται την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή ή στους ορκωτούς
ελεγκτές τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

   6. Ο έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών
ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση στην Επιτροπή των
στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 2 των άρθρων 18
και 19, αντιστοίχως, του παρόντος νόμου. Ο έλεγχος των οικονομικών των
υποψήφιων βουλευτών ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή
στην Επιτροπή των στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

   Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται αναλυτική έκθεση στην οποία
προσαρτάται ως παράρτημα η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Η έκθεση της
Επιτροπής, με το παράρτημά της, υποβάλλεται αμέσως στον Πρόεδρο της
Βουλής και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και αποστέλλεται στα ελεγχόμενα κόμματα και συνασπισμούς. Σε κάθε
ελεγχόμενο υποψήφιο βουλευτή αποστέλλεται απόσπασμα της έκθεσης, το
οποίο περιέχει το μέρος της που τον αφορά.

   7. Η ειδική υπηρεσία της Βουλής στελεχώνεται, με απόφαση του Προέδρου
της και ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής, που
αναφέρονται στο προσωπικό της.

   8. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση
και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και της ειδικής υπηρεσίας.

   9.α. Στην έδρα κάθε Νομού συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται το αργότερο εντός τριών (3)
ημερών από την προκήρυξη των εκλογών, Τοπική Επιτροπή ελέγχου Εκλογικών
Παραβάσεων, με Πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον
οριζόμενο, με την ίδια απόφαση, αναπληρωτή του. Για τη συγκρότησή της
εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 28 του παρόντος νόμου.

   β. Η οικεία Τοπική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει καταγγελίες, οι
οποίες αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων των κομμάτων, των συνασπισμών
και των υποψήφιων βουλευτών, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τις
κατ` εξουσιοδότησή του εκδοθείσες αποφάσεις, μόνον, εφόσον είναι
έγγραφες, επώνυμες και υποβληθούν μέχρι του πέρατος της διεξαγωγής της
ψηφοφορίας.

"γ.i. Η Τοπική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι η καταγγελία είναι ορισμένη και
βάσιμη, καλεί τους εκπροσώπους των κομμάτων, των συνασπισμών και τους
υποψήφιους βουλευτές κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία, προς ακρόαση
και συλλέγει το, κατά την κρίση της, αναγκαίο αποδεικτικό υλικό."

*** Το στοιχείο γ.i αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.14 άρθρου 29
    Ν.3731/2008,ΦΕΚ Α 263/23.12.2008.

   ii. Το σχετικό αποδεικτικό πόρισμα, που συντάσσει, διαβιβάζεται στην
Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η οποία εκτιμά
ελεύθερα το περιεχόμενό του.

   iii. Εκπρόσωπος κόμματος, συνασπισμός και υποψήφιος βουλευτής μπορεί
να καταγγείλει, εγγράφως, στην Τοπική Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργεια
τρίτου η οποία αποσκοπεί στη θεμελίωση παράβασης των κάθε μορφής
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τις κατ`
εξουσιοδότησή του εκδοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή συγκαλείται και
επιλαμβάνεται της καταγγελίας εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.

   δ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν είναι επιτρεπτή η
δημοσιοποίηση δια του Τύπου και η παρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σταθμών του περιεχομένου των καταγγελιών της παρούσας
παραγράφου, με εξαίρεση τις καταγγελίες που αφορούν την προεκλογική
δραστηριότητα κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων. Κατά των παραβατών
επιβάλλονται οι κυρώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 του
παρόντος νόμου.

   ε. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη διεξαγωγή των εκλογών η Τοπική
Επιτροπή ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων συντάσσει έκθεση για τα πεπραγμένα
του εκλογικού αγώνα στην οποία επισυνάπτεται και το σχετικό αποδεικτικό
υλικό. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.

   στ.i. Για το έργο της η Τοπική Επιτροπή επικουρείται από υπαλλήλους
της Περιφέρειας, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας.

   ii. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, μπορεί
να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων από τις
Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων και να ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την Αποφ. 6206/21.7-28.7.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1141),
      της Προέδρου της Βουλής ισχύουν τα ακόλουθα:
       "Καθορίζουμε από 21 Απριλίου 2004 αποζημίωση, ανά συνεδρίαση για
      τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τους Βουλευτές μέλη της προαναφερόμενης                                          
      Επιτροπής ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων (άρθρο 21 του                            
      Ν.3023/2002), ανερχόμενη στο ένα εικοστό (1/20) της συνολικής            
      βουλευτικής αποζημίωσης.
        Η ανωτέρω αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται για πέραν των τριών (3)
      συνεδριάσεων ανά μήνα.
        Σε περίπτωση που μετείχαν σε λιγότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις,
      καταβάλλεται η αντίστοιχη για κάθε συνεδρίαση αποζημίωση.
        Η συμμετοχή θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
        Η προαναφερόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής."

          Η ως άνω Αποφ. 6206/21.7-28.7.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1141), στη συνέχεια             
      ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ με την Απόφ. 8812/7104/21-22.9.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1466) της
      Προέδρου της Βουλής  με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:
       "1. καθορίζουμε από 21 Απριλίου 2004 αποζημίωση, ανά συνεδρίαση για            
      τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τους Βουλευτές μέλη της προαναφερόμενης      
      Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων (άρθρο 21 του Ν.      
      3023/2002), ανερχόμενη στο ένα εικοστό (1/20) της συνολικής
      βουλευτικής αποζημίωσης.
        Η ανωτέρω αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται για πέραν των τριών (3)
      συνεδριάσεων ανά μήνα.
        Σε περίπτωση που μετείχαν σε λιγότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις,
      καταβάλλεται η αντίστοιχη για κάθε συνεδρίαση αποζημίωση.
        Η συμμετοχή θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
        Η προαναφερόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής.
        2. Για την ανωτέρω αποζημίωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
      παραγράφου 5 του άρθρου 1 της κατά την ΡΠ` Συνεδρίαση της 14ης Μαΐου            
      1991 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α` 82/30.5.1991).
       Η προηγούμενη απόφαση με αριθμό 7675/6206/21.7.2004 (ΦΕΚ Β      
      71141/28.7.2004) ανακαλείται."
  

                             Άρθρο 22
                           Εξουσιοδότηση


   Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον παρόντα νόμο, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμισθεί κάθε θέμα σχετικό με τον έλεγχο της
συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις,
καθώς επίσης την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

                            ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞIΩΜΑ

                              Άρθρο 23

                           Γενικές διατάξεις

   1. Στα κόμματα, τους συνασπισμούς και τους υποψήφιους βουλευτές
επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων του νόμου αυτού,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

   2.α. Μετά τη σύνταξη της έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εφόσον με
αυτή προτείνεται η διαβίβαση του φακέλου στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο,
κατ` άρθρο 26 του νόμου αυτού, ή η επιβολή κυρώσεων σε βάρος κομμάτων ή
συνασπισμών, καθώς και υποψήφιων βουλευτών, αντίγραφό της κοινοποιείται
με δικαστικό επιμελητή στα αρμόδια όργανα του κόμματος, κατ` άρθρο 15, ή
στους υποψήφιους βουλευτές.

   β. Τα ανωτέρω όργανα ή οι υποψήφιοι βουλευτές, υποβάλλουν, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
εκθέσεως, παρατηρήσεις για αντίκρουση του περιεχομένου της.

   γ. Η Επιτροπή ελέγχου, αφού τις εξετάσει, υποβάλλει την τελική της
έκθεση στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, εφόσον
διαπιστώνεται παράβαση που μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση από το
βουλευτικό αξίωμα ή στον Πρόεδρο της Βουλής, εφόσον προτείνεται επιβολή
κυρώσεων.

   3. Οι κυρώσεις σε βάρος κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψήφιων
βουλευτών επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή
εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της τελικής
έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και κοινοποιείται στον παραβάτη και στον
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

   4. Το πρόστιμο που επιβάλλεται σε κόμματα και συνασπισμούς
εισπράττεται με παρακράτηση του ποσού από τη χρηματοδότηση του επόμενου
έτους. Το πρόστιμο που επιβάλλεται στα λοιπά κόμματα και τους υποψήφιους
βουλευτές εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

   5. Τα ένδικα βοηθήματα που ασκούνται από τα κόμματα, τους
συνασπισμούς και τους υποψήφιους βουλευτές κατά των αποφάσεων επιβολής
προστίμου, που αφορούν κυρώσεις, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος νόμου, εισάγουν διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες
εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Συμβούλιο της
επικρατείας.

   6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος είσπραξης του
επιβαλλόμενου προστίμου και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση των
κυρώσεων, που επιβάλλονται στα πολιτικά κόμματα και συνασπισμού ς
κομμάτων και στους υποψήφιους βουλευτές, κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόμου.

                        Άρθρο 24

           Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κομμάτων


  "1. Η υπέρβαση του ορίου της παραγράφου 1α του άρθρου 10 του παρόντος
νόμου για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση μηνυμάτων των κομμάτων και των συνασπισμών,
τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 40% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας
σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Αν το κόμμα δεν λαμβάνει τακτική
χρηματοδότηση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ."

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.15 άρθρου 29
    Ν.3731/2008,ΦΕΚ Α 263/23.12.2008.

   2. Η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού, καθώς και της
ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών κόμματος ή συνασπισμού
τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το 5% της τελευταίας κάθε φορά
καταβληθείσας, στο κόμμα ή το συνασπισμό, τακτικής ή, αντίστοιχα,
εκλογικής χρηματοδότησης.

   3. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων
δαπανών, του ισολογισμού ή της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και
δαπανών τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 10% της τελευταίας κάθε φορά
καταβληθείσας σε αυτό, τακτικής ή, αντίστοιχα, εκλογικής χρηματοδότησης.

   4. Τα πολιτικά κόμματα που χρηματοδοτούνται ή δέχονται κάθε είδους
παροχή από φορείς ή πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού
τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά
καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Αν το κόμμα δεν λαμβάνει
κρατική χρηματοδότηση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ.

   5. Για τα κόμματα και τους συνασπισμούς που λαμβάνουν μόνον εκλογική
χρηματοδότηση από το Κράτος, το ύψος του προστίμου που προβλέπεται στις
προηγούμενες παραγράφους υπολογίζεται με βάση τη χρηματοδότηση αυτή.

   6. Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ύψους εκλογικών δαπανών
τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού της υπέρβασης. Αν η
υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από το 50% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους
εκλογικών δαπανών, επιβάλλεται, εκτός από το πρόστιμο, και η στέρηση της
τακτικής χρηματοδότησης του επόμενου έτους.

   7 .Το πολιτικό κόμμα που δέχεται χρηματοδότηση, κατά παράβαση της
παρ. 1 του άρθρου 8, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 20% της τελευταίας
κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό τακτικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο
μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα που
δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.

   8. Για κάθε παράβαση της περ. α`τηςπαρ.1 του άρθρου 11 επιβάλλεται
πρόστιμο ίσο με το 5% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το
κόμμα ή το συνασπισμό τακτικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο μέχρι
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό
που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.

   9. Για κάθε παράβαση της περ. β`τηςπαρ.1 του άρθρου 11 επιβάλλεται
πρόστιμο μέχρι το 10% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το
κόμμα ή το συνασπισμό τακτικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό που δεν
λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.

                            Άρθρο 25

             Κυρώσεις σε βάρος υποψήφιων βουλευτών


   1. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή ελλιπούς ή αντικανονικής
σύνταξης της κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 20 αναλυτικής
κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι το
10% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

   2. Υποψήφιοι βουλευτές που δέχθηκαν χρηματοδότηση ή άλλου είδους
παροχή από φορείς ή πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7, τιμωρούνται με
πρόστιμο μέχρι το 50% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

   3. Υποψήφιοι βουλευτές που δέχθηκαν χρηματοδότηση κατά παράβαση της
παρ. 2 του άρθρου 8 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι το 20% της ετήσιας
βουλευτικής αποζημίωσης.

   4. Σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων α` και β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 12 επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή πρόστιμο μέχρι του ύψους
της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τον
αριθμό και τη συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την προκαλούμενη
ρύπανση και προσβολή της αισθητικής.

   5. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η υπέρβαση του επιτρεπόμενου
ανώτατου ύψους εκλογικών δαπανών, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 4
του άρθρου 14 ή η υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για
καταχώριση διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, όπως ορίζεται στην παρ. 5
του άρθρου 14, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το δεκαπλάσιο της υπέρβασης.

   6. Σε περίπτωση παράβασης της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 επιβάλλεται, στον υποψήφιο βουλευτή, πρόστιμο μέχρι το
διπλάσιο της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

   7. Σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων ε.ii, ε.iii και ε.iv της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, σχετικά με τα πολιτικά
γραφεία των υποψήφιων βουλευτών, επιβάλλεται, στους υποψήφιους
βουλευτές, πρόστιμο μέχρι το ύψος της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

                          Άρθρο 26

             `Eκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα


   1.Στις περιπτώσεις:

   α. παράβασης της περ. ε.ί της παρ. 1 του άρθρου 12 και

   β. υπέρβασης στο διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου των εκλογικών
δαπανών, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 14, η
Επιτροπή ελέγχου του άρθρου 21 διαβιβάζει το σχετικό φάκελο, με όλα τα
αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του
άρθρου 100 του Συντάγματος, το οποίο, μετά προηγούμενη εκτίμηση του
αποδεικτικού υλικού, επιβάλλει ως κύρωση την έκπτωση από το βουλευτικό
αξίωμα.

   2. Ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου ακολουθείται η διαδικασία
του Ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Αι, όπως κάθε φορά ισχύει

   3. Προϋπόθεση του παραδεκτού άσκησης προσφυγής, κατά το άρθρο 39 του
Ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Αι, προκειμένου για την έκπτωση από το βουλευτικό
αξίωμα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, είναι
η προηγούμενη υποβολή σχετικής γραπτής και επώνυμης καταγγελίας στην
Τοπική Επιτροπή ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων, κατά τις ειδικότερες
ρυθμίσεις της παραγράφου 9του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.

                          Άρθρο 27

         Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων

   1. Τρίτοι, οι οποίοι παραβιάζουν τις διατάξεις των περιπτώσεων α` και
β` των παραγράφων 1 των άρθρων 11 και 12 τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο
458 Π. Κ..

   2. Η παραβίαση από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
ελεύθερης λήψης, καθώς και από τους φορείς παροχής συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, των παραγράφων 1 και2του άρθρου
10, της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 11, της περ. γ` της παρ. 1 του
άρθρου 12 και της περ. γ` της παρ. 2 του αυτού άρθρου, εφόσον πρόκειται
για κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας υποψήφιων βουλευτών, χωρίς
σχετικό αίτημά τους, καθώς και της εκδιδόμενης, κατ` Εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, κοινής υπουργικής απόφασης,
θεωρείται παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α`), όπως
ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄).

   Οι παραβιάσεις των διατάξεων που προαναφέρθηκαν συνιστούν,
αντίστοιχα, ποινικά αδικήματα για τα οποία οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
ανωτέρω σταθμών τιμωρούνται, σωρευτικώς, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
ενός έτους.

   3. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περ.
β` της παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς και της περίπτωσης δ` της παρ. 9 του
άρθρου 21 επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21, πρόστιμο ύψους
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

   Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα,
επιβολή του ανωτέρω προστίμου.

   4. Η μη τήρηση από τους δημάρχους και τους προέδρους των κοινοτήτων
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το τελευταίο εδάφιο της περ. α` της
παρ. 1 του άρθρου 12του παρόντος νόμου και υπό την προϋπόθεση ότι
προηγήθηκε έγγραφη ενημέρωσή τους από την Τοπική Επιτροπή ελέγχου
Εκλογικών Παραβάσεων της παρ. 9 του άρθρου 21 του νόμου αυτού, συνιστά
ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
μηνών.

                          Άρθρο 28

               Σύνθεση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 28, 29 παρ. 7 και
    30 παρ. 2 του παρόντος περιελήφθησαν στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
    για την εκλογή Βουλευτών του ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.


   "Άρθρο 28

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την
προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
συγκροτείται Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, στην οποία μετέχει ο παραπάνω Υπουργός ως
πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού, που εκπροσωπείτο στη Βουλή που
διαλύθηκε, καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έργο της Επιτροπής είναι η
υποβολή προτάσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

  2. Στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1,
συμμετέχουν εκπρόσωποι κομμάτων και συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνταν στη Βουλή που
διαλύθηκε, εφόσον έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς, τουλάχιστον, στο 70% των εκλογικών
περιφερειών της Χώρας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, δεν λαμβάνεται υπόψη η
προσαύξηση του αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. Η σχετική απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

  3. Για το έτος κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών
συγκροτείται εντός του πρώτου διμήνου τούτου και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε
κόμματος ή συνασπισμού που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή, καθώς και από έναν εκπρόσωπο
κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν
εκπροσωπείται στη Βουλή.

  4. Κατά το έτος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται εντός του πρώτου τριμήνου και σε
αυτή μετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών ως Πρόεδρος και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε
κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από έναν
εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που εκπροσωπείται στη Βουλή εφόσον δεν έχει εκλέξει
μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την ορθή
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

  5. Στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, συμμετέχουν μετά την ανακήρυξή τους από το αρμόδιο δικαστήριο και εκπρόσωποι
κομμάτων και συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται εντός τριών (3)
ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

  6. Αν ένα ή περισσότερα κόμματα ή συνδυασμοί κομμάτων δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους
εντός δύο ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για
τις βουλευτικές εκλογές ή τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μπορεί να συγκροτηθεί ή να συμπληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου τους".

***Το  άρθρο 28 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 15 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/11.04.2014)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:***Σύμφωνα με τις  παρ. 3 και 4  του άρθρου 19 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/11.04.2014) ισχύουν τα ακόλουθα:
"3. Για τις πρώτες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκλογές για την ανάδειξη των
μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσμία της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002
παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014. Ομοίως η προθεσμία της
παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, όπως η διάταξη αυτή τροποποιείται με τον
παρόντα νόμο, παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014.
  4. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για την πρώτη εφαρμογή του δεν μπορούν
να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε
και αν υπηρέτησαν εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσα στις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν
από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου
2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος".


                          ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

                             Άρθρο 29


   Ίδρυση, νομική προσωπικότητα και άρση των διαφωνιών για τη χρήση
         ονόματος και εμβλήματος πολιτικού κόμματος

   1. Το πολιτικό κόμμα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική
δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος
ή η Διοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η
δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος.

   2. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνομα,
το έμβλημα και η έδρα του πολιτικού κόμματος και υποβάλλονται το
καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους,
τουλάχιστον, πολίτες με δικαίωμα ψήφου.

   3. Η χρήση των συμβόλων του άρθρου 37 παρ. 5 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58
Α), ως ονόματος και εμβλήματος πολιτικού κόμματος, απαγορεύεται

   4. Το πολιτικό κόμμα με τη γνωστοποίηση του ονόματος και του
εμβλήματος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης τους.

   5. Οι διαφωνίες για το δικαιούχο του ονόματος και του εμβλήματος,
καθώς επίσης την ιδιότητα του Προέδρου ή του μέλους της Διοικούσας
Επιτροπής πολιτικού κόμματος επιλύονται σύμφωνα με τους ορισμούς της
παραγράφου 7 του παρόντος.

   6. Το πολιτικό κόμμα αποκτά με την ίδρυσή του νομική προσωπικότητα
για την εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής του.

   7. Το άρθρο 38 του Π.Δ. 55/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

   "Σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση του ονόματος και του εμβλήματος
πολιτικού κόμματος, όπως περιέχονται στην εκλογική του δήλωση,
αποφασίζει το Α` Τμήμα του Αρείου Πάγου. Με την απόφαση αναγνωρίζεται ως
δικαιούχος του ονόματος και του εμβλήματος το πολιτικό κόμμα, το οποίο
τα είχε γνωστοποιήσει με την κατάθεση της ιδρυτικής του δήλωσης και,
κατά την κοινή αντίληψη, τα χρησιμοποιούσε.

   Το Α` Τμήμα του Αρείου Πάγου αποφασίζει επίσης για διαφορές ως προς
την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής πολιτικού
κόμματος."

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 28, 29 παρ. 7 και
    30 παρ. 2 του παρόντος περιελήφθησαν στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
    για την εκλογή Βουλευτών του ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.

                        ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
                           Άρθρο 30
                        Τελικές διατάξεις

   1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διακομματικής
Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος, που αφορούν τους όρους διεξαγωγής του εκλογικού αγώνα.

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται μετά
από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και πρόταση της
Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τις
εμφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων
βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών
και τίθενται περιορισμοί για την αποτροπή της έμμεσης προβολής των
υποψήφιων βουλευτών.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 28, 29 παρ. 7 και
    30 παρ. 2 του παρόντος περιελήφθησαν στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
    για την εκλογή Βουλευτών του ΠΔ 351/2003,ΦΕΚ Α 316/31.12.2003.


   "3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στις
εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

***Η  εντός " " παρ. 3   αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ. 1 του άρθρου 19 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/11.04.2014)

   4. Η περίοδος του εκλογικού αγώνα, για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος νόμου, καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.

   5. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11, του άρθρου 27 και της,
κατ` Εξουσιοδότηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδιδόμενης απόφασης,
και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προκήρυξης
των εκλογών μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως υποψηφίων, από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο, ως υποψήφιοι θεωρούνται και όσοι προβάλλονται υπό
την προοπτική συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις εκλογές που πρόκειται να
διεξαχθούν και σε κάθε περίπτωση όσοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των
κομμάτων, συμπεριλαμβάνονται στους συνδυασμούς οποιασδήποτε περιφέρειας.

   6.α. Οποιαδήποτε δημοσκόπηση, η οποία αναφέρεται σε πολιτικά κόμματα
και συνασπισμούς, βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές, ανεξαρτήτως του
χρόνου διενέργειάς της, προκειμένου να δημοσιευθεί στον Τύπο και να
ανακοινωθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:

   i. να αναφέρει, ρητώς, την εταιρεία, που την πραγματοποίησε,

   ii. να μνημονεύει εκείνον που παράγγειλε τη διενέργειά της,

   iii. να διαλαμβάνει την ποσόστωση των πληθυσμιακών κατηγοριών με βάση
τις οποίες έχει διεξαχθεί και

   ίν. να περιέχει, πλήρως, τα ερωτήματα που απευθύνθηκαν σε όσους
έλαβαν μέρος σε αυτήν.

   β. Η δημοσίευση και η ανακοίνωση, κατά παράβαση των προηγούμενων
προϋποθέσεων, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

                            Άρθρο 31
               Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


   1. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 5, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου
18 αρχίζει την 1.1.2003.

   2. Με εξαίρεση τα άρθρα 24 έως και 29 και 32 έως και 34, ο Ν.
2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, καταργείται

3. Το άρθρο 4του Ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α) καταργείται

4. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 59/1974 (ΦΕΚ 259 Α) του Π.Δ. 866/1975 (ΦΕΚ 281 Α) και το άρθρο
38 του Π.Δ. 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α) καταργούνται

"5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση".

***Η  εντός " " παρ. 5   προστέθηκε  ως άνω  με την παρ. 2 του άρθρου 19 του
Ν.4255/2014  (ΦΕΚ Α` 89/11.04.2014)

                           Άρθρο 32

   Κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων, υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές
απαλλάσσονται από τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τα άρθρα 22 και 23
του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α) για αντίστοιχες κατά περίπτωση παραβάσεις
διατάξεών του, στις οποίες υπέπεσαν πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.

                          Άρθρο 33
                       `Εναρξη ισχύος


   Με εξαίρεση την παρ. 1 του άρθρου31 και τη συγκρότηση της Επιτροπής
Ελέγχου του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί
μέχρι 30.12.2002, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

                    Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

                        ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
        ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
              Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

                                    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
                                  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ   
                                      Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
                                  
    Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

                                          ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                                                                           

                                            Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

                   ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ    
                                 Δ. ΡΕΠΠΑΣ

              Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

                          
                     Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

                 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ[1] : Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του άρθρου 10 του
παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθμ. 3427/2010 απόφαση ΣΤΕ (ΟΛΟΜ)
καθώς και στην υπ' αριθμ. 1784/2009 απόφαση ΣΤΕ.

Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του
παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στις υπ' αριθμ. 3770/2011, 3771/2011, 3869/2011 αποφάσεις ΣΤΕ
(ΟΛΟΜ).

Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4 του
παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στις υπ' αριθμ. 3770/2011, 3771/2011, 3869/2011 αποφάσεις ΣΤΕ
(ΟΛΟΜ).