ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ενώ μέχρι πρότινος αρκούσαν επαρκείς δημόσιες σχέσεις! Ν. 4297/14

 

 Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και άλλες διατάξεις

 Αρθρο 1

 Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για την επιλογή υποψηφίων δικαστών και γενικών 
εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όταν η θέση δικαστή ή γενικού εισαγγελέα κενωθεί λόγω 
λήξης και μη ανανέωσης της θητείας του, παραίτησης ή θανάτου αυτού.

 Αρθρο 2

 Οι υποψήφιοι δικαστές και γενικοί εισαγγελείς για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι 
υποψήφιοι δικαστές για το Γενικό Δικαστήριο, επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με 
εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη 
της Επιτροπής του άρθρου 5.

 Αρθρο 3

 Για την πλήρωση των θέσεων του άρθρου 1, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με αυτήν τάσσεται προθεσμία τριάντα ημερών, για την κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα των 
Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 Αρθρο 4

 1. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να καταλάβουν θέση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
πρέπει να παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και να συγκεντρώνουν στην Ελλάδα τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για τον διορισμό στους ανώτατους βαθμούς της δικαστικής ιεραρχίας ή να 
είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους.

 2. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να καταλάβουν θέση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, πρέπει να παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και να έχουν την απαιτούμενη 
ικανότητα για την άσκηση υψηλών δικαστικών καθηκόντων.

 Αρθρο 5

 1. Για την παροχή γνώμης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, τους πρώην δικαστές 
και εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τους πρώην δικαστές του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που είχαν υποδειχθεί από την Ελλάδα, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και εκείνοι που αποχωρούν, καθώς και ένας από τους Προέδρους των Νομικών 
Σχολών των Α.Ε. Ι. της χώρας, που ορίζεται κάθε φορά με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται 
στην έδρα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πρώην 
δικαστές και γενικοί εισαγγελείς, καθώς και ο αποχωρών, μετέχουν εφόσον έχουν ασκήσει τα 
καθήκοντά τους τουλάχιστον επί τρία έτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος μεταξύ 
του Ελληνα δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον έχει την ιδιότητα του 
προέδρου του Δικαστηρίου ή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Προέδρου του 
Αρείου Πάγου. Η συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή είναι άμισθη. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον Γ' 
βαθμού και κατηγορίας ΠΕ.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται 
ο τόπος και χρόνος συγκλήσεως της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
σχετικά με τη λειτουργία της.

 Αρθρο 6

 Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τους φακέλους των ενδιαφερομένων καλεί σε συνέντευξη εκείνους που 
κατά την κρίση της συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της 
σχετικής θέσης. Μετά την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή διατυπώνει προς τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με 
την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων δικαστή και γενικού εισαγγελέα 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και προκρίνει τους τρεις πλέον κατάλληλους υποψηφίους για κάθε θέση.

 Αρθρο 7

 Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η Επιτροπή λαμβάνει, ιδίως, υπόψη το ήθος και την 
ακεραιότητα αυτών, τη φύση και την ποιότητα των σπουδών τους, την επιστημονική τους 
κατάρτιση, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εμπειρίας και σταδιοδρομίας, 
τη συνάφεια της εμπειρίας αυτής με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την εξοικείωση τους με το 
εν λόγω αντικείμενο και το δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τη γνώση ξένων 
γλωσσών, καθώς και την ικανότητα αυτών να εργάζονται στο πλαίσιο συλλογικών δομών σε 
διεθνές περιβάλλον.

 Αρθρο 8

 Η τελική επιλογή των υποψηφίων που προτείνονται για διορισμό γίνεται, μετά από εισήγηση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, μεταξύ των τριών, που κρίθηκαν από την Επιτροπή, ως οι πλέον κατάλληλοι για κάθε 
θέση.

 Αρθρο 9

 Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4277/2014 (Α' 56) αντικαθίσταται ως εξής:

 «Τα άρθρα 1, 3 και 9, οι παράγραφοι 1, 2 και 9 του άρθρου 4, καθώς και το Παράρτημα III του 
άρθρου 8 της ως άνω κ.υ.α. καταργούνται.»

 Αρθρο 10

 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα,         2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
                                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
Ας σημειωθεί ότι της διαδικασίας αυτής ακολουθεί η προβλεπόμενη κοινοτική διαδικασία 

Δεν υπάρχουν σχόλια: