ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Αποκρατικοποίηση ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε.-Παρέμβαση Επιτροπής ΕΕ


Σε παλαιότερή ανάρτησή μας είχαμε αναφερθεί στις διάφορες διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μετά από τη μεταβίβαση αυτή (ή σε εξαιρετικές και πριν την ολοκλήρωσή της), το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά με τη σειρά του σε μεταβίβαση του συγκεκριμένου κάθε φορά στοιχείου με σκοπό την είσπραξη χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν προς εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας.

Ήδη από την ανάρτησή μας αυτή είχαμε εκφράσει ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο και τη μέθοδο που γίνεται η μεταβίβαση προς το ΤΑΙΠΕΔ και εν συνεχεία η διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται.

Είχαμε επίσης αναφέρει ότι η αποκρατικοποίηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ έρχεται σε συνέχεια και άλλων αποπειρών που έγιναν τα τελευταία χρόνια και δεν προχώρησαν με την αναμενόμενη επιτυχία.

Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δε θα πρέπει να παραβλέπει και προκύπτει από την εξέλιξη όλων των αποπειρών αυτών είναι το ότι τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούν στενά τα όσα συμβαίνουν και παρεμβαίνουν όποτε το κρίνουν απαραίτητο, προκειμένου να επισημάνουν ζητήματα που μπορεί να προβληματίζουν.

Θυμίζουμε εδώ την πρόσληψη συμβούλων που είχε γίνει από το Ελληνικό Δημόσιο για την πώληση της έκτασης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Υπήρξε παρέμβαση της Επιτροπής ΕΕ, η οποία αξίωσε να μη γίνονται απευθείας αναθέσεις, αλλά να υπάρχει έστω κάποιου είδους διαγωνιστική διαδικασία. Αποτέλεσμα ήταν η συγκεκριμένη ανάθεση να ανακληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Το ενδιαφέρον της Επιτροπής σε σχέση με το ζήτημα αυτό έχει πρωτίστως να κάνει με τη βασική της παραδοχή ότι όταν ανατίθενται αυτού του είδους οι συμβάσεις θα πρέπει αυτό να γίνεται μέσα από μία διαδικασία διαφανή, η οποία θα εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των διαγωνιζόμενων και τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και να επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού.  

Διαβάζουμε χθες ότι σε έναν από τους διαγωνισμούς για αποκρατικοποίηση που γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και αφορά στη ΔΕΠΑ Α.Ε. (με παράλληλη δυνατότητα για μεταβίβαση και της 100% θυγατρικής ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) υπήρξεπαρέμβαση από την Επιτροπή και ειδικότερα Επίτροπο  περιβάλλοντος.  Ας σημειωθεί εδώ ότι στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού έχει ήδη υποβληθεί Προσφυγή από αποκλεισθέντα υποψήφιο.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος λοιπόν με επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ εκφράζει μία σειρά από ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και ακόμη περισσότερο με κριτήριο ανάθεσης. Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού μόνο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα, αλλά και η εν γένει μακροπρόθεσμη πολιτική της χώρας για την ενέργεια. Στην έννοια αυτή εντάσσεται βέβαια η ενεργειακή πολιτική μιας χώρας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενδιαφέρον της οποίας για την ενέργεια είναι εξαιρετικά μεγάλο, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με έναν από τους κύριους τομείς ενδιαφέροντός της, την οικονομική ανάπτυξη. Η σημασία που δίδει η Επιτροπή ΕΕφαίνεται άλλωστε και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της σχετικά με τις ορυκτέςπρώτες ύλες.

Καταλήγοντας λοιπόν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκ των δανειστών της χώρας, σαφώς δεν έχει την άποψη ότι η αποπληρωμή του δανεισθέντος ποσού μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. Αντίθετα όταν διαπιστώνει ότι μία ενέργεια δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις αρχές της δε διστάζει να παρέμβει και να καθυστερήσει ενδεχομένως τη διαδικασία, προκειμένου να μη θιγούν αυτές. Τούτο είναι απολύτως φυσιολογικό, δεδομένου ότι οι αρχές αυτές είναι μεταξύ των βασικών λόγων ίδρυσης και ύπαρξης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σε καμία περίπτωση βέβαια δε σημαίνει βέβαια ότι στο πλαίσιο της υπεράσπισης των συμφερόντων της δεν μπορεί να κάνει και λανθασμένες εκτιμήσεις. Εμείς όμως από τη στιγμή που μετέχουμε σε αυτή δε θα πρέπει να το λησμονούμε, όσο δυσχερής και αν είναι η κατάσταση, στην οποία φαίνεται ότι έχουμε περιέλθει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: