ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301 (ΦΕΚ Α' 223/07/10/2014)

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1
Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας

  Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική
Ομολογία γνωστής θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό
την κοινή άσκηση της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την
κοινή Ομολογία των μελών της.

Άρθρο 2
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο

  Ένωση προσώπων της αυτής θρησκευτικής κοινότητας, η οποία επιδιώκει τη συστηματική και
οργανωμένη άσκηση της λατρείας της και τη συλλογική εκδήλωση των θρησκευτικών
πεποιθήσεων των μελών της, αποκτά προσωπικότητα, όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο
(Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να
συσταθεί θρησκευτικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχιστον πρόσωπα, εκ των
οποίων ένας τουλάχιστον είναι ο θρησκευτικός λειτουργός, ιερουργός ή ποιμένας της
θρησκευτικής κοινότητας, στον οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση των θρησκευτικών τελετών, ο οποίος
πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπός νόμιμα
διαμένων στην Ελλάδα.

Άρθρο 3
Διαδικασίες και διατυπώσεις σύστασης

  1. Για την εγγραφή του θρησκευτικού νομικού προσώπου στο βιβλίο, η διοίκησή του υποβάλλει
αίτηση στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία
και στην οποία επισυνάπτονται η συστατική πράξη υπογεγραμμένη από όλους τους ιδρυτές - μέλη
του με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας τους, η Ομολογία πίστης, τα ονόματα των
μελών της διοίκησης, στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και ο θρησκευτικός λειτουργός της
κοινότητας, πλήρες βιογραφικό σημείωμα του τελευταίου, από το οποίο θα προκύπτουν οι τυχόν
θρησκευτικές σπουδές του, ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής του στη θέση
αυτή, κατάλογος με τους λατρευτικούς χώρους του και ο κανονισμός του, με τις υπογραφές των
μελών του και με ημεροχρονολογία. Το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο
θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος. Το δικαστήριο
υποχρεωτικά διατάσσει με πράξη του την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο προς συζήτηση.
Αντίγραφο της αίτησης με την πράξη ορισμού δικασίμου και όλα τα δικαιολογητικά επιδίδονται, με
επιμέλεια των αιτούντων, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο στον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

  2. Τα στοιχεία ταυτότητας των μελών - ιδρυτών του θρησκευτικού νομικού προσώπου, πλην
των μελών της διοίκησης που υπογράφουν την αίτηση, δεν γνωστοποιούνται καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο σε τρίτους ούτε περιλαμβάνονται στο τηρούμενο βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων.

  3. Τα υπό σύσταση θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που υπάγονται πνευματικά και διοικητικά σε
εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή αίτηση με το τελευταίο.

Άρθρο 4
Κανονισμός

  Ο κανονισμός για να είναι έγκυρος πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση προς τη δημόσια τάξη και
τα χρηστά ήθη και πρέπει να καθορίζει: α) την επωνυμία, η οποία περιέχει οπωσδήποτε τη βασική
προσδιοριστική της θρησκείας λέξη στην ελληνική γλώσσα ή την πιστή απόδοσή της με ελληνικούς
χαρακτήρες και την ένδειξη «Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», β) την έδρα, γ) την εσωτερική
οργανωτική δομή του, δ) τα όργανα της διοίκησης, τους όρους ανάδειξης ή διορισμού και παύσης
τους και τους κανόνες λειτουργίας τους, ε) τους όρους ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής των
θρησκευτικών λειτουργών, στ) τον τρόπο της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης, ζ) τους
όρους εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς και τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους, η) τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει το
ανώτατο συλλογικό όργανο, θ) τους πόρους του και την προέλευσή τους, ι) τις τυχόν σχέσεις,
αλληλεξαρτήσεις, πνευματικούς και διοικητικούς δεσμούς με ημεδαπό εκκλησιαστικό πρόσωπο,
καθώς και με θρησκευτικές κοινότητες ή οργανώσεις της αλλοδαπής, ια) τους όρους
τροποποίησης του κανονισμού και ιβ) τους όρους για τη διάλυση του νομικού προσώπου. Στον
κανονισμό ορίζεται με σαφήνεια η θρησκεία, το δόγμα και η Ομολογία πίστεως, την οποία υπηρετεί
το νομικό πρόσωπο, περιγράφονται οι διδασκαλίες και οι λατρευτικές εκδηλώσεις τους και
αναφέρονται όλα τα ιερά κείμενα και οι κανόνες, οι οποίοι συγκροτούν το θρησκευτικό και
οργανωτικό περιεχόμενό της και το δεσμεύουν.

Άρθρο 5
Εγγραφή στο βιβλίο και απόκτηση νομικής προσωπικότητας

  Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, το πρωτοδικείο δέχεται την αίτηση και διατάζει: α) να δημοσιευθεί
στον τύπο η Ομολογία πίστεως και περίληψη του κανονισμού με τα ουσιώδη στοιχεία του και β) να
εγγραφεί το νομικό πρόσωπο στο βιβλίο Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων. Η εγγραφή αυτή είναι
ημεροχρονολογημένη και περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα του, την Ομολογία πίστεως, τη
χρονολογία του κανονισμού, τα μέλη της διοικήσεως και τον θρησκευτικό λειτουργό, καθώς και
τους όρους που περιορίζουν αυτούς. Ο κανονισμός επικυρώνεται από τον πρόεδρο του
δικαστηρίου, κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του
πρωτοδικείου. Το θρησκευτικό πρόσωπο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί
στο βιβλίο και η εγγραφή γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης. Οι δικονομικές
προθεσμίες άρχονται για το Δημόσιο από της κοινοποιήσεως της απόφασης στον εισαγγελέα, για
τους τρίτους από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο.

Άρθρο 6
Παρεμβάσεις και ένδικα μέσα

  1. Τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων μπορεί να ασκήσει μόνο κύρια
παρέμβαση κατά τη συζήτηση της αίτησης, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δικαίωμα πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του αιτούντος έχει το κατ’
άρθρο 12 του παρόντος εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο που πρεσβεύει την ίδια θρησκεία και στο
οποίο εντάσσεται διοικητικά το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο ή, εφόσον δεν υφίσταται ήδη
ομόδοξο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, άλλα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της αυτής
θρησκείας και δόγματος.

  2. Τα δικαιώματα αυτά έχει και ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
αιτήσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 7
Περιουσία νομικού προσώπου

  1. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες
εκούσιες εισφορές των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις συνδεδεμένων με αυτό
ημεδαπών νομικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προσόδους αυτής της
περιουσίας. Δύναται να λαμβάνει δάνεια από νομίμως λειτουργούντα τραπεζικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης και να διενεργεί εράνους, κατά τις κείμενες διατάξεις, για
συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δύναται να κατέχει εταιρικές μερίδες σε προσωπικές
εταιρίες, δύναται όμως να κατέχει μετοχές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, σε
ποσοστό, το οποίο δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της μεγάλης μειοψηφίας, χωρίς δικαίωμα
διορισμού ή ειδικότερου ελέγχου των μελών της διοίκησής του.

  2. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου ούτε διανέμεται ούτε μεταβιβάζεται στα
μέλη του για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διάλυσής του, η περιουσία του μπορεί να
περιέρχεται σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής Ομολογίας ή σε συνεστημένη
Εκκλησία της αυτής θρησκείας ή Ομολογίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό του.
Άλλως, περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται κατά τις διατάξεις περί εθνικών κληροδοτημάτων,
για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην περιοχή όπου το νομικό πρόσωπο είχε την έδρα του.

Άρθρο 8
Διοίκηση και γενική συνέλευση

  1. Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διοικείται, σύμφωνα με τον κανονισμό του από τον
θρησκευτικό λειτουργό του ή από πολυμελές όργανο στο οποίο αυτός μετέχει αναγκαστικά. Το
όργανο ούτε συγκαλείται ούτε συνεδριάζει νομίμως εάν απουσιάζει ο θρησκευτικός λειτουργός. Σε
περίπτωση που συντρέχει περίπτωση έκλειψης του θρησκευτικού λειτουργού, το όργανο
διοίκησης συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως μέχρι την αντικατάσταση του εκλείποντος μέλους
του, για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου.

  2. Ο κανονισμός του θρησκευτικού νομικού προσώπου μπορεί να ορίζει ως ανώτατο όργανό του
τη συνέλευση των μελών του, η οποία μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η συνέλευση, αν ο κανονισμός δεν ορίζει
διαφορετικά, ιδίως εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, εγκρίνει τα οικονομικά και αποφασίζει για τη
διάλυση του νομικού προσώπου. Ο κανονισμός ρυθμίζει τουλάχιστον τους όρους με τους οποίους
συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση και ελεύθερα κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο
αφορά στο όργανο αυτό, τις αρμοδιότητες και στο έργο του.

Άρθρο 9
Ίδρυση ευκτήριων οίκων και ησυχαστηρίων

  Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δικαιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, να ιδρύουν, να
οργανώνουν και να λειτουργούν οπουδήποτε εντός της Επικράτειας, επ’ ονόματί τους και ως
παραρτήματά τους, ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας για
συναθροίσεις με θρησκευτικούς σκοπούς, υπό τη διοικητική και πνευματική τους εποπτεία. Επίσης,
δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ιδιωτικά
σχολεία, εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την
ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 10
Διάλυση θρησκευτικού νομικού προσώπου

  1. Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο κανονισμός του
και σε περίπτωση που τα μέλη του μείνουν λιγότερα από εκατό. Με απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου, το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο μπορεί να διαλυθεί αν το ζητήσει η διοίκησή του
για οποιονδήποτε λόγο και αν το ζητήσει η εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας: α) αν δεν
έχει τουλάχιστον έναν θρησκευτικό λειτουργό για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, β) αν στην
πραγματικότητα επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που ορίζει ο νόμος και γ) αν η λειτουργία
του έχει καταστεί παράνομη ή ανήθικη ή αντίθετη προς τη δημόσια τάξη. Η αίτηση εκδικάζεται
κατά την εκουσία δικαιοδοσία.

  2. Η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για τη
διακρίβωση της νόμιμης λειτουργίας του νομικού πρόσωπου, οι οποίοι περιορίζονται αποκλειστικά
στη συνδρομή ή μη των λόγων διάλυσής του.

Άρθρο 11
Αναστολή λειτουργίας νομικού προσώπου

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι διάλυσης του θρησκευτικού
νομικού προσώπου ή κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης, κατόπιν αιτήσεως της
εποπτεύουσας αρχής ή του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, δύναται, να ανασταλεί η λειτουργία
του θρησκευτικού νομικού προσώπου, να σφραγιστούν προσωρινά οι εγκαταστάσεις του και να
ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας
του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 Κ.Πολ.Δ. Η ισχύς της δικαστικής
απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 693 Κ.Πολ.Δ. δεν
εφαρμόζονται. Στην περίπτωση συνδρομής λόγων διάλυσης του νομικού προσώπου, η
εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλουν να καταθέσουν αμελλητί ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου τη σχετική αίτηση περί διάλυσής του, η οποία υποχρεωτικά προσδιορίζεται
και συζητείται εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της αναστολής.

Άρθρο 12
Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

  1. Εκκλησία είναι η ένωση τουλάχιστον τριών θρησκευτικών νομικών προσώπων της αυτής
θρησκείας, η οποία έχει επισκοπική ή συνοδική ή άλλη κεντρική δομή, λειτουργεί βάσει του
κανονισμού της και διοικείται από εκλεγμένα ή διορισμένα, ατομικά ή συλλογικά όργανα. Για την
απόκτηση νομικής προσωπικότητας και την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο, απαιτείται η κατάθεση
κοινής αίτησης των θρησκευτικών νομικών προσώπων στο πρωτοδικείο της έδρας της Εκκλησίας,
στην οποία επισυνάπτονται η συστατική πράξη, οι Ομολογίες πίστεως και των τριών θρησκευτικών
προσώπων, τα ονόματα των μελών της διοίκησης, η οποία αποτελείται απαραίτητα και από
θρησκευτικούς λειτουργούς των μελών της και ο κανονισμός της. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται ανάλογα και για τις Εκκλησίες. Η επωνυμία της
περιέχει οπωσδήποτε και την ένδειξη «Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο».

  2. Θρησκευτικές κοινότητες που δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά της πρώτης παραγράφου, έστω
και χωρίς νομική προσωπικότητα, μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο «Εκκλησία» στην επωνυμία
τους, εφόσον όμως δεν αντιποιούνται την επωνυμία των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.

Άρθρο 13
Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας, λοιπών υφιστάμενων
Εκκλησιών και νομικών προσώπων τους

  1. Αναγνωρίζονται ως ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και
χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται
οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προβλέπονται στα
προηγούμενα άρθρα, ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η «Καθολική Εκκλησία
στην Ελλάδα» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως ανώτατη αρχή την «Ιερά Σύνοδο της Καθολικής
Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.)» και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι
θρησκευτικές κοινότητες (Επισκοπές, Ενορίες, Μονές) με τις κάτωθι επωνυμίες, οι οποίες είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την Καθολική Εκκλησία και των οποίων η εσωτερική οργάνωση και
λειτουργία διέπεται από το κανονικό δίκαιό της:

  A) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου, Τήνου, Άνδρου, Μυκόνου:

  1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που
εδρεύει στη Νάξο.

  2) «Ιερά Μητρόπολη Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο Νάξου.

  3) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο της Νάξου.

  4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη
Χώρα Νάξου.

  5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο» που εδρεύει στην Παροικία Πάρου.

  6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Νάουσα Πάρου.

  7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στη Μύκονο.

  8) «Καθεδρικός Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου.

  9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Χώρα Τήνου.

  10) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγία η Πονεμένη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στη Χώρα Τήνου.

  11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Στενή Τήνου.

  12) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη
Στενή.

  13) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Φανερωμένη Τήνου.

  14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Μυρσίνη Τήνου.

  15) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μυρσίνη Τήνου.

  16) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Λειβάδα Τήνου.

  17) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου.

  18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας της Πονεμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου.

  19) «Ιερός Καθολικός Ναός Κυρίας των Αγγέλων (Κιουράς των Αγγέλων) Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου.

  20) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ελέους (Ξεσκλαβώστρας) Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου.

  21) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Κέχρο Τήνου.

  22) «Ιερός Καθολικός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στον Κέχρο Τήνου.

  23) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μέση Τήνου.

  24) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αγαπητού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Αγάπη Τήνου.

  25) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Αγάπη Τήνου.

  26) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στο Σκλαβοχώρι Τήνου.

  27) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου.

  28) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου.

  29) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου.

  30) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου.

  31) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Ξινάρα Τήνου.

  32) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Ξινάρα Τήνου.

  33) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου.

  34) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άγγελας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Κουμάρο Τήνου.

  35) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Κουμάρο Τήνου.

  36) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στο Βωλάξ Τήνου.

  37) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο
Βωλάξ Τήνου.

  38) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Καλαμάν Τήνου.

  39) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Κώμη Τήνου.

  40) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ονόματος της Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στην Κώμη Τήνου.

  41) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Κώμη Τήνου.

  42) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας στη Σπηλιά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Κώμη Τήνου.

  43) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Κώμη Τήνου.

  44) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα
Μοναστήρια Τήνου.

  45) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Περάστρα Τήνου.

  46) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Πα-δούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Περάστρα Τήνου.

  47) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στον Κρόκο Τήνου.

  48) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Κρόκο Τήνου.

  49) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιγνατίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

  50) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Δημητρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα
Λουτρά Τήνου.

  51) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Πηγαδιώτισσας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

  52) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

  53) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

  54) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ζαχαρία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Καλλονή Τήνου.

  55) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Καλλονή Τήνου.

  56) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο
Λιντάδο Τήνου.

  57) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Καλλονή Τήνου.

  58) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Υπακοής Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Καλλονή Τήνου.

  59) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καρκάδο Τήνου.

  60) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Καρκάδο Τήνου.

  61) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κάτω Κλείσμα Τήνου.

  62) «Ιερός Καθολικός Ναός της Αναστάσεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο
Κάτω Κλείσμα Τήνου.

  63) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Αετοφωλιά Τήνου.

  64) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Αετοφωλιά Τήνου.

  65) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου (Κιουράς Καρδιανής)
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καρδιανή Τήνου.

  66) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Καρδιανή Τήνου.

  67) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Κάμπο Τήνου.

  68) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Κάμπο Τήνου.

  69) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στον Κάμπο Τήνου.

  70) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ρωμανού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Άγιο Ρωμανό Τήνου.

  71) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου.

  72) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στον Κτικάδο Τήνου.

  73) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σω-τήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου.

  74) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας των Χιόνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στο Χατζηράδο Τήνου.

  75) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Φωτοδότη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στα Κιόνια Τήνου.

  76) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Σμαρδάκιτο Τήνου.

  77) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Σιλβέστρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο
Σμαρδάκιτο Τήνου.

  78) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Μιχαήλ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στον Ταραμπάδο Τήνου.

  79) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Ταραμπάδο Τήνου.

  80) «Ιερό Προσκύνημα Παναγίας της Βρυσιώτισσας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στο Βρυσί Τήνου.

  81) «Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Εξώμβουργο Τήνου.

  82) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωσήφ των Ιησουϊτών Πατέρων της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου.

  83) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο Νάξου.

  84) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο» που εδρεύει στη Χώρα Τήνου.

  85) «Ιερά Μονή Μαριανών Αδελφών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»
που εδρεύει στην Κολυμπήθρα Τήνου.

  Β) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας:

  1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου - Κεφαλληνίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»
που εδρεύει στην Κέρκυρα.

  2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίων Ιακώβου και Χριστοφόρου
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας.

  3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού, Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στην Κωτσέλλα Κέρκυρας.

  4) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Παντοτινής Βοήθειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Γαρίτσα Κέρκυρας.

  5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας.

  6) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Τένεδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας.

  7) «Ιερός Καθολικός Ναός Άγιος Πίος από την Πιετρελτσίνα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Μεσογγή Κέρκυρας.

  8) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιησούς Καλός Ποιμένας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στον Άγιο Νικόλαο Ποταμού Κέρκυρας.

  9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

  10) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη Ζακύνθου.

  11) «Ναΐδριο Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο ομώνυμο
νησίδριο στις Βολίμες Ζακύνθου.

  12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ανδρέα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας.

  13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Οικογένειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στα Ιωάννινα.

  14) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
περιοχή Σολάρι Κέρκυρα.

  15) «Ιερά Μονή Μελιταίων Αδελφών Φραγκισκανίδων της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Κωτσέλλα Κέρκυρας.

  16) «Ιερά Μονή Αδελφών Θεϊκής Αγάπης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
περιοχή Ποταμού Κέρκυρας.

  17) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη
της Κέρκυρας.

  18) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ
Σάμου.

  19) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου.

  Γ) Στην Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών:

  1) «Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Αθήνα.

  2) «Ιερός Καθεδρικός (και ενοριακός) Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου των Καθολικών
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  3) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στον Πειραιά.

  4) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στο Ηράκλειο Αττικής.

  5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο
Ηράκλειο Αττικής.

  6) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αθηνών.

  7) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Χριστού Βασιλέως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Παγκράτι Αθηνών.

  8) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωάννου Βα-πτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στο Ψυχικό Αθηνών.

  9) «Ιερός Καθολικός Ναός Αποστόλου Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Κηφισιά.

  10) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Ακαδημία Πλάτωνος.

  11) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στο Αιγάλεω Αττικής.

  12) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  13) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

  14) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Αθήνα.

  15) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Βαρβάρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Λαύριο Αττικής.

  16) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Καμάριζα (Άγ. Κωνσταντίνο) Λαυρίου.

  17) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Πλάκα Κερατέας.

  18) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστόλων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη
Βούλα.

  19) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της Φανερωμένης Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά.

  20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Πα-δούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στον Καραβά (Νίκαια) Πειραιώς.

  21) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής.

  22) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Πάτρα.

  23) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ναύπλιο.

  24) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μιχαήλ γερμανόφωνων Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά.

  25) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Φραγκίσκου και Κλάρας ιταλοφώνων Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  26) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα
Άσπρα Σπίτια (Παραλία Διστόμου) Βοιωτίας.

  27) «Ιερά Μονή των Πατέρων της Μεταστάσεως της Θεοτόκου (Ασσομψιονιστών) Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  28) «Iερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου των μοναχών Φραγκισκανών Καπουκίνων Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

  29) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουιτών (ή Ι. Μονή του Τάγματος του Ιησού) Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  30) «Ιερά Μονή Δομινικανών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  31) «Ιερά Μονή του Τάγματος του Ενσαρκωμένου Λόγου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Κηφισιά.

  32) «Κοινότης των εν Ελλάδι Μαριανών Αδελφών ή Μαριστών των Σχολών Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  33) «Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Τάγματος των Αδελφών των χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ»
της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά.

  34) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής.

  35) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  36) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  37) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής.

  38) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά.

  39) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό.

  40) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης (Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας)
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  41) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης (Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας)
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  42) «Ιερά Μονή των Αδελφών Ιεραποστόλων του Χριστού Βασιλέως Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  43) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

  44) «Ιερά Μονή Αδελφών του Καρμήλου Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής.

  45) «Θρησκευτικό κίνημα (Αδελφότητα) «Focolare» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής.

  46) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ανάβρυτα.

  47) «Θρησκευτική Κοινότητα Πάπα Ιωάννη 23ου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στο Νέο Κόσμο - Αθήνα.

  Δ) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου:

  1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου (Δωδεκανήσου) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στη Ρόδο.

  2) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της Νίκης (Santa Maria) Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

  3) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Ρόδο.

  4) «Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

  5) «Καθολικός Ιερός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

  6) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, Ενορίας «Αμνού του Θεού», Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κω.

  7) «Ιερά Μονή Παναγίας της Νίκης (Santa Maria) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στη Ρόδο.

  8) «Ιερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

  9) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο.

  Ε) Στην Καθολική Επισκοπή Σύρου:

  1) «Καθολική Επισκοπή Σύρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

  2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

  3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Σεβαστιανού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Άνω Σύρο.

  4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Ερμούπολη.

  5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στη Βάρη.

  6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Πέτρου Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στην Ποσειδωνία.

  7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πάγο.

  8) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στα Χρουσά.

  9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδιάς του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στο Γαλησσά.

  10) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Μάννα.

  11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κίνι.

  12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στο Φοίνικα.

  13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στο Βήσσα.

  14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιακώβου Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πέτρα.

  15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Δανακό.

  16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Πισκοπειό.

  17) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή των Πατέρων Καπουκίνων
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

  18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Άνω Σύρο.

  19) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Άνω Σύρο.

  20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Αζόλιμνο.

  21) «Ιερό Προσκύνημα των Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο
Λυγερό.

  22) «Ιερός Καθολικός Ναός η Παναγία των Ρόδων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Πλάκα της Μήλου.

  23) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Αδάμαντα της Μήλου.

  24) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού των Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο.

  25) «Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της
Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη.

  26) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βι-κεντίου του Παύλου της Καθολικής
Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη.

  27) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουϊτών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Τάλαντα.

  ΣΤ) Στην Καθολική Επισκοπή Θήρας:

  1) «Καθολική Επισκοπή Θήρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της
νήσου Θήρας.

  2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας.

  3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα
Φηρά της νήσου Θήρας.

  4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα
Φηρά της νήσου Θήρας.

  5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας.

  6) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο
Καρτεράδο της νήσου Θήρας.

  7) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά
της νήσου Θήρας.

  8) «Ιερός Καθολικός Ναός της «Παναγία των Αγίων Θεοδώρων» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στο Φηροστεφάνι της νήσου Θήρας.

  9) «Ιερά Μονή Δομινικανίδων Αγία Αικατερίνη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα
Φηρά της νήσου Θήρας.

  Ζ) Στην Καθολική Επισκοπή Κρήτης:

  1) «Καθολική Επισκοπή Κρήτης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της
νήσου Κρήτης.

  2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης.

  3) «Ιερός Καθολικός Ναός των Εισοδείων της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης.

  4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της νήσου Κρήτης.

  5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στο Ηράκλειο της νήσου Κρήτης.

  6) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Μοναχών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα
Χανιά της νήσου Κρήτης.

  7) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο
της νήσου Κρήτης.

  8) «Καθολικό Ποιμαντικό Κέντρο του Αγίου Παύλου του Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ιεράπετρα της νήσου Κρήτης.

  Η) Στην Καθολική Επισκοπή Χίου:

  1) «Καθολική Επισκοπή Χίου (Λέσβου - Σάμου) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη
Νάξο.

  2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Χίου.

  3) «Ιερός Καθολικός Ιερός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χίο.

  4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ισιδώρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Τάλαρο Χίου.

  5) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ευτυχίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην πόλη της Χίου.

  6) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην πόλη της Χίου.

  7) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στη Μυτιλήνη της Λέσβου.

  8) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στο Βαθύ Σάμου.

  9) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ
Σάμου.

  Θ) Στο Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης:

  1) «Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης.

  2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας της
Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη.

  3) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας
Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

  4) «Ιερά Μονή των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας
Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

  5) «Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της
Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη.

  6) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

  7) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής
Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

  8) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Καβάλας
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα.

  9) «Ιερός Ναός Αγίου Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Καβάλας Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα.

  10) «Εν Ελλάδι Ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής
Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα.

  11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας της Καθολικής
Εκκλησίας Βόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο.

  12) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Βόλου
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο.

  13) «Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ της Καθολικής Εκκλησίας Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

  14) «Ιερά Μονή Κοινοβιακών Φραγκισκανών Μοναχών Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

  15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Ιεράς Καρδίας του Ιησού της Καθολικής Εκκλησίας
Λάρισας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Λάρισα.

  16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ, Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Ξάνθη.

  Ι) Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία:

  1) «Ελληνική Καθολική Εξαρχία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Ελληνόρρυθμος Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  3) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στα Γιαννιτσά νομού Πέλλας.

  4) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νέα
Μάκρη Αττικής.

  5) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Χριστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Άνω Σύρο.

  6) «Ιερά Μονή της «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Αθήνα.

  7) «Ιερά Μονή των Καθολικών Ουκρανών Βασιλειανών Αδελφών Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  ΙΑ) Για την Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών:

  1) «Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Αθήνα.

  2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Παλαιά Κοκκινιά στον Πειραιά.

  2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, τα ως άνω νομικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν, δια του Προέδρου της
Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 3 και 12 στο πρωτοδικείο της έδρας τους, καθώς και περιγραφή της
εδαφικής αρμοδιότητας κάθε νομικού προσώπου, προκειμένου να εγγραφούν αυτόματα στο οικείο
βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων. Συστατική πράξη και κανονισμός υπογεγραμμένος από
τα μέλη των νομικών προσώπων υποβάλλονται, μόνον εφόσον υπάρχουν.

  Η εγγραφή γίνεται με πράξη του προϊσταμένου του δικαστηρίου. Μετά την πάροδο της
προθεσμίας αυτής, καμία δημόσια υπηρεσία δεν συναλλάσσεται με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
εάν δεν έχουν εγγραφεί στο οικείο βιβλίο.

  3. Υφιστάμενοι ναοί, ευκτήριοι οίκοι, μονές, ησυχαστήρια, παρεκκλήσια, εξωκκλήσια και
γενικότερα χώροι λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο,
καθώς και χώροι λατρείας που η τελευταία θα ιδρύσει στο μέλλον, δύνανται να θεωρούνται ως
παραρτήματα των αντίστοιχων θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, να
διοικούνται και να εκπροσωπούνται από αυτά και η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους
διέπεται από το κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. Εντός προθεσμίας δύο ετών, οι άδειες
ίδρυσης και λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων χώρων λατρείας επανεκδίδονται στο
όνομα του οικείου θρησκευτικού ή του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου της Καθολικής
Εκκλησίας, μετά από αίτησή του, την οποία προσυπογράφει και ο θρησκευτικός λειτουργός που
διαποιμαίνει το χώρο λατρείας χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την υποβολή λοιπών
δικαιολογητικών.

  4. Θρησκευτικές κοινότητες που λειτουργούν υφιστάμενους ναούς, ευκτηρίους οίκους, μονές,
ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας που δεν περιλαμβάνονται
στο παρόν άρθρο, καθώς και θρησκευτικές κοινότητες που θα ιδρύσουν στο μέλλον ναούς,
ευκτήριους οίκους, μονές, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας, σύμφωνα με το κανονικό
δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, δύνανται να αποκτούν την ιδιότητα του θρησκευτικού νομικού
προσώπου κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 επ., υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 1β. Ως προς την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους θα διέπονται από το
κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας.

  5. Αναγνωρίζονται ως ίδια θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
χωρίς την προηγούμενη τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν
δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που
προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, οι κάτωθι θρησκευτικές κοινότητες:

  α) Η Αγγλικανική Εκκλησία, ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία: «Αγγλικανική
Εκκλησία στην Ελλάδα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα.

  β) Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία:
«Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Αθήνα.

  γ) Η Κοπτορθόδοξη Εκκλησία ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία:
«Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στις Αχαρνές Αττικής και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (γα)
«Κοπτορθόδοξη Ενορία της Παρθένου Μαρίας και του Απόστολου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και (γβ) «Κοπτορθόδοξη Ενορία Απόστολου Μάρκου
και Αγίου Αντωνίου Ηλιουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ηλιούπολη
Αττικής.

  δ) Η Εκκλησία των Ορθόδοξων Αρμενίων ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία:
«Μητρόπολη Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην
Αθήνα και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (δα) «Ιερός Ναός
Αγίου Γρηγορίου Φωτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα, (δβ) «Ιερός
Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Κόσμο
Αττικής, (δγ) «Ιερός Ναός Αγίου Ιακώβου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον
Πειραιά, (δδ) «Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, (δε) «Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου Φωτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Κομοτηνή, (δστ) «Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Καβάλα, (δζ) «Ιερός Ναός Αγίας Παναγίας Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»,
που εδρεύει στη Ξάνθη, (δη) «Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Θρησκευτικό Νομικό
Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, (δθ) «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Διδυμότειχο.

  ε) Η Ευαγγελική Εκκλησία των γερμανόγλωσσων ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο υπό την
επωνυμία: «Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσσων εν Ελλάδι Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο»
που εδρεύει στην Αθήνα.

  στ) Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία:
«Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα
και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα οι ενορίες της με τις επωνυμίες: (στα) «Ελληνική Ευαγγελική
Εκκλησία Αθηνών Α΄ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα, (στβ) «Ελληνική
Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών Β΄ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα
(Κουκάκι), (στγ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που
εδρεύει στην Κατερίνη και (στδ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό
Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (στε) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Βόλου
Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο, (στστ) «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Ιωαννίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ιωάννινα, (στζ) «Ελληνική
Ευαγγελική Εκκλησία Κερκύρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κέρκυρα, (στη)
«Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αλεξανδρούπολης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει
στην Αλεξανδρούπολη.

  ζ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία των Ασσυρίων ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία:
«Χριστιανική Ασσυριακή Εκκλησία στην Ελλάδα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο
Αιγάλεω Αττικής.

  η) Η Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος ως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία «Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος», που εδρεύει στον Πειραιά.

  6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να
υποβάλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 12 στο
πρωτοδικείο της έδρας τους προκειμένου να εγγραφούν αυτόματα στο οικείο βιβλίο θρησκευτικών
νομικών προσώπων. Συστατική πράξη και κανονισμός υπογεγραμμένος από τα μέλη των νομικών
προσώπων υποβάλλονται, μόνον εφόσον υπάρχουν. Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που
υπάγονται πνευματικά και διοικητικά σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, υποβάλουν υποχρεωτικά
κοινή αίτηση με το τελευταίο. Η εγγραφή γίνεται με πράξη του προϊσταμένου του δικαστηρίου.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, καμία δημόσια υπηρεσία δεν συναλλάσσεται με τα
ανωτέρω νομικά πρόσωπα εάν δεν έχουν εγγραφεί στο οικείο βιβλίο.

  7. Υφιστάμενοι ναοί, ευκτήριοι οίκοι, μονές, ησυχαστήρια και γενικότερα χώροι λατρείας των
θρησκευτικών κοινοτήτων της παραγράφου 5 που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, καθώς
και χώροι λατρείας που οι τελευταίες θα ιδρύσουν στο μέλλον, δύνανται να θεωρούνται ως
παραρτήματα των αντίστοιχων θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, να
διοικούνται και να εκπροσωπούνται από αυτές και, σύμφωνα με τον κανονισμό τους. Εντός
προθεσμίας δύο ετών, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων χώρων
λατρείας επανεκδίδονται στο όνομα του θρησκευτικού ή εκκλησιαστικού νομικού προσώπου της
συγκεκριμένης θρησκείας, μετά από αίτησή του, την οποία προσυπογράφει και ο θρησκευτικός
λειτουργός που διαποιμαίνει το χώρο λατρείας χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την
υποβολή λοιπών δικαιολογητικών.

Άρθρο 14
Μητρώο νομικών προσώπων και θρησκευτικών λειτουργών

  1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών και
εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα νομικά πρόσωπα του
παρόντος νόμου, η δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση, η συστατική πράξη, η
Ομολογία πίστεως και ο κανονισμός τους. Επίσης, τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο των
θρησκευτικών λειτουργών που τελούν ιερολογίες με αστικές συνέπειες είτε αυτοί ανήκουν σε
θρησκευτική κοινότητα οργανωμένη καθ’ οποιονδήποτε νομικό τύπο είτε ανήκουν σε κοινότητα
χωρίς νομική προσωπικότητα. Η καταχώρηση του κάθε θρησκευτικού λειτουργού, με τα στοιχεία
ταυτότητάς του και την θρησκευτική κοινότητα στην οποία ανήκει, γίνεται με επιμέλεια της
τελευταίας, κατόπιν σχετικής αίτησης, όπου επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα του λειτουργού
και οι τίτλοι θρησκευτικών σπουδών που τυχόν διαθέτει. Οι θρησκευτικές κοινότητες με ή χωρίς
νομική προσωπικότητα και οι θρησκευτικοί λειτουργοί τους υποχρεούνται να γνωστοποιούν
αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα
μητρώα και ιδίως να διαγράφονται σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητάς τους.

  2. Το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών συνιστά για τα κατά τόπον αρμόδια ληξιαρχεία και για
τις πράξεις που εγγράφουν στα βιβλία τους, επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του
θρησκευτικού λειτουργού και είναι ελευθέρως προσβάσιμο από αυτά μέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος έλεγχος της
συνδρομής της ιδιότητας αυτής στα πρόσωπα που συντάσσουν τη σχετική πράξη κατ’ άρθρο
1367 ΑΚ.

  3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως
προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής
συγκεκριμένου προσώπου στο μητρώο θρησκευτικών λειτουργών και της θρησκευτικής
κοινότητας στην οποία αυτό ανήκει.

Άρθρο 15
Ικανότητα Διαδίκου

  Θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν αποκτήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική
προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι ενώπιον αστικού και διοικητικού δικαστηρίου.

Άρθρο 16
Διατήρηση ειδικότερων νομικών καθεστώτων

  Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: (α) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την
οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων, που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και κλίμα της
κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών, εντός ή
εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που
είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και
τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και
τις Ιερές Παραδόσεις, (β) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των
θρησκευτικών κοινοτήτων που πιστεύουν στον ιουδαϊσμό, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις
περί ισραηλιτικών κοινοτήτων και (γ) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση
θρησκευτικών κοινοτήτων μουσουλμάνων στις εδαφικές περιφέρειες των μουφτειών.

Άρθρο 17
Τεκμήριο γνωστής θρησκείας

  Τεκμαίρεται ως γνωστή θρησκεία κάθε θρησκεία και δόγμα που για την άσκηση της δημόσιας
λατρείας της, τελεί σε ισχύ σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού ή ευκτήριου οίκου της.

Άρθρο 18
Μεταβίβαση περιουσίας από υφιστάμενα νομικά πρόσωπα

  1. Σωματεία, ιδρύματα ή αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί από
θρησκευτικές κοινότητες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να
μεταβιβάσουν λόγω δωρεάς, την ακίνητη περιουσία τους στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που
θα συστήσουν οι αυτές θρησκευτικές κοινότητες, ακόμα και αν το καταστατικό τους ορίζει
διαφορετικά, υπό την προϋπόθεση της λήψης σχετικής ομόφωνης απόφασης όλων των μελών
τους, σε συνέλευση που θα συνέλθει ειδικά για το θέμα αυτό. Εφόσον η μεταβίβαση λόγω δωρεάς
του προηγούμενου εδαφίου λάβει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την
απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του θρησκευτικού νομικού προσώπου και, πάντως, όχι
πέραν αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν
υπόκειται σε φορολογική επιβάρυνση.

  2. Εκκλησίες που αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 13, δύνανται να μεταβιβάσουν, σύμφωνα
με τις ειδικότερες προβλέψεις του κανονισμού τους, περιουσιακά στοιχεία τους σε άλλα
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε αυτές πνευματικά ή διοικητικά. Εφόσον η
μεταβίβαση του προηγούμενου εδαφίου λάβει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους
από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του θρησκευτικού νομικού προσώπου και,
πάντως, όχι πέραν αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, δεν υπόκειται σε φορολογική επιβάρυνση.Δεν υπάρχουν σχόλια: