ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΜΕΤΑ ΤΟ 2003 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (4)Το Μετρό Θεσσαλονίκης μετά το 2003

Μετά την διαπίστωση της αποτυχίας χρηματοδότησης της Σύμβασης Παραχώρησης του 1999 όπως κυρώθηκε με το ν. 2714/1999 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης και ρύθμιση συναφών θεμάτων» το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου με τρόπο ανάλογο με αυτόν του Μετρό της Αθήνας. Για το σκοπό αυτό προέβη στις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας Αττικό Μετρό ΑΕ ώστε να είναι στο πλαίσιο του σκοπού της και η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Με το ν.3202 (ΦΕΚ Α΄284 11.12.2003) «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις».ρυθμίσθηκε στο άρθρο 35 ότι στην παρ. 1 του άρθρου 20υτου Καταστατικού της Εταιρείας "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟΑ.Ε.", που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α) οι λέξεις "του δικτύου υπόγειου σιδηρόδρομου" αντικαθίστανται με τις λέξεις "δικτύου αστικού σιδηροδρόμου" και μετά τις λέξεις "Νομού Αττικής", όπου αυτές απαντώνται στην ανωτέρω διάταξη, προστίθενται οι λέξεις "και Νομού Θεσσαλονίκης". Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή έγινε δυνατή η δημοπράτηση του Μετρό Θεσσαλονίκης υπό καθεστώς ανάλογο με αυτό του Μετρό της Αθήνας ενώ αρμόδιος φορέας για την όλη διαδικασία είναι η Αττική Μετρό ΑΕ το καθεστώς της οποίας ρυθμίζεται με το ν. 1955/91. Με το νόμο αυτό ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με  τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία". Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του  ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σ'αυτήν οι διατάξεις, που διέπουν εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα  ανήκουν στο Δημόσιο, πλην των ρητά οριζομένων στον παρόντα νόμο εξαιρέσεων. Η εταιρεία είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και ισχύουν και σ' αυτήν οι κείμενες διατάξεις για τις επιχειρήσεις αυτές.Για  τα  προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο θέματα, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας εφαρμόζονται  συμπληρωματικά  και εφ'όσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Με το δεύτερο άρθρο του ίδιου νόμου εγκρίνεται το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας. Το δεύτερο άρθρο του Καταστατικού της που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρίας αναφέρει πλέον ότι

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του "δικτύου αστικού σιδηρόδρομου " του Νομού Αττικής "και Νομού Θεσσαλονίκης" και γενικά ηλεκτρικών σιδηροδρόμων του Νομού Αττικής "και Νομού Θεσσαλονίκης", εκτός από το σιδηροδρομικό δίκτυο Ο.Σ.Ε. (με ηλεκτροκίνηση ή χωρίς), καθώς και η σύμπραξη και η συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς συγκοινωνιών του Νομού Αττικής "και Νομού Θεσσαλονίκης".

Συνεπώς σήμερα κατά την κείμενη νομοθεσία προωθείται το Μετρό της Θεσσαλονίκης μέσω της Αττικό Μετρό ΑΕ η οποία θα προχωρήσει σε επί μέρους δημοπρατήσεις για την υλοποίηση του έργου αυτού. 

Οπως είναι γνωστό το έργο αυτό αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σήμερα και έγινε η αφορμή για μεγάλο αριθμό δικών.
Εξάλλου έγινε η αφορμή για τη νομοθετική ρύθμιση της διαιτησίας για την οποία έχουμε ήδη κάνει λόγο σε προηγούμενο πόστ οπότε οι εξελίξεις στη νομική επιστήμη αναμένονται ραγδαίες.
Αν δεν κατάφερε το έργο αυτό να προσφέρει ένα έργο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πέτυχε όμως να προσφέρει στη νομική επιστήμη σημαντικό αριθμό εξαιρετικών δικών και στους νομικούς πεδίο πειραματισμού και ασκήσεων.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: