ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

και το πλήρες κείμενο των αποφάσεων αυτών

ιθμός 2187/2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
    
 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιουνίου 2013, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, 
Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που 
είχε κώλυμα, Ν. Μαρκουλάκης, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Α.- Γ. 
Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Ε. Νίκα, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Αντ. Ντέμσιας, Φ. Ντζίμας, Σπ. 
Χρυσικοπούλου, 
Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Δ. Κυριλλόπουλος, Ά. 
Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Δ. Μακρής, Τ. 
Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Π. Μπραΐμη, Σύμβουλοι, Χρ. Ντουχάνης, Φρ. Γιαννακού, Μ. 
Σταματοπούλου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ά. Καλογεροπούλου και Π. Μπραΐμη 
καθώς και η Πάρεδρος 
Μ. Σταματοπούλου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 
3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
    
 Για να δικάσει την από 30 Μαρτίου 2012 αίτηση:
    
 της κοινοπραξίας με την επωνυμία «. .......», η οποία εδρεύει στην .... Αττικής (.. ....) και των 
μελών αυτής: α) εταιρείας με την επωνυμία «... ...», που εδρεύει στην .... Αττικής (. ...) και β) 
εταιρείας με την επωνυμία «....-. ......», η οποία εδρεύει στην Αμβέρσα Βελγίου (οδός . ....., . ..- ..), οι 
οποίες παρέστησαν με την δικηγόρο Ελένη Τροβά (Α.Μ. 13581), που τη διόρισαν με πληρεξούσιο,
    
 κατά των: Α) Υπουργών: 1. Οικονομικών, 2. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 3. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 4. Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 5. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
6. Τουρισμού και 7. Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίοι παρέστησαν με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, 
Νομική Σύμβουλο του Κράτους και Β) ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και 
Σταδίου), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικήτα Φορτσάκη (Α.Μ. 9923), που τον διόρισε με 
πληρεξούσιο,
    
 και κατά της παρεμβαίνουσας ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου), η 
οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικήτα Φορτσάκη (Α.Μ. 9923), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.
    
 Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 2 Ιανουαρίου 
2013 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, 
σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989.
    
 Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες επιδιώκουν να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθ. 201/15.2.2012 
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), 2. η από 
29.2.2012 πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 
«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» και κάθε άλλη σχετική 
πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
    
 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Κ. Πισπιρίγκου.
    
 Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσιο των αιτουσών, η οποία ανέπτυξε και προφορικά 
τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο 
της παρεμβαίνουσας εταιρείας και τον αντιπρόσωπο των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την 
απόρριψή της.
    
 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ 
α ι
       Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

          Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο
    
 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. Α. 
2293546 - 8, 2719505 - 6/2012 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 
    
 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) Της αποφάσεως της Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 201/15.2.2012 με θέμα την πώληση των μετοχών της 
ανώνυμης εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.» που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
και την παροχή στην ανώνυμη εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» εξουσιοδοτήσεως για «να σχεδιάσει, αποφασίσει και υλοποιήσει τη διαγωνιστική 
διαδικασία για την πώληση των μετοχών ΔΕΠΑ». β) Της από 29.2.2012 προσκλήσεως της ως άνω 
εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του «Ομίλου ΔΕΠΑ». 
    
 3. Επειδή, η ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ A.E. παρέστη στη δίκη νομίμως με την ιδιότητα του κυρίου 
διαδίκου, διότι με την κρινόμενη αίτηση προσβάλλεται η από 29.2.2012 πρόσκλησή της προς 
εκδήλωση ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, η ίδια εταιρεία παρέστη νομίμως και για την υποστήριξη της 
από 8.3.2013 παρεμβάσεώς της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητεί – με έννομο 
συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς – τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης αποφάσεως 
201/15.2.2012 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
    
 4. Επειδή, η ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν 
εκδίδει εκτελεστές διοικητικές πράξεις, διότι συνεστήθη με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 
3986/2011 για την αξιοποίηση στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου με τη 
σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου με τρίτους [βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3986/2011, το οποίο 
ορίζει ότι: «Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων … διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο 
και, κατά προτίμηση, με: α) Πώληση. β) Σύσταση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων, μεταξύ 
των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιώματος 
οποιασδήποτε φύσης. γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε 
φύσης επί αυτών. δ) Εκμίσθωση. ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης τους. στ) 
Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων. ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και 
στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν. η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων …»]. Συνεπώς, 
απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση η από 29.2.2012 πρόσκληση της εταιρείας 
ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του «Ομίλου ΔΕΠΑ», διότι δεν έχει 
χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως υποκειμένης στον κατ’ άρθρο 95 παρ. 1 α΄ του 
Συντάγματος ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
    
 5. Επειδή, μετά την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) εξέδωσε την απόφαση 206/25.4.2012 (Β΄ 1363/26.4.2012) περί 
μεταβιβάσεως στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., χωρίς αντάλλαγμα, 7.318.318 μετοχών της εταιρείας 
«Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% του 
μετοχικού κεφαλαίου. Η μεταβίβαση αυτή έγινε σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 
2011 – 2015» του ν. 3985/2011, στην αιτιολογική έκθεση του οποίου αναφέρονται τα εξής: «Η 
ΔΕΠΑ είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι επίσης η 
μητρική εταιρία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), ο οποίος 
διαθέτει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και 
ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Το Δημόσιο ελέγχει το 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ, ενώ το 35% ανήκει στα 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Το Δημόσιο προτίθεται να προβεί στο διαχωρισμό του ΔΕΣΦΑ από τη 
ΔΕΠΑ και να προχωρήσει στην πώληση της ΔΕΠΑ και του 31% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ που 
κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές έως το 4ο τρίμηνο του 2011». Όπως δε κρίθηκε με την απόφαση 
1906/2014 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε επί άλλης 
υποθέσεως που δικάσθηκε κατά την ίδια δικάσιμο, η ως άνω απόφαση 206/25.4.2012 της ΔΕΑΑ 
έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως που υπόκειται στον κατ’ άρθρο 95 παρ. 1 α΄ του 
Συντάγματος ακυρωτικό έλεγχο του Δικαστηρίου.
    
 6. Επειδή, προς θεμελίωση εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως 
προβάλλεται ότι κατά της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε., υφίστανται 
ενοχικά δικαιώματα των αιτουσών που προέκυψαν από σύμβαση εκτελέσεως έργου, τα οποία 
αποσβέννυνται λόγω της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τις μετοχές της μητρικής 
εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. μέσω του «Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων 2011 – 2015» του ν. 
3985/2011. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αιτουσών, την απόσβεση των δικαιωμάτων τους 
συνεπάγεται η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 12 του ν. 3986/2012 που ορίζει ότι 
κάθε περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο μεταβιβάζεται στο «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» κατ’ εφαρμογήν του εν λόγω 
Προγράμματος, «… περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε 
δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο 
Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου …». 
    
 7. Επειδή, ανεξαρτήτως του ζητήματος αν η προσβαλλομένη απόφαση 201/15.2.2012 της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεως και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) είχε κατά την έκδοσή 
της και εξακολουθεί να διατηρεί εκτελεστότητα ακόμη και μετά την έκδοση της αποφάσεως 
206/25.4.2012 της ίδιας Επιτροπής που αναφέρεται στην πέμπτη σκέψη, το έννομο συμφέρον των 
αιτουσών για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως δεν θεμελιώνεται, πάντως, στον προβαλλόμενο 
ισχυρισμό περί αποσβέσεως ενοχικών δικαιωμάτων τους που προέκυψαν από σύμβαση εκτελέσεως 
έργου. Τούτο, διότι η μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., χωρίς 
αντάλλαγμα, μετοχών εταιρειών περιλαμβανομένων στο «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011 – 
2015» του ν. 3985/2011, με σκοπό τη διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές για την άντληση 
δημοσίων εσόδων προοριζομένων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δεν 
συνεπάγεται, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 
12 του ν. 3986/2012, άλλη απόσβεση δικαιώματος πλην της αποσβέσεως των τυχόν δικαιωμάτων 
τρίτων επί των μεταβιβαζομένων μετοχών. Συνεπώς, εφ’ όσον δεν προβάλλεται ότι υπέρ των 
αιτουσών έχουν συσταθεί δικαιώματα επί των μετοχών της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε., κυριότητος του 
Ελληνικού Δημοσίου, που μεταβιβάζονται στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. κατ’ εφαρμογήν του 
«Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων 2011 – 2015» του ν. 3985/2011, η κρινόμενη αίτηση είναι 
απορριπτέα προεχόντως ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Απορριπτομένης δε της αιτήσεως, πρέπει 
να γίνει δεκτή η παρέμβαση.

                 Δ ι ά τ α ύ τ α
  Απορρίπτει την αίτηση.
    
  Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
    
  Δέχεται την παρέμβαση.
    
  Επιβάλλει, συμμέτρως εις βάρος των αιτουσών, τα ποσά α) των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ 
ως δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και β) των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ ως 
δικαστική δαπάνη της εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
    
  Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 και 21 Οκτωβρίου 2013.
 
   Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος           Η Γραμματέας

  Σωτ. Αλ. Ρίζος                 Μ. Παπασαράντη
    
 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2014.
 
     Ο Πρόεδρος                 Η Γραμματέας

  Σωτ. Αλ. Ρίζος                 Μ. Παπασαράντη


 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
    
 Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω 
απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα 
άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.
    
 Η εντολή πιστοποιείται με τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.
    
 Αθήνα, ..............................................
 
     Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας


Π.Β.
  

        
Αριθμός 2188/2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                       
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
    
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιουνίου 2013, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, 
Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που 
είχε κώλυμα, Ν. Μαρκουλάκης, Ι. Μαντζουράνης, Α. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Α.- Γ. Βώρος, 
Γ. Ποταμιάς, Ε. Νίκα, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Α. Ντέμσιας, Φ. Ντζίμας, Σ. Χρυσικοπούλου, Η. 
Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. 
Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Δ. Μακρής, Τ. 
Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Π. Μπραΐμη, Σύμβουλοι, Χ. Ντουχάνης, Φ. Γιαννακού, Μ. 
Σταματοπούλου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Α. Καλογεροπούλου και Π. Μπραΐμη, 
καθώς και η Πάρεδρος Μ. Σταματοπούλου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
    
Για να δικάσει την από 30 Μαρτίου 2012 αίτηση:
    
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «...» και το διακριτικό τίτλο «....», που εδρεύει στην 
Αθήνα (....), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Ελένη Τροβά (Α.Μ. 13581), που τη διόρισε με 
πληρεξούσιο, 
    
κατά των : Α) Υπουργών: 1) Οικονομικών, 2) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 3) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 4) Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 5) Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
6) Τουρισμού και 7) Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίοι παρέστησαν με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, 
Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και Β) ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και 
Σταδίου), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικήτα Φορτσάκη (Α.Μ. 9923), που τον διόρισε με 
πληρεξούσιο,

και κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και 
Σταδίου), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικήτα Φορτσάκη (Α.Μ. 9923), που τον διόρισε με 
πληρεξούσιο.
    
Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 2 Ιανουαρίου 
2013 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητάς της, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. Α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.
    
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθούν: 1) η υπ’ αριθμ. 201/15.2.2012 
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και 2) η 
από 29.2.2012 πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και κάθε άλλη σχετική 
πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
    
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Κ. Πισπιρίγκου.
    
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια της αιτούσας εταιρείας, η οποία ανέπτυξε και 
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον 
πληρεξούσιο της παρεμβαίνουσας εταιρείας και την αντιπρόσωπο των Υπουργών, οι οποίοι 
ζήτησαν την απόρριψή της.
   
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α 
ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. Α. 
2293543, 2293549 - 50, 2719502 – 3, 2719509/2012 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 
    
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση : α) Της αποφάσεως της Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 201/15.2.2012 με θέμα την πώληση των μετοχών της 
ανώνυμης εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.» που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
και την παροχή στην ανώνυμη εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» εξουσιοδοτήσεως για «να σχεδιάσει, αποφασίσει και υλοποιήσει τη διαγωνιστική 
διαδικασία για την πώληση των μετοχών ΔΕΠΑ». β) Της από 29.2.2012 προσκλήσεως της ως άνω 
εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του «Ομίλου ΔΕΠΑ». 
    
3. Επειδή, η ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ A.E. παρέστη στη δίκη νομίμως με την ιδιότητα του κυρίου 
διαδίκου, διότι με την κρινόμενη αίτηση προσβάλλεται η από 29.2.2012 πρόσκλησή της προς 
εκδήλωση ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, η ίδια εταιρεία παρέστη νομίμως και για την υποστήριξη της 
από 8.3.2013 παρεμβάσεώς της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητεί – με έννομο 
συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς – τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης αποφάσεως 
201/15.2.2012 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
    
4. Επειδή, η ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν 
εκδίδει εκτελεστές διοικητικές πράξεις, διότι συνεστήθη με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 
3986/2011 για την αξιοποίηση στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου με τη 
σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου με τρίτους [βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3986/2011, το οποίο 
ορίζει ότι : «Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων … διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο 
και, κατά προτίμηση, με : α) Πώληση. β) Σύσταση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων, 
μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί 
δικαιώματος οποιασδήποτε φύσης. γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων 
οποιασδήποτε φύσης επί αυτών. δ) Εκμίσθωση. ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης 
τους. στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων. ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες 
εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν. η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων…»]. 
Συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση η από 29.2.2012 πρόσκληση της 
εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του «Ομίλου ΔΕΠΑ», διότι 
δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως υποκειμένης στον κατ’ άρθρο 95 παρ. 1 α΄ 
του Συντάγματος ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
    
5. Επειδή, μετά την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) εξέδωσε την απόφαση 206/25.4.2012 (Β΄ 1363/26.4.2012) περί 
μεταβιβάσεως στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., χωρίς αντάλλαγμα, 7.318.318 μετοχών της εταιρείας 
«Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% του 
μετοχικού κεφαλαίου. Η μεταβίβαση αυτή έγινε σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 
2011–2015» του ν. 3985/2011, στην αιτιολογική έκθεση του οποίου αναφέρονται τα εξής : «Η 
ΔΕΠΑ είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι επίσης η 
μητρική εταιρία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), ο οποίος 
διαθέτει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και 
ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Το Δημόσιο ελέγχει το 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ, ενώ το 35% ανήκει στα 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Το Δημόσιο προτίθεται να προβεί στο διαχωρισμό του ΔΕΣΦΑ από τη 
ΔΕΠΑ και να προχωρήσει στην πώληση της ΔΕΠΑ και του 31% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ που 
κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές έως το 4ο τρίμηνο του 2011». Όπως δε κρίθηκε με την απόφαση 
1906/2014 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε επί άλλης 
υποθέσεως που δικάσθηκε κατά την ίδια δικάσιμο, η ως άνω απόφαση 206/ 25.4.2012 της ΔΕΑΑ 
έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως που υπόκειται στον κατ’ άρθρο 95 παρ. 1 α΄ του 
Συντάγματος ακυρωτικό έλεγχο του Δικαστηρίου.
   
6. Επειδή, προς θεμελίωση εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως 
προβάλλεται ότι κατά της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε., υφίστανται 
ενοχικά δικαιώματα της αιτούσης που προέκυψαν από σύμβαση εκτελέσεως έργου, τα οποία 
αποσβέννυνται λόγω της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τις μετοχές της μητρικής 
εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. μέσω του «Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων 2011 – 2015» του ν. 
3985/2011. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αιτούσης, την απόσβεση των δικαιωμάτων της 
συνεπάγεται η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 12 του ν. 3986/2012 που ορίζει ότι 
κάθε περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο μεταβιβάζεται στο «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» κατ’ εφαρμογήν του εν λόγω 
Προγράμματος, «…περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε 
δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο 
Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου…». 
    
7. Επειδή, ανεξαρτήτως του ζητήματος αν η προσβαλλομένη απόφαση 201/15.2.2012 της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεως και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) είχε κατά την έκδοσή 
της και εξακολουθεί να διατηρεί εκτελεστότητα ακόμη και μετά την έκδοση της αποφάσεως 
206/25.4.2012 της ίδιας Επιτροπής που αναφέρεται στην πέμπτη σκέψη, το έννομο συμφέρον της 
αιτούσης για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως δεν θεμελιώνεται, πάντως, στον προβαλλόμενο 
ισχυρισμό περί αποσβέσεως ενοχικών δικαιωμάτων της που προέκυψαν από σύμβαση εκτελέσεως 
έργου. Τούτο, διότι η μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., χωρίς 
αντάλλαγμα, μετοχών εταιρειών περιλαμβανομένων στο «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 
2011–2015» του ν. 3985/2011, με σκοπό τη διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές για την άντληση 
δημοσίων εσόδων προοριζομένων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δεν 
συνεπάγεται, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 
12 του ν. 3986/2012, άλλη απόσβεση δικαιώματος πλην της αποσβέσεως των τυχόν δικαιωμάτων 
τρίτων επί των μεταβιβαζομένων μετοχών. Συνεπώς, εφ’ όσον δεν προβάλλεται ότι υπέρ της 
αιτούσης έχουν συσταθεί δικαιώματα επί των μετοχών της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε., κυριότητος του 
Ελληνικού Δημοσίου, που μεταβιβάζονται στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. κατ’ εφαρμογήν του 
«Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων 2011–2015» του ν. 3985/2011, η κρινόμενη αίτηση είναι 
απορριπτέα προεχόντως ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Απορριπτομένης δε της αιτήσεως, πρέπει 
να γίνει δεκτή η παρέμβαση. 
   
Δ ι ά τ α ύ τ α
    
Απορρίπτει την αίτηση.
    
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
    
Δέχεται την παρέμβαση.
    
Επιβάλλει στην αιτούσα τα ποσά α) των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ ως δικαστική δαπάνη του 
Ελληνικού Δημοσίου και β) των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ ως δικαστική δαπάνη της 
εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
    
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 και 21 Οκτωβρίου 2013

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος         Η Γραμματέας

  Σωτ. Αλ. Ρίζος          Μ. Παπασαράντη
   
 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2014.
    
Ο Πρόεδρος               Η Γραμματέας 

Σωτ. Αλ. Ρίζος             Μ. Παπασαράντη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
 
Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω 
απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα 
άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

 Αθήνα, ..............................................

 Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας 

Ρ.Κ.Αριθμός 2189/2014

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
    
 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιουνίου 2013, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, 
Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που 
είχε κώλυμα, Ν. Μαρκουλάκης, Ι. Μαντζουράνης, Α. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Α.- Γ. Βώρος, 
Γ. Ποταμιάς, Ε. Νίκα, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Α. Ντέμσιας, Φ. Ντζίμας, Σ. Χρυσικοπούλου, Η. 
Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. 
Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Δ. Μακρής, Τ. 
Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Π. Μπραΐμη, Σύμβουλοι, Χ. Ντουχάνης, Φ. Γιαννακού, Μ. 
Σταματοπούλου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Α. Καλογεροπούλου και Π. Μπραΐμη, 
καθώς και η Πάρεδρος Μ. Σταματοπούλου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
    
 Για να δικάσει την από 25 Ιουνίου 2012 αίτηση:
    
 των: 1) . .... του ...., κατοίκου Αθηνών (. ....), ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που 
υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 2) . ......., κατοίκου 
Πειραιά ( .... .... ), 3) ...... του ....., κατοίκου ..... Αττικής (. .. .....), οι οποίοι δεν παρέστησαν και 4) 
........ ..... του ......, κατοίκου Αθηνών (... ..- ...), ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που 
υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
    
 κατά των Υπουργών: 1) Οικονομικών, 2) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 3) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 4) Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 5) Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
6) Τουρισμού και 7) Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίοι παρέστησαν με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, 
Νομικό Σύμβουλο του Κράτους,
    
 και κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και 
Σταδίου), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικήτα Φορτσάκη (Α.Μ. 9923), που τον διόρισε με 
πληρεξούσιο.
    
 Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 9 Ιανουαρίου 
2013 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητάς της, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. Α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.
    
 Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 206/25.4.2012 (ΦΕΚ Β’ 
1363/26.4.2012) Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και κάθε άλλη σχετική 
πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
    
 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Κ. Πισπιρίγκου.
    
 Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της παρεμβαίνουσας εταιρείας και την 
αντιπρόσωπο των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.
    
 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ 
α ι

    Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

         Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο          
    
 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. Α. 
1271024, 3402028/2012 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 
    
 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 206/25.4.2012 (Β΄ 1363/26.4.2012) κατά 
το μέρος της, με το οποίο μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία 
«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.», χωρίς αντάλλαγμα, 
7.318.318 μετοχές της ανώνυμης εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.» που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% του μετοχικού κεφαλαίου.
    
 3. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς έχει ασκήσει παρέμβαση στη δίκη, 
ζητώντας την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως, η ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ A.E.
    
 4. Επειδή, το δικόγραφο της κρινομένης αιτήσεως υπογράφεται μόνον από δικηγόρο, ως 
πληρεξούσιο των αιτούντων. Κατά τη συζήτηση, όμως, της υποθέσεως στο ακροατήριο του 
Δικαστηρίου δύο εκ των αιτούντων, οι ..... και .. ......, δεν παρέστησαν με πληρεξούσιο δικηγόρο 
ούτε εμφανίσθηκαν για να δηλώσουν ότι εγκρίνουν την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, ενώ, εξ 
άλλου, δεν προσκομίσθηκε συμβολαιογραφική πράξη νομιμοποιήσεως του δικηγόρου που 
υπογράφει το δικόγραφο, ως πληρεξουσίου αυτών. Συνεπώς, ως προς τους αιτούντες . .... και . 
...... η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 
παρ. 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67).
    
 5. Επειδή, οι αποφάσεις της προβλεπομένης στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), με τις οποίες μεταβιβάζονται με 
ειδική διοικητική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 και 5 του ν. 3986/2011 (Α΄152), από 
το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., χωρίς αντάλλαγμα, στοιχεία της 
ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου περιλαμβανόμενα στο «Πρόγραμμα 
Αποκρατικοποιήσεων 2011 – 2015» του ν. 3985/2011 (Α΄ 151), με σκοπό τη διάθεσή τους σε 
επενδυτές για την άντληση δημοσίων εσόδων προοριζομένων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 
του δημοσίου χρέους, όπως είναι και η προσβαλλομένη απόφαση, έχουν χαρακτήρα ατομικών 
διοικητικών πράξεων που υπόκεινται στον κατ’ άρθρο 95 παρ. 1 α΄ του Συντάγματος ακυρωτικό 
έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. σκέψη 10 στις αποφάσεις 1902 – 3, 1906/2014 της 
Ολομελείας που εκδόθηκαν επί υποθέσεων της ίδιας δικασίμου).
    
 6. Επειδή, η «Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1988 ως 
θυγατρική της «Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ) Α.Ε». Ήδη λειτουργεί ως επιχείρηση 
παροχής φυσικού αερίου σε ελεύθερη αγορά (βλ. ν. 3428 /2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού 
Αερίου», Α΄ 313), ενώ παράλληλα έχει την κυριότητα των μετοχών του συσταθέντος με το π.δ. 
33/2007 (Α΄ 31) «Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.». 
    
 7. Επειδή, η ΔΕΠΑ Α.Ε. υπήχθη στο «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011 – 2015» του ν. 
3985/2011, στην αιτιολογική έκθεση του οποίου αναφέρονται τα εξής : «Η ΔΕΠΑ είναι η 
μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι επίσης η μητρική εταιρία 
του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), ο οποίος διαθέτει το πλήρες 
και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Το 
Δημόσιο ελέγχει το 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ, ενώ το 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 
Το Δημόσιο προτίθεται να προβεί στο διαχωρισμό του ΔΕΣΦΑ από τη ΔΕΠΑ και να προχωρήσει 
στην πώληση της ΔΕΠΑ και του 31% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ που κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές 
έως το 4ο τρίμηνο του 2011». 
    
 8. Επειδή, προς θεμελίωση εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως οι εκ 
των αιτούντων . ..... και . ....... προβάλλουν ότι είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι εργάζονται στον 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και έχουν εργασιακά συμφέροντα που «εξαρτώνται άμεσα από την προοπτική» της 
ΔΕΠΑ Α.Ε., καθώς και ότι δια της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. : α) προσβάλλεται ευθέως το δημόσιο συμφέρον και η «έννοια της κυριαρχίας», β) οι 
σκοποί δημόσιας ωφέλειας «έρχονται σε δεύτερη μοίρα», γ) καθίσταται αβέβαιο το οικονομικό 
μέλλον της επιχείρησης, ανακόπτεται η ανάπτυξή της και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
δ) καθίστανται επισφαλείς οι ήδη υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις λόγω αλλαγής κανονισμών 
εργασίας, δυσμενών μισθολογικών μεταβολών, άμεσου περιορισμού των θέσεων εργασίας, 
απελευθέρωσης απολύσεων, μεταφοράς προσωπικού κ.ο.κ. Τέλος, προβάλλουν ότι «οι εργαζόμενοι 
έχουν … δικό τους, αυτόνομο, συμφέρον να μην αποκλεισθεί η επιχείρηση από την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων σχετικών με τον σκοπό της».
    
 9. Επειδή, επί του κοινού ενδιαφέροντος των Ελλήνων πολιτών για το νομικό και ιδιοκτησιακό 
καθεστώς που διέπει τις ανήκουσες στο Ελληνικό Δημόσιο ανώνυμες εταιρείες δεν θεμελιώνεται 
έννομο συμφέρον για την προσβολή, με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, των σχετικών με τις εν λόγω εταιρείες διοικητικών πράξεων, διότι άλλως το ένδικο 
βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως θα προσελάμβανε χαρακτήρα λαϊκής αγωγής. Εξ άλλου, η 
αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από τις μετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν συνεπάγεται περιορισμό 
των δραστηριοτήτων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ώστε να προκύψει κατάργηση θέσεων εργασίας, είναι δε 
αβέβαιο αν οι εργασιακές σχέσεις στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα επηρεασθούν στο μέλλον καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο. Τέλος, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ 
Α.Ε. και για την επιδίωξη, συναφώς, παροχής δικαστικής προστασίας νομιμοποιούνται τα 
καταστατικά όργανα της εταιρείας και όχι οι εργαζόμενοι στην ίδια ή σε θυγατρικές της εταιρείες, 
είτε ατομικώς είτε συλλογικώς (ΣτΕ 3324/1995, Ολομ). Συνεπώς, οι δύο αναφερόμενοι στην 
προηγούμενη σκέψη αιτούντες ασκούν την κρινόμενη αίτηση απαραδέκτως, λόγω μη 
θεμελιώσεως εννόμου συμφέροντος στις ιδιότητες του Έλληνα πολίτη και του εργαζομένου στον 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Αν και κατά τη γνώμη του Προέδρου του Δικαστηρίου και των Συμβούλων Ι. 
Μαντζουράνη, Αικ. Χριστοφορίδου, Γ. Ποταμιά, Μ. Σταματελάτου – Μπεριάτου, Μ. Παπαδοπούλου, 
Θ. Αραβάνη, Δ. Μακρή, Τ. Κόμβου και Β. Αναγνωστοπούλου – Σαρρή, με τους οποίους συντάχθηκε 
η Πάρεδρος Φ. Γιαννακού, οι εργαζόμενοι σε ανώνυμες εταιρείες που ανήκουν, αμέσως ή εμμέσως, 
στο Ελληνικό Δημόσιο έχουν έννομο συμφέρον για τη δικαστική επιδίωξη της διατηρήσεως του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με το οποίο συναρτάται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών των 
εταιρειών και η επίτευξη των σκοπών που προβλέπονται στο καταστατικό εκάστης. Συνεπώς, κατά 
τη γνώμη αυτή, το έννομο συμφέρον των ως άνω δύο αιτούντων για την άσκηση της κρινομένης 
αιτήσεως θεμελιώνεται στην ιδιότητα των εργαζομένων στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., τον οποίο παύει να 
ελέγχει ιδιοκτησιακώς το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αποξενώσεώς του, με την έκδοση της 
προσβαλλομένης αποφάσεως, από τo μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. 
    
 10. Επειδή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα, η κρινόμενη αίτηση είναι απαράδεκτη ως προς όλους τους 
αιτούντες και πρέπει να απορριφθεί. Απορριπτομένης δε της αιτήσεως, πρέπει να γίνει δεκτή η 
παρέμβαση. 
    
               Δ ι ά  τ α ύ τ α
    
 Απορρίπτει την αίτηση.
    
 Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
    
 Δέχεται την παρέμβαση.
    
 Επιβάλλει στους αιτούντες, συμμέτρως, τα ποσά των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ ως 
δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ ως δικαστική 
δαπάνη του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
    
 Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 και 21 Οκτωβρίου 2013

   Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος            Η Γραμματέας

     Σωτ. Αλ. Ρίζος               Μ. Παπασαράντη
   
 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2014.
    
    Ο Πρόεδρος                 Η Γραμματέας 

   Σωτ. Αλ. Ρίζος                 Μ. Παπασαράντη

 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
 
 Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω 
απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα 
άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.
       
 Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.
  
 Αθήνα, ..............................................
  
    Ο Πρόεδρος              Η Γραμματέας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: