ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Μεταλλεία Κασσάνδρας - Νομολογία Επιτροπής Αναστολών Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΜεταλλεία Κασσάνδρας


Νομολογία Επιτροπής Αναστολών Συμβουλίου της Επικρατείας
Περιεχόμενα


ΣτΕ ΕΑ 2/2000


Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 1999 με την εξής σύνθεση : Χρίστος Γεραρής, Πρόεδρος, Γεώργιος Ανεμογιάννης και Σωτήριος Ρίζος, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Μιχ. Καλαντζής.
Γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 6 Σεπτεμβρίου 1999 αίτηση : τ ω ν : 1) Δήμου Σταγείρων Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής, 2) Δήμου Ρεντίνας Ν. Θεσσαλονίκης και 3) Δήμου Αγ. Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Αγγ. Χαροκόπου (Α.Μ. 1280),
κ α τ ά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος παρέστη με την Β. Δούσκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες Δ. επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση : α) της υπ' αριθ. 11369/2228/14.5.1999 αποφάσεως του Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, β) του από 18.10.1979 προεδρικού διατάγματος και κάθε άλλης σχετικής πράξεως της Διοικήσεως.
Παρεμβαίνουν οι : Α) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "TVX Hellas Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κ. αρ. *, η οποία παρέστη με το δικηγόρο Ιω. Δρυλλεράκη (Α.Μ. 2279), Β) Ε. Κέντρο Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός Μ. αρ. *, Γ) 1) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Μ. Παναγιά Χαλκιδικής, 2) Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας Στρατωνίου "Η Ανανέωση", που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, 3) Σωματείο Τεχνιτών Μεταλλείων Κασσάνδρας "Η Ενότητα", που εδρεύει στο Στρατονίκι Χαλκιδικής, 4) Σωματείο Οδηγών "Ο Αγιος Χριστόφορος", που εδρεύει στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, 5) Σωματείο Εργοδηγών - Επιστατών Μεταλλείων Κασσάνδρας "Οι Ταξιάρχαι", που εδρεύει στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, 6) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας  Πτυχιούχων Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, Δ) Δήμος Παναγιάς Νομού Χαλκιδικής, Ε) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. αρ. **, ΣΤ) 1) Γ. Ζ. Λ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 2) Κ. Δ. Κ., κάτοικος Στρατονίκης Χαλκιδικής, 3) Β. Δ. Γ. κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 4) Ν. Μ. Μ., 5) Χ. Η. Δ., κάτοικοι Στρατονίκης Χαλκιδικής, 6) Γ. Χ. Σ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 7) Β. Π. Α., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 8) Γ. Κ. Π., 9) Ν. Γ. Γ., 10) Ν. Η. Τ., κάτοικοι Στρατωνίου Χαλκιδικής και 11) Χ. Ν. Ι., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Φιλ. Σπυρόπουλο (Α.Μ. 7310).
Ο Πρόεδρος, για να κριθεί η πιό πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 52 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ. 18/1989) και έστειλε αντίγραφο της αιτήσεως στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, για να δώσει σχετικές πληροφορίες σε έξι(6) μέρες από τη λήψη του αντιγράφου.
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Σωτήριο Ρίζο. Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων Δ., η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξούσιους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησαν την απόρριψή της.
Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο
Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ασκούμενη κατά τον νόμο ατελώς και άνευ παραβόλου, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως α) της υπ' αριθ. 11369/2228/14.5.1999 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία προενεκρίθη η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων εργοστασίου χρυσού και εναλλακτικών θέσεων των λιμνών τελμάτων στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Τα σχεδιαζόμενα έργα πρόκειται να κατασκευάση και να εκμεταλλευθή η Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού "TVX Hellas Α.Ε.", στην οποία παρεχωρήθησαν οι αναγκαίες εκτάσεις και τα μεταλλευτικά δικαιώματα με τις από 21.12.1995 και 26.4.1996 συμβάσεις, κυρωθείσες με τον ν. 2436/1996, β) του από 18.10.1979 Π.Δ/τος περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής (ΦΕΚ Δ 614). Κατά των πράξεων αυτών οι αιτούντες Δήμοι έχουν ασκήσει την από 21.7.1999 αίτηση ακυρώσεως, της οποίας δικάσιμος ενώπιον της Ολομελείας έχει ορισθή η 4.2.2000.
Επειδή, με υπομνήματά τους ζητούν την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως η ήδη έχουσα ασκήσει παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη εταιρεία "TVX Hellas Α.Ε." καθώς και ο Δήμος Παναγίας Ν. Χαλκιδικής, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Χαλκιδικής, ορισμένα σωματεία εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και ορισμένοι κάτοικοι οικισμών της περιοχής, επίσης παρεμβάντες στην ακυρωτική δίκη.
Επειδή, από την ως άνω εταιρεία προεβλήθη ο ισχυρισμός ότι ο προτασσόμενος στο δικόγραφο από τους αιτούντες Δήμος Σταγείρων Ακάνθου δεν έχει έννομο συμφέρον στην άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, καθ' ο μέρος αυτή αφορά την χωροθέτηση της λίμνης τελμάτων στην θέση "Κηπουρίστρα" διότι ο χώρος αυτός ευρίσκεται εκτός της διοικητικής περιφερείας του Δήμου αυτού και εντός της περιφερείας του Δήμου Αρναίας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος προεχόντως ως αναπόδεικτος, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. Συμπληρωματική Μελέτη Προεγκρίσεως Χωροθετήσεως της Α.Ε. TVX Hellas σελ. 4-1 και 6-44) η έκταση την οποία πρόκειται να καταλάβη η λίμνη τελμάτων εμπίπτει στις διοικητικές περιφέρειες και των δύο ανωτέρω δήμων.
Επειδή, η δεύτερη από τις προσβαλλόμενες πράξεις, εδημοσιεύθη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 31.10.1979. Επομένως, ως προς αυτήν η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθή, κατά το άρθρο 52 παρ. 7 του π.δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (Α 112), λόγω του προφανούς εκπροθέσμου της αιτήσεως ακυρώσεως.
Επειδή, εκ των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα εξής : Με την προσβαλλόμενη πράξη προενεκρίθη η χωροθέτηση εργοστασίου χρυσού στο χώρο των υπαρχουσών εγκαταστάσεων των μεταλλείων της Ολυμπιάδας, που παρεχωρήθησαν στην παρεμβαίνουσα εταιρεία με τις από 21.12.1995 και 26.4.1996 συμβάσεις μεταξύ αυτής και της Ανωνύμου Εταιρείας Εθνικής Κεφαλαίου, συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 2436/1996 (ΦΕΚ Α 192). Εκτός της μονάδος αυτής εχωροθετήθησαν και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις (μονάδα λιθογομώσεως, μονάδα θραύσεως, μονάδα εμπλουτισμού) όπως επίσης, εναλλακτικά και δύο λίμνες τελμάτων χώροι αποβλήτων του εργοστασίου χρυσού) στις θέσεις Κηπουρίστρα και Ζέρνοβο, πλησίον δε της Κηπουρίστρας και το εργοστάσιο εξουδετερώσεως. Βάσει της παρ. 2 άρθρου 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της δευτέρας κατά τα άνω συμβάσεως που κυρώθηκε νομοθετικά η προέγκριση χωροθετήσεως για το εργοστάσιο χρυσού και για τις λίμνες τελμάτων συνιστά ταυτοχρόνως και άδεια εκτελέσεως εδαφοτεχνικών εργασιών στις χωροθετηθείσες εκτάσεις. Μετά την έκδοση της πράξεως προεγκρίσεως χωροθετήσεως εξεδόθη η υπ' αριθ. 36369/2314/30.7.1999 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού με θέμα "Προέγκριση χωροθετήσεως των εγκαταστάσεων χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής". Η απόφαση αυτή, όπως ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα έγγραφα (απευθυνόμενα αμφότερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/51185/3206/17.11.1999 του Υπουργείου Πολιτισμού και από 8.11.1999 του διενεργούντος στην περιοχή ανασκαφές, αρχαιολόγου Κ.Σ. της 16ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, δεν επιτρέπει στην ευρύτερη περιοχή των έργων οποιαδήποτε εδαφοτεχνική εργασία πριν προηγηθή η διενέργεια, από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, δοκιμαστικών τομών ή όπου κριθεί απαραίτητο και ανασκαφικής έρευνας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων των μεταλλείων θα χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες δρόμοι, δυνάμενοι να βελτιωθούν και ότι δεν επιτρέπεται να διανοιγούν νέοι. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα δεν καταλείπεται πεδίο πρακτικών και ενδεχομένως επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον της περιοχής λόγω της εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως χωροθετήσεως. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με την οποία προβάλλεται ότι εκ της εκτελέσεως της πράξεως χωροθετήσεως και ειδικότερα εκ των προγραμματιζομένων από την παρεμβαίνουσα εταιρεία δοκιμαστικών γεωτρήσεων θα επέλθουν διάφορες άμεσες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον και στις αρχαιότητες της περιοχής, πρέπει, κατά την κρίση της Επιτροπής, να απορριφθή, διότι η νεώτερη υπουργική απόφαση δεν επιτρέπει προς το παρόν την εκτέλεση οποιασδήποτε εδαφοτεχνικής εργασίας στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 1999 και εκδόθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2000.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χρ. Γεραρής Μ. Καλαντζής


ΣτΕ ΕΑ 3/2000

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 1999 με την εξής σύνθεση : Χρίστος Γεραρής, Πρόεδρος, Γ. Ανεμογιάννης και Σωτήριος Ρίζος, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Μιχ. Καλαντζής.
Γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 21 Σεπτεμβρίου 1999 αίτηση : τ ω ν : 1) Δήμου Σταγείρων Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής, 2) Δήμου Ρεντίνας Ν. Θεσσαλονίκης, 3) Δήμου Αγ. Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης, 4) Ζ. Χ., κατοίκου Α. και 5) Δ. Ξ., κατοίκου Βαρβάρας Δήμου Α., οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Αγγ. Χαροκόπου (Α.Μ. 1280),
κ α τ ά του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος παρέστη με την Β. Δούσκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση : α) της υπ' αριθ. 6617/12.8.1999 αποφάσεως της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) της υπ' αριθ. 2615/24.8.1999 αποφάσεως της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) των υπ' αριθ. 2021/14.6.1999 ταυτάριθμων τριών αποφάσεων του Δ. Α. και κάθε άλλης σχετικής πράξεως της Διοικήσεως.
Παρεμβαίνουν οι : Α) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "TVX Hellas Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κ. αρ. *, η οποία παρέστη με το δικηγόρο Ιω. Δρυλλεράκη (Α.Μ. 2279), Β) Ε. Κέντρο Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός Μ. αρ. *, Γ) 1) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Μ. Παναγιά Χαλκιδικής, 2) Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας Στρατωνίου "Η Ανανέωση", που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, 3) Σωματείο Τεχνιτών Μεταλλείων Κασσάνδρας "Η Ενότητα", που εδρεύει στο Στρατονίκι Χαλκιδικής, 4) Σωματείο Οδηγών "Ο Αγιος Χριστόφορος", που εδρεύει στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, 5) Σωματείο Εργοδηγών - Επιστατών Μεταλλείων Κασσάνδρας "Οι Ταξιάρχαι", που εδρεύει στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, 6) Σωματείο Εργαζομένων Μεταλλείων Κασσάνδρας Πτυχιούχων Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, που εδρεύει στο Στρατώνι Χαλκιδικής, Δ) Δήμος Παναγιάς Νομού Χαλκιδικής, Ε) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. αρ. **, ΣΤ) 1) Γ. Ζ. Λ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 2) Κ. Δ. Κ., κάτοικος Στρατονίκης Χαλκιδικής, 3) Β. Δ. Γ., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 4) Ν. Μ. Μ., 5) Χ. Η. Δ., κάτοικοι Στρατονίκης Χαλκιδικής, 6) Γ. Χ. Σ., κάτοικος Στρατωνίου Χαλκιδικής, 7) Β. Π. Α., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, 8) Γ. Κ. Π., 9) Ν. Γ. Γ., 10) Ν. Η. Τ., κάτοικοι Στρατωνίου Χαλκιδικής και 11) Χ. Ν. Ι., κάτοικος Σταγείρων Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Φιλ. Σπυρόπουλο (Α.Μ. 7310).
Ο Πρόεδρος, για να κριθεί η πιό πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α).
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Σωτήριο Ρίζο. Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων, η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξούσιους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησαν την απόρριψή της.
Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο
1. Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη και το παράβολο (αριθμοί γραμματίων 1960355-6/1999 και 890150, 1394469/1999).
2. Επειδή, με την ως άνω αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως των εξής πράξεων : α) της υπ' αριθ. 6617/12.8.1999 αποφάσεως του Διευθυντού Δασών Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθ. 5592/8.7.1999 απόφαση του ιδίου και επαναφέρθηκε σε ισχύ η υπ' αριθ. 5382/2.7.1999 απόφασή του. Με την επαναφερθείσα σε ισχύ απόφαση είχε εγκριθή η μελέτη διανοίξεως, από την εταιρεία "TVX HELLAS Α.Ε.", δασικής οδού μήκους 1741 μέτρων (διαδρομή Τζανίλοβο - Κακιά Ζύγρα υπό τα στοιχεία PHLKHIGJ) στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Αρναίας Χαλκιδικής στην περιοχή της θέσεως Κηπουρίστρα, β) της υπ' αριθ. 2615/24.8.1999 αποφάσεως του ίδιου κατά τ' άνω οργάνου, με την οποία ενεκρίθη υπέρ της ίδιας εταιρείας η διάνοιξη οδού 442 μέτρων, διερχομένης από δάσος αειφύλλων και φυλλοβόλων στην ίδια περιοχή (διαδρομή ΑΒ). Η διάνοιξη των οδών αυτών καθίσταται αναγκαία προκειμένου η ως άνω εταιρεία να πραγματοποιήση δοκιμαστικές γεωτρήσεις στην περιοχή της Κηπουρίστρας, η οποία έχει χωροθετηθή ως εναλλακτική θέση χώρου αποβλήτων του εργοστασίου χρυσού της Ολυμπιάδας, γ) των υπ' αριθ. 2021/14.6.1999 ταυταρίθμων τριών αποφάσεων του Δασάρχου Αρναίας, με τις οποίες ενεκρίθη η διάνοιξη τριών οδών μήκους 654 μ., 832 μ. και 802 μ. αντιστοίχως, διερχομένων από δημόσια δασική έκταση στην περιοχή Βαρβάρας Ολυμπιάδας για την εξυπηρέτηση επίσης των ερευνητικών αναγκών της ίδιας εταιρείας. Κατά των ως άνω πράξεων οι αιτούντες Δήμοι Σταγείρων, Ρεντίνας και Αγίου Γεωργίου καθώς και δύο κάτοικοι του Δήμου Αρναίας άσκησαν την από 21.9.1999 αίτηση ακυρώσεως, της οποίας δικάσιμος ενώπιον της Ολομελείας ορίσθηκε η 4 Φεβρουαρίου 2000.
3. Επειδή, η αίτηση εισάγεται ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών για οριστική κρίση μετά την χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως με την από 1.10.1999 πράξη του Προέδρου του Ε Τμήματος.
4. Επειδή, με υπομνήματά τους ζητούν την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως η ήδη έχουσα ασκήσει παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη εταιρεία "TVX Hellas Α.Ε." καθώς και ο Δήμος Παναγίας Ν. Χαλκιδικής, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Χαλκιδικής, ορισμένα σωματεία εργαζομένων στα <webtop:message key=Μεταλλεία Κασσάνδρας και ορισμένοι κάτοικοι οικισμών της περιοχής, επίσης παρεμβάντες στην ακυρωτική δίκη.
5. Επειδή, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. Π.4452/10.11.1999 έγγραφο του Δασάρχου Αρναίας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι τρεις οδοί στις οποίες αναφέρονται οι υπό το στοιχείο γ διοικητικές πράξεις δεν πρόκειται να διανοιγούν, καθ' όσον η εταιρεία εζήτησε και έλαβε νεώτερες άδειες για την διάνοιξη οδών βάσει νεωτέρων μελετών. Συνεπώς η αίτηση ως προς τις υπό στοιχ. γ πράξεις είναι απορριπτέα.
6. Επειδή, εκ των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα εξής : Με την υπ' αριθ. 11369/2228/14.5.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προενεκρίθη η χωροθέτηση εργοστασίου χρυσού στο χώρο των υπαρχουσών εγκαταστάσεων των μεταλλείων της Ολυμπιάδας, που παρεχωρήθησαν στην παρεμβαίνουσα εταιρεία με τις από 21.12.1995 και 26.4.1996 συμβάσεις μεταξύ αυτής και της Ανωνύμου Εταιρείας Εθνικής Κεφαλαίου, συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 2436/1996 (ΦΕΚ Α 192). Εκτός της μονάδος αυτής εχωροθετήθησαν και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις (μονάδα λιθογομώσεως, μονάδα θραύσεως, μονάδα εμπλουτισμού) όπως επίσης, εναλλακτικά και δύο λίμνες τελμάτων (χώροι αποβλήτων του εργοστασίου χρυσού) στις θέσεις Κηπουρίστρα και Ζέρνοβο, πλησίον δε της Κηπουρίστρας και το εργοστάσιο εξουδετερώσεως. Βάσει της παρ. 2 άρθρου 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της δευτέρας κατά τα άνω συμβάσεως που κυρώθηκε νομοθετικά η προέγκριση χωροθετήσεως για το εργοστάσιο χρυσού και για τις λίμνες τελμάτων συνιστά ταυτοχρόνως και άδεια εκτελέσεως εδαφοτεχνικών εργασιών στις χωροθετηθείσες εκτάσεις @@Μετά την έκδοση της πράξεως προεγκρίσεως χωροθετήσεως εξεδόθη η υπ' αριθ. 36369/2314/30.7.1999 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού με θέμα "Προέγκριση χωροθετήσεως των εγκαταστάσεων χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής". Η απόφαση αυτή, όπως ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα έγγραφα (απευθυνόμενα αμφότερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/51185/3206/17.11.1999 του Υπουργείου Πολιτισμού και από 8.11.1999 του διενεργούντος στην περιοχή ανασκαφές, αρχαιολόγου Κ.Σ. της 16ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, δεν επιτρέπει στην ευρύτερη περιοχή των έργων οποιαδήποτε εδαφοτεχνική εργασία πριν προηγηθή η διενέργεια, από τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, δοκιμαστικών τομών ή όπου κριθεί απαραίτητο και ανασκαφικής έρευνας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων των μεταλλείων θα χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες δρόμοι, δυνάμενοι να βελτιωθούν και ότι δεν επιτρέπεται να διανοιγούν νέοι. Υπό τα δεδομένα αυτά, οι προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες επιτρέπεται η διάνοιξη οδών εντός δάσους στην περιοχή της "Κηπουρίστρας", προκειμένου η παρεμβαίνουσα εταιρεία να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες για το έργο δοκιμαστικές γεωτρήσεις, δεν δύνανται να εκτελεσθούν πριν ή χωρήσει από τις αρμόδιες Εφορίες η αναγκαία διερεύνηση της περιοχής από αρχαιολογικής απόψεως, σύμφωνα με τους ρητούς ορισμούς της μνημονευθείσης αποφάσεως της Υπουργού Πολιτισμού. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με την οποία προβάλλεται ότι εκ της διανοίξεως των επιδίκων οδών θα επέλθουν άμεσες ανεπανόρθωτες βλάβες στη δασική βλάστηση της περιοχής, πρέπει, κατά την κρίση της Επιτροπής, να απορριφθή, διότι η νεώτερη υπουργική απόφαση δεν επιτρέπει προς το παρόν τη διάνοιξη νέων δρόμων στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής (βλ. και την υπ' αριθ. 2/2000 απόφαση της Ε.Α., αφορώσης την ανωτέρω πράξη προεγκρίσεως χωροθετήσεως).
Δ ι ά  τ α ύ τ α
Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 1999 και εκδόθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2000.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χρ. Γεραρής Μ. Καλαντζής

 ΣΤΕ  ΕΑ 214/2002

Έ 
 
 
Αριθμός 214/2002
Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2002 με την εξής σύνθεση : Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Γ. Παναγιωτόπουλος, Π.Ν. Φλώρος, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Μ. Καλαντζής.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 13 Μαρτίου 2002 αίτηση: των: ..., οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Αγγ. Χαροκόπου (Α.Μ.1280),
 
κατά των: 1) Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος παρέστη με την Β. Τύρου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 2) Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος παρέστη με τον Κ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 3) Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος παρέστη με τον Ευστρ. Συνοίκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 4) Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος παρέστη με τον Στ. Κίκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 5) Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος παρέστη με τον Κ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
Παρεμβαίνουν με: α) τα από 2 Απριλίου 2002 και 27 Μαΐου 2002 υπομνήματά της η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "...", που εδρεύει στην ..., ..., η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Φιλ. Σπυρόπουλο (Α.Μ. 7310), β) το από 23 Απριλίου 2002 υπόμνημά του το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ..., που εδρεύει στην ..., το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Χρ. Νικολουτσόπουλο (Α.Μ. 10.144), γ) το από 29 Απριλίου 2002 υπόμνημά του το σωματείο με την επωνυμία "...", που εδρεύει στη ..., το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Χρ. Πολίτη (Α.Μ. 2740), δ)  το από 20 Μαΐου 2002 υπόμνημά του το σωματείο με την επωνυμία "...", που εδρεύει στην ..., το οποίο παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Χρ. Πολίτη και ε) το από 5 Απριλίου 2002 υπόμνημά τους οι:
..., οι οποίοι παρέστησαν με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Χρ. Πολίτη.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση:
α) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ8-Α/Φ 7.49.13/2582/15.2.2002 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, β) της υπ΄ αριθμ. 80614/6.2.2002 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, γ) της υπ΄ αριθ. Δ8-Λ/Φ 7.49.13/21565/14.12.2001 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, δ) της υπ΄ αριθ. ΕΥΠΕ οικ. 107298/18.7.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Υγείας-
Πρόνοιας και Πολιτισμού, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης
της Διοικήσεως.
Ο Πρόεδρος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α).
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Π.Ν. Φλώρο.
Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξουσία των αιτούντων, η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και τους αντιπροσώπους των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
 
Α φ ο ύ   μ ε λ έ τ η σ ε    τ α   σ χ ε τ ι κ ά    έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε    κ α τ ά   τ ο ν   Ν ό μ ο
 
Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (083539 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου).
 
Επειδή, με την 45129/14.1.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Υγείας-Πρόνοιας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της εταιρίας .... Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν α) τα υπόγεια μεταλλεία εξόρυξης μικτών θειούχων μεταλλευμάτων στις περιοχές Μαύρες Πέτρες και Μαντέμ Λάκκο Χαλκιδικής β) το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου γ) τους χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου δ) τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και ε) τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου. Ακολούθως με την 107298/18.7.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού και των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας Πρόνοιας και Γεωργίας παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της προηγούμενης κοινής υπουργικής απόφασης για πέντε χρόνια από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Στη συνέχεια με την 18- Α/Φ.49.13/21565/14.12.2001 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εκδόθηκε με εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε συμπληρωματική τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Μαύρων Πετρών εντός των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 16 και 25. Η έγκριση αυτή αφορά την επέκταση της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος δυτικά του άξονα χ=25200 εντός των ορίων του οικισμού Στρατονίκης αλλά όχι κάτω από δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού. Ακολούθως ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το Δ8/Α/Φ.7.48.13/οικ 22032/21.12.2001 έγγραφό του προς το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, ζήτησε να του γνωρίσουν, αν εκτός από την έγκριση τεχνικής μελέτης απαιτείται και νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και νέα περιβαλλοντική μελέτη για την εκμετάλλευση του μεταλλείου Μαύρων
Πετρών δυτικά του άξονα 25100 και εντός της δομημένης ζώνης του οικισμού Στρατονίκης. Ακολούθησε η 80614/6.2.2002 πράξη του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία αναφέρεται ότι από την επέκταση της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας ... στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών Χαλκιδικής δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και ως εκ τούτου εξακολουθούν να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται στην παραπάνω 45129/14.1.1999 κοινή υπουργική απόφαση. Τέλος με την Δ8-ΑΦ 7.49.13/2582/15.2.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη επέκτασης της εκμετάλλευσης του μεταλλείου "Μαύρων Πετρών" στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Στρατονίκης του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου του Νομού Χαλκιδικής. Η έγκριση αυτή αφορά την επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου δυτικά του άξονα Χ=25140 και μέχρι τον άξονα Χ=24925, εντός των ορίων του οικισμού Στρατονίκης και κάτω από δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών δήμος, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι παραπάνω επεκτάσεις της εκμετάλλευσης του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών και οι λοιποί αιτούντες, οι οποίοι φέρονται ως κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Στρατονίκης του εν λόγω δήμου, ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση α) της 107298/18.7.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού και των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας
Πρόνοιας και Γεωργίας, με τον τίτλο "Ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ΄ αρ. 45129/99 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της εταιρείας ..." β) της Δ8- Α/Φ/49.13/21565/14.12.2001 απόφασης του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον τίτλο "Έγκριση συμπληρωματικής τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του κοιτάσματος "Μαύρων Πετρών", περιοχής δ.δ. Στρατονίκης του δήμου Σταγείρων-Ακάνθου νομού Χαλκιδικής γ) της 80614/6.2.2002 πράξης του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και δ) της Δ8-Α/Φ7.49.13/2582/15.2.2002 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με τον τίτλο "Έγκριση τεχνικής μελέτης επέκτασης της εκμετάλλευσης του μεταλλείου "Μαύρων Πετρών", περιοχής δ.δ. Στρατονίκης του δήμου Σταγείρων Ακάνθου νομού Χαλκιδικής". Κατά των πράξεων αυτών οι αιτούντες έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 7.6.2002.
 
Επειδή, με υπομνήματά τους ζητούν την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης α) η εταιρεία ".. Ανώνυμη Εταιρία Μεταλλείων και Βιομηχανίας" β) η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) γ) το σωματείο με την επωνυμία "Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)" δ) το σωματείο με την επωνυμία "Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων" ε) ο Δήμαρχος του Δήμου Παναγίας, μαζί με τοπικούς συμβούλους του δημοτικού διαμερίσματος Στρατωνίου Χαλκιδικής και προέδρους διαφόρων σωματείων εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων.
 
Επειδή, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας ... κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης, η οποία επιτρέπεται με τις προσβαλλόμενες πράξεις, θα έχει ως αποτέλεσμα α) τη μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τις τοξικές ουσίες που περιέχονται στο μίγμα αδρομερούς τέλματος εμπλουτισμού, με το οποίο πληρούνται τα κενά που δημιουργούνται μέσα στο έδαφος μετά την εξόρυξη του μεταλλεύματος β) την πτώση της υδροστατικής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, τη ρύπανση των υδάτινων πόρων και την απώλεια των υδάτων που καλύπτουν την υδροδότηση του οικισμού Στρατωνίου γ) την αποδυνάμωση της σεισμικής αντοχής των οικιών και κτισμάτων του οικισμού Στρατονίκης, λόγω των μικρορωγμών που δημιουργούνται από τις εκρήξεις για την εξόρυξη του μεταλλεύματος σε συνδυασμό με την υψηλή σεισμικότητα της περιοχής δ) την ηχητική ρύπανση που δημιουργείται από την εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών ε) τις καθιζήσεις του εδάφους και τις ρωγματώσεις των οικημάτων που προκαλούνται από την χρησιμοποιούμενη μέθοδο εκμετάλλευσης και από τις εκρήξεις και τις δονήσεις που αυτές δημιουργούν και στ) τη βλάβη της υγείας των κατοίκων της περιοχής λόγω των επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την εξόρυξη και την ψυχολογική πίεση που υφίστανται λόγω των διαρκών δονήσεων.
 
Επειδή, η Επιτροπή, αφού εκτίμησε τα στοιχεία του φακέλου, τις αιτήσεις και τα υπομνήματα των διαδίκων και όλα τα στοιχεία που προσκόμισαν για την απόδειξη των ισχυρισμών τους, έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη ότι: α) η μεταλλευτική νομοθεσία επιτρέπει καταρχήν τη διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης μεταλλείων και κάτω από ακίνητα με κτίσματα και κατοικίες, προβλέπει δε και την απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών υπό προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 128 και 140 του ν.δ. 210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος-φ. 277 Α) β) η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των επίδικων κοιτασμάτων γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους και σε μία ευρύτερη περιοχή, όπου για πάρα πολλά χρόνια διενεργούνται συνεχώς μεταλλευτικές εργασίες γ) η μέθοδος εξόρυξης του μεταλλεύματος που εφαρμόζεται, δηλαδή η "κατερχόμενη μέθοδος εναλλασσομένων κοπών και λιθογομώσεων" είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες και ασφαλείς μεθόδους και από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, αφού εκμηδενίζει ή περιορίζει στο ελάχιστο τους κινδύνους δημιουργίας καθιζήσεων του εδάφους, ρωγματώσεων των κτισμάτων και ρύπανσης των υδάτινων πόρων (βλ. την από 29.1.2002 μελέτη καθηγητών του ΕΜΠ σελ. 5, 14, 20, 21, 24 και 37 και τεύχος Ι σελ. 57 της τεχνικής μελέτης που εγκρίθηκε με την τέταρτη προσβαλλόμενη πράξη) δ) οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη μεταλλευτική δραστηριότητα κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης, τις οποίες επικαλούνται οι αιτούντες (μόλυνση ύδατος και εδάφους, πτώση υδροστατικής στάθμης, αποσάρθρωση εδαφών, αποδυνάμωση της στατικής των οικημάτων λόγω εκρήξεων και δονήσεως σε συνδυασμό με τη σεισμικότητα της περιοχής) και οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν ύστερα όμως από μακροχρόνια εκμετάλλευση των υπαρχόντων κοιτασμάτων, εξετάστηκαν διεξοδικά είτε με τις τεχνικές μελέτες που έχουν εγκριθεί με τη δεύτερη και την τέταρτη προσβαλλόμενη πράξη είτε με τη ΜΠΕ που συνοδεύει την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη είτε με την από 29.1.2002 μελέτη καθηγητών του ΕΜΠ, με τις μελέτες δε αυτές αλλά και με τις προσβαλλόμενες πράξεις έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και έχουν τεθεί συγκεκριμένοι όροι για την παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών ε) μετά τη δημοσίευση των 613 και 615/2002 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν πράξεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και χωροθετήσεως για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού της εταιρείας TVX Hellas ΑΕ στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και η επέκταση της εκμετάλλευσης αυτής στα επίδικα κοιτάσματα αποτελεί σημαντικό μέρος της τρέχουσας μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας αυτής, στην οποία απασχολείται μεγάλος, για την περιοχή, αριθμός εργαζομένων. Ενόψει αυτών η Επιτροπή, συνεκτιμώντας και τη σύντομη δικάσιμο της υπόθεσης (7.6.2002), κρίνει ότι δεν πιθανολογείται ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκαλέσει στους αιτούντες βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αίτησης ακυρώσεως.
 
Επειδή, οι λόγοι ακυρώσεως, τους οποίους προβάλλουν οι αιτούντες με την αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων των οποίων ζητείται ήδη η αναστολή, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως βάσιμοι.
 
Επειδή, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στις προηγούμενες σκέψεις, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.
 
Επειδή, η Επιτροπή, εκτιμώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι οι αιτούντες πρέπει να απαλλαγούν από τη δικαστική δαπάνη των αντιδίκων τους.
 
 
Δια ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάζει την κατάπτωση του παραβόλου και
Απαλλάσσει τους αιτούντες από τη δικαστική δαπάνη των αντιδίκων τους.
 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2002 και εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2002.
 
 
Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας
 
 
Χρ. Γεραρής                   Μ. ΚαλαντζήςΣΤΕ ΕΑ 688/2006
  


Αριθμός 688/2006
Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 10 Ιουλίου 2006 με την εξής σύνθεση: Γ. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος, Θ. Παπαευαγγέλου, Δ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλοι. Γραμματέας ο Β. Μανωλόπουλος. Για να αποφασίσει σχετικά με την από 15 Δεκεμβρίου 2005 αίτηση: των: 1) έως και 8) , κατοίκων Στρατονίκης Ν. Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Αγγ. Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 Δ.Σ. Πειραιώς), κατά του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος παρέστη με την Π. Ασημακοπούλου- Δασκαλέα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ8-Α/Φ7.49.13/16547/4496/07.09.2005 αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως. Κατέθεσαν: α) στις 9 Ιανουαρίου 2006, 30 Ιανουαρίου 2006 και 30 Ιουνίου 2006 τα υπομνήματά της η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, ......... , η οποία παρέστη με τους δικηγόρους Παν. Σκουρή (Α.Μ. 25952) και Ελένη Τροβά (Α.Μ. 13581), β) στις 31 Ιανουαρίου 2006 και 11 Ιουλίου 2006 τα υπομνήματά τους οι:

1) έως και και 35), κάτοικοι Στρατονίκης Ν. Χαλκιδικής, γ) στις 31 Ιανουαρίου
2006 το υπόμνημά του το Σωματείο ..................... «....» της εταιρείας «.......», που εδρεύει στο Στρατώνι Ν. Χαλκιδικής, δ) στις 31 Ιανουαρίου 2006 το υπόμνημά του το .............. Νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο ................. , οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Γ. Γιαννακούρου (Α.Μ. 11891), και ε) στις 11 Ιουλίου 2006 το υπόμνημά του το σωματείο «........», που εδρεύει στην Αθήνα, ......... , το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Στ. Νικολάου (Α.Μ. 13500).

Ο Πρόεδρος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α). Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Σύμβουλο Θ. Παπαευαγγέλου.

Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξουσία των αιτούντων, η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο
1. Επειδή, για την υπό κρίση αίτηση κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (923657/05 έντυπο γραμμάτιο).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, οι αιτούντες, οι οποίοι φέρονται ως κάτοικοι Στρατονίκης Ν. Χαλκιδικής, ζητούν την αναστολή εκτελέσεως της Δ8-Α/Φ7.49.13/16547/4496/7.9.05 αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, από την εταιρία «.........– ................................., του μεταλλείου «Μαύρων Πετρών», κάτω από τη δομημένη περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Στρατονίκης του δήμου Σταγείρων-Ακάνθου του νομού Χαλκιδικής. Η μελέτη αυτή συνετάγη και εγκρίθηκε, κατά τα ανωτέρω, μετά την ακύρωση, με την 3615/02 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μεταξύ άλλων, προηγούμενης τεχνικής μελέτης (εγκριθείσης με την Δ8-Α/Φ7.49.13/2582/15.2.02 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης) εκμετάλλευσης του ιδίου μεταλλείου, για τυπικό λόγο και, ειδικότερα, διότι στηριζόταν σε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, οι αιτούντες έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος, μετ’ αναβολή, η 3.11.06.
3. Επειδή, με υπομνήματά τους, ζητούν την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως: α) η ανωτέρω εταιρία ................ , β) ο ......... και άλλοι 34 κάτοικοι Στρατονίκης Ν. Χαλκιδικής, γ) το σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων «.....» της ανωτέρω εταιρίας .................. , δ) το ...................... Ν. Χαλκιδικής και ε) ο ................ .

4. Επειδή, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα της προαναφερθείσης εταιρίας .............. , η οποία επιτρέπεται με την απόφαση, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, θα έχει ως αποτέλεσμα: α)
την εξάντληση των υδάτινων πόρων και τη ρύπανση του εναπομένοντος νερού, λόγω
της όξινης απορροής, β) τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από τις επικίνδυνες ουσίες (χαλκός, μόλυβδος, αρσενικό κάδμιο κ.λπ.) που εμπεριέχονται στο εξορυσσόμενο μετάλλευμα, γ) την αύξηση των κινδύνων που προέρχονται από τη μεγάλη σεισμικότητα της περιοχής, δ) την ανάσχεση της λειτουργίας των ρεμάτων της περιοχής (Κοκκινόλακκας κ.λπ.), λόγω και της μη οριοθετήσεώς τους, ε) την αύξηση των κινδύνων για τη ζωή, την ασφάλεια και τις ιδιοκτησίες των κατοίκων της Στρατονίκης (με ρωγματώσεις στα ακίνητα και καθιζήσεις στο έδαφος), λόγω της χρήσεως εκρηκτικών υλών και εφαρμογής, κατά την εξόρυξη του μεταλλεύματος, της «κατερχόμενης» αντί της «ανερχόμενης μεθόδου», στ) τον κίνδυνο, σε περίπτωση ρήξης του φράγματος απορρίψεως των αποβλήτων στη θέση «Καρακόλι», εκτεταμένης ρυπάνσεως ολοκλήρου του κόλπου της Ιερισσού και του Στρυμωνικού κόλπου και ζ) την υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη γόμωση αρχαίων στοών και φρεάτων που βρίσκονται στην περιοχή.

5. Επειδή, η Επιτροπή, αφού εκτίμησε τα στοιχεία του φακέλου, τις αιτήσεις και τα υπομνήματα των διαδίκων και όλα τα στοιχεία που προσκόμισαν για την απόδειξη των ισχυρισμών τους, έλαβε ιδιαιτέρως υπ’ όψη ότι: α) η μεταλλευτική νομοθεσία επιτρέπει, καταρχήν, τη διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης μεταλλείων και κάτω από ακίνητα με κτίσματα και κατοικίες, αρκεί να λαμβάνονται μέτρα, προκειμένου να μη δημιουργούνται επιπτώσεις στην επιφάνεια και τον περιβάλλοντα χώρο, προβλέπει δε και την απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών υπό προϋποθέσεις (βλ. άρθρα 81 παρ. 1 και 84 της ΙΙ-5η/Φ/17402
της 12/31.12.84 αποφάσεως του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών , Β΄ 931 και άρθρα 128 και 140 του ν.δ. 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος, Α΄277), β) η ανάπτυξη των επιδίκων κοιτασμάτων γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων (έως και 310 μέτρα) από την επιφάνεια του εδάφους και σε μια ευρύτερη περιοχή, όπου για πάρα πολλά χρόνια διενεργούνται συνεχώς μεταλλευτικές εργασίες, ενώ η δυνατότητα προκλήσεως δευτερογενούς σεισμικότητας από την εκμετάλλευση του μεταλλείου είναι «πρακτικώς αμελητέα» (βλ. σελ. 46 της από 29.1.02 εκθέσεως της Επιτροπής καθηγητών του ΕΜΠ και σύνοψη της οικείας ΜΠΕ – 143088/11.4.05 ΚΥΑ – τεύχος Ι σελ. 44), γ) η μέθοδος εξορύξεως του μεταλλεύματος και λιθογομώσεως που εφαρμόζεται με «ανερχόμενη φορά» και, όπου αυτή δεν είναι εφικτή, με «κατερχόμενη φορά», είναι «η πλέον ενδεδειγμένη από πλευράς διατάραξης της επιφάνειας και κατά συνέπεια ασφάλειας του οικισμού της Στρατονίκης, που υπέρκειται του κοιτάσματος» και «επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της οροφής του κοιτάσματος και του υπερκειμένου κοιτάσματος» (βλ. σελ. 12 και 25 της από 19.7.05 εκθέσεως της Επιτροπής αξιολογήσεως της τεχνικής μελέτης και σελ. 5-42 επ. της ως άνω ΜΠΕ, όπου παρατίθενται αναλυτικά όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής), δ) οι δονήσεις από τη χρήση εκρηκτικών υλών δεν ξεπερνούν τα 0,5 mm/sec, όταν το επιτρεπόμενο όριο που προβλέπει ο ΚΜΛΕ στο άρθρο 84 είναι 50 mm/sec, η τιμή δε αυτή των 0,5 mm/sec αποτελεί το όριο, κάτω από το οποίο η δόνηση δεν γίνεται, εν γένει, αντιληπτή από τον άνθρωπο (βλ. σελ. 29 της από 29.1.02 εκθέσεως της Επιτροπής καθηγητών του ΕΜΠ), ενώ, σύμφωνα με τον ειδικό όρο Β 6 β της αποφάσεως, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, η χρήση εκρηκτικών υλών στην, κάθε μορφής, εξόρυξη μέσα στα όρια του οικισμού ........... και πέραν αυτών μέσα σε περιμετρική ζώνη 100 μ, πρέπει να περιορισθεί κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσομένου μεταλλεύματος και πετρώματος σε μηνιαία βάση, ε) λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του υλικού της λιθογομώσεως σε τσιμέντο (τουλάχιστον 10%) και λόγω του βάθους από την επιφάνεια στο οποίο αναπτύσσεται η εκμετάλλευση (πάνω από 200 μ), δεν υφίσταται κίνδυνος κατάρρευσης της οροφής των κενών, ενώ σε ενδεχόμενη κατάρρευση πριν από την τοποθέτηση της λιθογομώσεως, η αναμενόμενη διαταραχή πάνω από την οροφή του θαλάμου, θα επεκταθεί σε ύψος 22 μέτρων (βλ. σελ. 21 και 24 της από 29.1.02 εκθέσεως της Επιτροπής των καθηγητών του ΕΜΠ και σελ. 236, 237 της παρούσης τεχνικής μελέτης), στ) η είσοδος της νέας στοάς προσπέλασης στο μεταλλείο τοποθετείται έξω από την κοίτη του ρέματος «Κοκκινόλακκας» (βλ. Δ 1 18 όρο της ΜΠΕ), ζ) για την αποκατάσταση των κενών που δημιουργήθηκαν από τις παλαιές εξορύξεις, η απόφαση, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, προβλέπει (όρος Β 8 α και β) την απογραφή τους μέσα σε 4 μήνες από την έκδοσή της και την πλήρωσή τους με λιθογόμωση σύμφωνα με ειδική μελέτη που θα εκδοθεί, ακολούθως, σε 1 μήνα, πλην η εν λόγω απογραφή δεν κατέστη, μέχρι σήμερα, δυνατή, λόγω αντιδράσεων ομάδων κατοίκων στο προσωπικό του ΙΓΜΕ που εκτελούσε το έργο αυτό (βλ. το Δ8- Α/Φ7.49.13/11765/2968/5.6.06 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την Επιτροπή), η) οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη μεταλλευτική δραστηριότητα κάτω από τον οικισμό ...... , τις οποίες προβάλλουν οι αιτούντες (μόλυνση ύδατος και εδάφους, πτώση της υδροστατικής στάθμης, αποδυνάμωση της στατικής των οικημάτων, λόγω εκρήξεων και δονήσεων σε συνδυασμό με τη σεισμικότητα της
περιοχής, μόλυνση του κόλπου της Ιερισσού και του Στρυμωνικού Κόλπου σε περίπτωση ρήξεως του φράγματος αποβλήτων, γόμωση αρχαίων στοών και φρεάτων με συνέπεια την υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος) και οι οποίες θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να προκύψουν ύστερα, όμως, από μακροχρόνια εκμετάλλευση των υπαρχόντων κοιτασμάτων, εξετάσθηκαν διεξοδικά είτε με την τεχνική μελέτη που έχει εγκριθεί με την υπουργική απόφαση, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, είτε με την ως άνω ΜΠΕ, είτε με τις προαναφερθείσες από 29.1.02 και 19.7.05 εκθέσεις των Επιτροπών, με τις εκθέσεις δε αυτές και μελέτες, αλλά και με την απόφαση, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, έχουν προταθεί και ληφθεί, αντιστοίχως, συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και συγκεκριμένοι όροι για την παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών, προβλέπεται δε ότι η παράβαση των όρων αυτών θα έχει ως συνέπεια την επιβολή των υπό του νόμου προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων ή την ανάκληση της εγκριτικής της τεχνικής μελέτης αποφάσεως και θ) μετά την έκδοση των 613/2002 και 615/2002 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν πράξεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και χωροθετήσεως για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού της εταιρίας ............ στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, καθώς και της προαναφερθείσης, 3615/02, αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου, η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του μεταλλείου αυτού αποτελεί σημαντικό μέρος της τρέχουσας μεταλλευτικής δραστηριότητας της αιτούσης εταιρίας, στην οποία απασχολείται, ήδη, μεγάλος, για την περιοχή, αριθμός εργαζομένων (περί τα 200 άτομα, βλ. υπομνήματα της εκμεταλλεύτριας εταιρίας).
Εν όψει αυτών, η Επιτροπή, σταθμίζοντας τις επιβλαβείς επιπτώσεις (θορύβους, δονήσεις κ.λπ.) και τις, μικρής έκτασης, ζημίες που υφίστανται, επί του παρόντος, οι αιτούντες (βλ. φωτογραφίες ρωγματώσεων και ζημιών στον ιερό ναό του ........ και σε οικίες κατοίκων της Στρατονίκης), τα συμφέροντα των τρίτων (απώλεια θέσεων εργασίας σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχειρήσεως, βλ. τα ανωτέρω υπομνήματα υπό στοιχ. β΄, γ΄ και δ΄), καθώς και το δημόσιο συμφέρον που συνίσταται στα οφέλη για την Εθνική και Τοπική Οικονομία (βλ. το Δ8-Α/Φ7.49.13/οικ.535/125/11.1.06 έγγραφο απόψεων του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και την από 8.2.05 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του ιδίου Υπουργείου), κρίνει ότι, ναι μεν προκύπτει, από τη λειτουργία του μεταλλείου κάτω από το δομημένο τμήμα της Στρατονίκης, βλάβη για τους αιτούντες, πλην αυτή δεν είναι, ως προς όλες τις συνέπειες, ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως και ότι, ενόψει της προηγηθείσης σταθμίσεως, οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή της υπό κρίση αιτήσεως θα ήταν σοβαρότερες από την ωφέλεια των αιτούντων και της Εθνικής και Τοπικής Οικονομίας. 6. Επειδή, ορισμένοι λόγοι της υπό κρίση αιτήσεως αφορούν ενδεχόμενες πλημμέλειες της ανωτέρω ΜΠΕ, της οποίας, όμως, δεν ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, ενώ οι λόγοι ακυρώσεως, τους οποίους προβάλλουν οι αιτούντες με την αίτηση ακυρώσεως κατά της αποφάσεως, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως βάσιμοι.
Διά ταύτα
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Και
Επιβάλλει στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου εκ τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και των παρεμβαινόντων που ανέρχεται, για τον καθένα, σε πεντακόσια τριάντα (530) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου 2006 και εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2006.
Ο Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας

Γ. Παναγιωτόπουλος                                                   Β. Μανωλόπουλος
 ΣτΕ Ε.Α. 398/2012


2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, οι αιτούντες, οι οποίοι φέρονται ως κάτοικοι των δημοτικών κοινοτήτων Μεγάλης Παναγιάς και Ιερισσού του νυν δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση: α) της υπ' αριθ. 7633/29.03.2012 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ­νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση και κατά κυριότητα στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» τμημάτων δημοσίου δάσους στις θέσεις «Σκουριές» της περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας και Τοπικής Κοινότητας Σταγίρων και «Μαντέμ Λάκκος» της περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Στρατονίκης του Δήμου Αριστοτέλη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για την υλοποίηση των έργων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της ως άνω εταιρείας, β) του υπ' αριθ. 11999/24.05.2012 συμφωνητικού και πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως της ανωτέρω εταιρίας στη θέση «Σκουριές» για την εκτέλεση υλοτομι­κών εργασιών και γ) του υπ' αριθ. 9536/16.05.2012 συμφωνητικού και πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως της ανωτέρω εταιρίας στη θέση «Μαντέμ Λάκκος» για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών. Κατά της πρώτης από τις πιο πάνω πράξεις οι αιτούντες έχουν ασκήσει την 3299/28.5.2012 αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος για την οποία έχει ορισθεί η 12.12.2012.
3. Επειδή, παραδεκτώς υποβάλλει ενώπιον της Επιτροπής Αναστο­λών τα από 29.06.2012 και 10.07.2012 υπομνήματα της η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», δικαιούχος της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, ζητώντας την απόρριψη της κρινόμενη αιτήσεως. Επίσης, παραδεκτώς υποβάλλει το από 09.07.2012 υπόμνημα το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής», μέλη του οποίου αποτελούν το σωματείο «Αγία Βαρβάρα», το «Σωματείο εργα­ζομένων όλων των ειδικοτήτων στις υπόγειες στοές των Μεταλλείων Κασ­σάνδρας» και το «Σωματείο εργαζομένων Μεταλλείων Παραγωγής», μέλη των οποίων εργάζονται στις εγκαταστάσεις των μεταλλείων.
4. Επειδή, κατά το χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως δεν είχαν εκδοθεί τα υπό στοιχεία β' και γ' πρωτόκολλα εγκατάστασης, τα οποία έχουν έρεισμα την προσβαλλόμενη πράξη παραχώρησης. Ως προς τα πρωτόκολλα αυτά, ανεξαρτήτως της εκτελεστότητας τους, δεν προκύπτει πάντως προδήλως απαράδεκτο της αιτήσεως ακυρώσεως.
5. Επειδή, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, κατόπιν καταγγελίας, από το Ελληνικό Δημόσιο, της συμβάσεως μεταξύ αυτού και της εταιρίας TVX Hellas Α.Ε., δικαιούχου εκμεταλλεύσεως των μεταλλείων Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής και του επακολουθήσαντος εξωδικαστικού συμβιβασμού των μερών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3220/2004, συνήφθη νέα σύμβαση, κυρωθείσα με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», μεταβιβάστηκε δε στην εταιρεία αυτή, έναντι τιμήματος 11.000.000 ευρώ, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητι­κού των μεταλλείων Κασσάνδρας, με την υποχρέωση της τελευταίας να εκπονήσει και να υποβάλει σχέδιο εκμετάλλευσης των μεταλλείων. Συμμορφούμενη προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η εταιρεία υπέβαλε ολο­κληρωμένο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο εγκρίθηκε στις 27.3.2006 από τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιο­μηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση της επένδυσης, περιλαμβάνουσα την εκπόνηση και την έγκριση Προμελέτης Περι­βαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), καθώς επίσης και την εκπόνηση Μελέ­της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), διαδικασία η οποία κατέληξε στην έκδοση της υπ αριθ. πρωτ. οικ. 201745/20.07.2011 κοινής αποφάσεως Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού & Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές - μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, καθαρισμό & αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το ενιαίο έργο αφορά στο σύνολο των μεταλλείων Κασσάνδρας, τα οποία εκτείνονται εντός συνολικής μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρεμμά­των και οριοθετούνται στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής, εντός των διοικητικών ορίων των πρώην δήμων Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων - Ακάνθου και νυν δήμου Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότη­τας Χαλκιδικής. Η συνολική επένδυση αποτελεί μια ενιαία και αδιαίρετη ενότητα, περιλαμβάνουσα επεμβάσεις ανάπτυξης υφιστάμενων και νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και επεμβάσεις εκτεταμένης αποκα­τάστασης των εγκαταστάσεων που είχαν λειτουργήσει στο παρελθόν, ειδικά στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Αναλυτικότερα, το έργο έχει χωριστεί σε υποέργα, κατ' αντιστοιχία με τις επιμέρους περιοχές όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση, τα οποία μεταξύ τους συνδέονται λειτουργικά αποτελώντας μία ενότητα, προβλέπονται δε, συνοπτικά, οι εξής δραστη­ριότητες και εγκαταστάσεις ανά υποέργο: α) Υποέργο Ολυμπιάδας: Ανά­πτυξη υφιστάμενου μεταλλείου για την εκμετάλλευση χρυσοφόρου κοι­τάσματος μικτών θειούχων ορυκτών, προσωρινή επαναλειτουργία εργοστα­σίου εμπλουτισμού, κατασκευή σήραγγας προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο (η οποία θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις στο Μαντέμ Λάκκο), απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και συνοδά έργα, β) Υποέργο Σκουριών: Ανάπτυξη νέου μεταλλείου για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσοφόρου - χαλκούχου πορφυρή, το οποίο τροφοδοτεί με συμπύκνωμα χαλκού - χρυσού το εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου και περιλαμβάνει τις εξής εγκαταστάσεις: Ι) εργοστάσιο εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού, ΙΙ) εγκαταστάσεις απόθεσης αδρανών εξορυκτικ΄πων αποβλήτων στις θέσεις Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, III) ενοποιημένο όρυγμα, δανειοθάλαμο και χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και IV) λοιπά συνοδά έργα, γ) Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου Μαύ­ρων Πετρών, προσωρινή λειτουργία παλαιού εργοστασίου εμπλουτισμού, νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στην άνω λεκάνη του χειμάρρου Κοκκινόλακκα και λοιπά συνοδά έργα, δ) Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατα­σκευή νέου εργοστασίου μεταλλουργίας, το οποίο τροφοδοτείται με συμπυ­κνώματα από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών και παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και ε) Νέες εγκαταστάσεις λιμένα Στρατωνίου: Επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστά­σεων στο λιμένα Στρατωνίου ώστε να διευκολυνθεί η αποθήκευση και μετα­φορά των τελικών προϊόντων από τα εργοστάσια εμπλουτισμού Στρατω­νίου, Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών, καθώς και από τη Με­ταλλουργία και τη Μονάδα παραγωγής Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου. Μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, η δικαιούχος εταιρία υπέβαλε στο δασαρχείο Αρναίας Χαλκιδικής την υπ' αριθ. 17387/06.09.2011 αίτηση, με την οποία ζητούσε την έκδοση πράξης πα­ραχώρησης σε αυτήν δημόσιας δασικής έκτασης, για την εξυπηρέτηση των με­ταλλευτικών εγκαταστάσεων στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκος». Επακολούθησαν η υπ' αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.02.2012 έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών» και η υπ1 αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ΠΕ5159/10.02.2012 έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας». Ακολούθως, με το υπ' αριθ. 6901/14.03.2012 έγγραφο του δασαρχείου Αρναίας, υποβλήθηκε στη διεύθυνση δασών Χαλκιδικής η από 14.03.2012 εισηγητική έκθεση του δασολόγου ..., με την οποία προτείνετο η παραχώρηση στη δικαιούχο εταιρεία, κατά κυριότητα και κατά χρήση, αναλυτικά προσδιοριζόμενων δημοσίων δασικών εκτάσεων για τα υποέργα Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου και ετίθεντο πρόσθετοι όροι προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες επεμβάσεις στο δάσος και άστοχες αποψιλώσεις βλάστησης. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 7633/29.03.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (α' προσβαλλόμενη), παραχωρήθηκε στην εταιρεία «Ελ­ληνικός Χρυσός Α.Ε.» δημόσιο δάσος συνολικής εκτάσεως 4.099,87 στρεμμά­των, όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα στην ανωτέρω απόφαση τοπογραφικά διαγράμματα και αναλύεται ως εξής: Α) Για το υποέργο Σκουριών: 1) παραχώ­ρηση δημοσίου δάσους κατά κυριότητα, συνολικής έκτασης 1.471,25 στρεμμά­των, που περιλαμβάνει: α) Εργοστάσιο εμπλουτισμού εμβαδού 126,00 στρεμμά­των, β) Εγκατάσταση απόθεσης Καρατζά Λάκκου εμβαδού 837 στρεμμάτων, γ) Εγκατάσταση απόθεσης Λοτσάνικου εμβαδού 241,34 στρεμμάτων και δ) Ενο­ποιημένο όρυγμα εμβαδού 393 στρεμμάτων, 2) παραχώρηση δημοσίου δάσους κατά χρήση, συνολικής έκτασης 1.802,12 στρεμμάτων και Β) Για το υποέργο Μαντέμ Λάκκου: παραχώρηση δημοσίου δάσους κατά κυριότητα, συνολικής έκτασης 826,49 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει εργοστάσιο εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, περιλαμβανομένης της μονάδας θειικού οξέος και του αγωγού μεταφοράς, εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων, πλατεία νέας στοάς προσπέλα­σης Ολυμπιάδας και λοιπά συνοδά έργα. Από όλες τις παραπάνω εκτάσεις εξαιρούνται περιλαμβανόμενες σε αυτές εκτάσεις, οι οποίες, είτε ανήκουν ήδη στη δικαιούχο εταιρεία, είτε αποτελούν αποτερματισμένους και δασωθέντες αγρούς, είτε έχουν αποδοθεί ως καστανοτεμάχια, είτε εκκρεμεί γΓ αυτές η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού. Με την απόφαση αυτή τέθηκαν και πρόσθετοι όροι σχε­τικά με τη διαδικασία και τον τρόπο υλοτομησης των θιγόμενων δασικών εκτά­σεων. Ακολούθως, σε εφαρμογή της α' προσβαλλόμενης πράξης, με την υπ' αριθ. 8939/17.04.2012 απόφαση της Διευθύντριας Δασών Χαλκιδικής εγκρίθηκε η έκτακτη κάρπωση ξυλώδους όγκου στις εν λόγω περιοχές, βάσει του συνημμέ­νου πίνακα υλοτομίας, με την υιοθέτηση πρόσθετων όρων ως προς τη μέθοδο και το εύρος της υλοτομησης. Τέλος, με τις β' και γ' προσβαλλόμενες πράξεις (το υπ' αριθ. 11999/24.05.2012 συμφωνητικό και πρωτόκολλο εγκαταστάσεως της δικαιούχου εταιρίας στη θέση «Σκουριές» για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών και το υπ αριθ. 9536/16.05.2012 συμφωνητικό και πρωτόκολλο εγκαταστάσεως της δικαιούχου εταιρίας στη θέση «Μαντέμ Λάκκος» για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών, εγκαταστάθηκε η εταιρία στις περιοχές επέμβασης, προβλέπεται δε ότι κατά το διαχειριστικό έτος 2012-2013 στην περιοχή των Σκουριών πρόκειται να γίνει απόληψη δασικών προϊόντων της τάξης των 1.580 κ.μ. επί συνολικής εκτάσεως 103.273,03 τ.μ., και στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου απόληψη δασι­κών προϊόντων της τάξης των 220 κ.μ. επί συνολικής εκτάσεως 142.468,38 τ.μ., με βάση τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα που προσκόμισε η εταιρεία.
6. Επειδή, σύμφωνα με το αρ. 52 παρ. 6 του π.δ/τος 18/1989 (Α' 8), η αίτηση αναστολής εκτελέσεως γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως.
7. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, καθώς και με το από 18.07.2012 υπόμνημα, των αιτούντων, προβάλλεται ότι η πραγματοποίηση των έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στις Σκουριές και τον Μαντέμ Λάκκο θα έχει ως συνέπεια, μέσω της υλοτόμησης των δέντρων, την αποψίλωση μοναδικής φυσικής περιοχής αρχέγονου δάσους, δεδομένου ότι τα δάση οξιάς και δρυός, που αποτελούν τα κύρια είδη κάλυψης των περιοχών αυτών, είναι πολύ σημαντικά αρχέγονα οικοσυστήματα. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι είναι βέβαιη η πρόκληση μη αναστρέψιμης βλάβης στο δασικό περιβάλλον της περιοχής, αφού δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση των δασών αυτών, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους. Παράλληλα, προβάλλεται ότι η επικείμενη δασική καταστροφή προοιωνίζεται δραστική μεταβολή του φυσικού ανάγλυφου και της μορφολογίας του εδάφους, αλλοίωση της φυσιογνωμίας και της αισθητικής του τοπίου και αύξηση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στον παρακείμενο οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς, επικαλούνται δε σχετικά την από Οκτωβρίου 2000 μελέτη του καθηγητή Α.Π.Θ. ....
8. Επειδή, εξάλλου, στην υπ' αριθμ. 201745/20.7.2011 κοινή υπουργική απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι εξής όροι: - δ1.7 «Για όλες τις επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφασης έγκρισης επέμβασης ή/και άδειας χρήσης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά έργα.... - δ1.9 «Να γίνει φύτευση όπου απαιτείται, ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίσουν αμέσως σε κάθε τμήμα στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες, καθώς και στους χώρους που αποδεσμεύονται. Συγκεκριμένα: Καλή ποιοτικά φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να συλλέγε­ται και να φυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις διαδικασίες αποκατάστασης. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα (ενδημικά) είδη, καθώς και άλλα σπάνια είδη που υπάρχουν στην περιοχή και χρήζουν προστασίας, τα οποία θα μεταφυτεύονται σε ενδεικνυόμενες περιοχές, βάσει σχετικής μελέτης που θα υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες». δ1.10 «Να γίνει διαμόρ­φωση και προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με κατάλληλες κλίσεις και διαμορφώσεις των πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων, ώστε να είναι δυνατή η φυτική τους αποκατάσταση». ... Προβλέπονται δε στη συνέχεια ειδικοί όροι για την προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων ανά υποέργο, μεταξύ των οποίων ειδικά για το υποέργο Σκουριών: -ως προς την εξόρυξη του κοιτάσματος: 52.108 «Η φυτική γη που θα προκύψει από την αποκάλυψη του κοιτάσματος να αποθηκευτεί προσωρινά στους αντίστοιχους αποθεσιοθαλάμους που έχουν προβλεφθεί στην εγκεκριμένη σχετική 91 Μ.Π.Ε. προκειμένου να αξιοποιηθεί στα επακόλουθα έργα αποκατάστασης» -ως προς τις εγκαταστάσεις απόθεσης: δ2.135 «Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Προς τούτο, κάθε χώρος εκχέρσωσης και αποψίλωσης να οριοθετείται πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών», 52.136 «Κατά τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση, προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη μετέπειτα χρήση της στα έργα αποκατάστασης», δ2.138 «Για την αποτελεσματική διαχείριση των επιφανειακών νερών, την υδραυλική προστασία των εγκαταστάσεων απόθεσης ακόμα και σε πλημμυρικές καταστάσεις, και τέλος για την ελαχιστοποίηση της μεταβολής της απορροής στα κατάντη των φραγμάτων ρέματα, να κατασκευαστούν περιμετρικά κανάλια γύρω από τις λεκάνες απόθεσης για την συλλογή και εκτροπή των επιφανειακών νερών των λεκανών ανάντη των εγκαταστάσεων απόθεσης και απόδοση τους στο κύριο ρέμα Καρόλακκας, κατάντη των εγκαταστάσεων απόθεσης» και 62.143 «Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Κατά τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση, προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη μετέπειτα χρήση της στα έργα αποκατάστασης». Επίσης, προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης για κάθε υποέργο, μετά την εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών και τη ρητή πρόβλεψη ότι κατά την αποκατάσταση της βλάστησης θα επιδιωχθεί η χρησιμοποίηση αυτοχθόνων φυτικών ειδών με σεβασμό της διαφορετικής βλαστητικής φυσιογνωμίας της κάθε περιοχής επέμβασης, (κεφάλαιο 6 της Μ.Π.Ε.: σχέδιο κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης). Εξάλλου, κατά τα προκύπτοντα από τη Μ.Π.Ε., συνολικά, το ποσοστό των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν (3.238,28 στρ.) αντιστοιχεί στο 0,44% της ευρύτερης περιοχής μελέτης (740.000 στρ.), τα είδη δε που πρόκειται να θιγούν είναι μόνο δρυοδάση, δάση οξιάς και εκτάσεις αείφυλλης πλατύφυλλης και σκληροφυλλικής βλάστησης. Συνεπώς, κατά τη Μ.Π.Ε. (σελ. 7.5-7), «οι επιπτώσεις από την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στη βλάστηση της περιοχής είναι μη σημαντικές, μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες, δεδομένου ότι καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό των ζωνών βλάστησης της περιοχής σε σχέση με την έκταση εμφάνισης των αντίστοιχων ζωνών στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, μετά το κλείσιμο των έργων και τις διαδικασίες αποκατάστασης, θα επιδιωχθεί η επιστροφή στην πρότερη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και δρυός». Όσον αφορά τέλος στους τύπους οικοτόπων που θα θιγούν, ση­μαντικότερες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις στην περιοχή των Σκουριών (κεφάλαια 7.5.1.4. και 7.5.1.5.), όπου οι τύποι οικοτόπων, μέρος των οποίων πρόκειται να αποψιλωθεί, παρουσιάζουν ένα οικολογικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι τρεις τύποι (Δάση οξιάς και δρυός) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, χωρίς όμως οι περιοχές που εμφανίζονται αυτοί οι οικότοποι να έχουν ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς προστασίας, δεδομένου ότι δεν αποτελούν οικότοπους προτεραιότητας. Τέλος, ως προς το κοινωνικό και οικονο­μικό περιβάλλον από τη Μ.Π.Ε. προκύπτουν τα εξής: Η ευρύτερη περιοχή του έργου αποτελεί τη λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή στη Χαλκιδική, τα δε ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται στο 20%. Η συνολική επένδυση στα μεταλλεία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε μια περιοχή με υψηλή υποαπασχόληση και συνακό­λουθα νέα εισοδήματα σε μια περιοχή όπου ο μέσος όρος εισοδήματος ανά κάτοικο είναι μικρότερος του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου. Ειδικά στον τομέα της απασχόλησης, από τη Μ.Π.Ε. προκύπτει ότι από τον πρώτο έως τον ένατο χρόνο ζωής του έργου πρόκειται να απασχολούνται σε αυτό ετησίως από 892 έως 1.300 εργαζόμενοι και από τον ένατο χρόνο και εξής σταθερά ετησίως 1.300 εργαζόμενοι, προερχόμενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία (άνω του 90%) από την ευρύτερη περιοχή (από τους παρακείμενους οικισμούς), εκτιμάται δε ότι θα υπάρξει και ένας αριθμός νέων θέσεων εργασίας σε τομείς έμμεσα σχετιζόμενους με τη λειτουργία της δραστηριότητας. Αντίστοιχοι όροι έχουν περιληφθεί στην προσβαλλόμενη πράξη παραχώρησης, ενώ στην 8939/17.04.2012 απόφαση της Διευθύντριας Δασών Χαλκιδικής, με την οποία εγκρίθηκε η έκτακτη κάρπωση ξυλώδους όγκου, τέθηκαν και οι εξής πρόσθετοι όροι: - Λόγω του μεγάλου μεγέθους του έργου και της μακροχρόνιας εξέλιξης του, οι υλοτομι­κές εργασίες θα γίνονται σταδιακά και μόνο στους προκαθορισμένους χώρους όπου θα εκτελούνται τα έργα ώστε να αποφεύγονται άσκοπες απογυμνώσεις εδαφών. - Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πλήρη αξιοποίηση του υλοτομητέου όγκου από καταπλακώσεις ιστάμενων δέντρων κατά την εκτέλεση των χω­ματουργικών εργασιών. Ο όρος αυτός έχει τεθεί και στα δύο Πρωτόκολλα Εγκατάστασης υλοτομικών εργασιών (β' και γ' προσβαλλόμενη).
9. Επειδή, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, τις αιτήσεις και τα υπομνήματα των διαδίκων και τα λοιπά στοιχεία που προσκόμισαν για την απόδειξη των ισχυρισμών του, έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη ότι: α) Οι εκτάσεις δασών που πρόκειται να αποψιλωθούν για την κατασκευή των επίμαχων έργων εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Χαλκιδικής απαρτίζονται μεν, κατά κύριο λόγο, από πυκνά δάση οξιάς και δρυός, δεν υπάγονται, εντούτοις, οι οικότοποι αυτοί σε κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας, και πάντως, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 1990/2007 7μελούς), δεν απαγορεύεται η εξορυ­κτική εκμετάλλευση ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, β) οι αποψιλωτικές εργασίες θα προχωρούν σταδιακά, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη κατασπα­τάληση δασικού πλούτου σε σχέση με την πρόοδο του όλου έργου και με την εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων, βάσει ειδικών διαδικασιών αδειοδότησης και υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών. Οι προσβαλλόμενες πράξεις, εξ άλλου, αφορούν ένα μικρό ποσοστό δασικής γης σε σχέση με τη συνολική έκταση που έχει παραχωρηθεί, ήδη δε έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες υλοτόμησης, γ) Με την απόφαση Ε.Π.Ο., την απόφαση παραχώρησης δημόσιας δασικής εκτάσεως και την απόφαση έγκρισης έκτακτης κάρπωσης ξυλώδους όγκου έχουν τεθεί αυστηροί, αναλυτικοί και ειδικοί ανά υποέργο όροι και περιορισμοί, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από το συνολικό έργο στο ελάχιστο δυνατό, δ) Προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση, κατά το στάδιο ήδη λειτουργίας του έργου, της θιγόμενης βλάστησης μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και κατόπιν εκπονήσεως ειδικών φυτοτεχνικών και δασοτεχνικών μελετών, έτσι ώστε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο να αποβεί θετικό υπέρ των αποκατεστημένων επιφανειών και να επανέλθει, κατά το δυνατόν, η βιοποικιλοτητα των περιοχών επέμβασης σε επίπεδα που προσομοιάζουν στην πρότερη κατάσταση, ε) Στην περιοχή των Σκουριών, πλησίον της οποίας βρίσκε­ται η δημοτική κοινότητα της Μ. Παναγιάς, προβλέπεται στη Μ.Π.Ε. αντιπλημμυ­ρική προστασία κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και περιμετρικά της οδοποιίας, ενώ μετά τη φάση αποκατάστασης αναμένεται η επαναφορά του δάσους στην πρότερη κατάσταση πού δεν εγκυμονεί κινδύνους πλημμύρων από τις βροχοπτώσεις, στ) η υλοποίηση της επένδυσης κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα για την εθνική οικονομία, λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πρωτογενώς και δευτερογενώς, σε περιοχή με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και λόγω της απόδοσης μεγάλων χρηματικών ποσών στο Κράτος από τη φορολόγηση της δικαιούχου εταιρίας και κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και της θετικής επίδρασης στο ισοζύγιο συναλλαγών της Χώρας. Ενόψει όλων αυτών η Επιτροπή σταθμίζοντας τη βλάβη που πρόκει­ται να επέλθει στο δασικό οικοσύστημα, η οποία, πάντως, για το έτος 2012 -2013 είναι μικρή σε σχέση με το συνολικό εύρος των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν, με την ανάγκη υλοποίησής του, ιδιαιτέρως συμφέροντος για την εθνική και την τοπική οικονομία, επενδυτικού σχεδίου, το οποίο, κατά τα προ­κύπτοντα από τη Μ.Π.Ε. σχεδιάσθηκε και υλοποιείται ενιαίως ως προς τα διά­φορα υποέργα, με αποτέλεσμα η διακοπή επί μέρους εργασιών να έχει αντί­κτυπο στην πρόοδο του συνολικού έργου, κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος αναστο­λής των προσβαλλόμενων πράξεων, δεδομένου και ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.
10. Επειδή, κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.ΣΤΕ ΕΑ 110/2013
Αριθμός 110/2013


Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει). Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 7 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄Τμήματος, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αντ. Ντέμσιας, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Π. Μερτζανάκη. Για να αποφασίσει σχετικά με την από 15 Οκτωβρίου 2012 αίτηση: των: 1. Σωματείου με την επωνυμία «.......», που εδρεύει στην ... Ν. Χαλκιδικής, 2. Σωματείου με την επωνυμία «....», που εδρεύει στη................. Ν. Χαλκιδικής, 3. Σωματείου με την επωνυμία «.......», που εδρεύει στην ........ Ν. Χαλκιδικής, 4. Σωματείου με την επωνυμία «.... ..... ............. .... ........», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 5. Σωματείου με την επωνυμία ..... ........... ...», 6. Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «.......», που εδρεύουν στην ............ Ν. Χαλκιδικής, 7. Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «...... ..... .....», που εδρεύει στη ............. Ν. Χαλκιδικής, 8. Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «...... ..............................», που εδρεύει στην ................... Ν. Χαλκιδικής και 9. Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «.................... ......... ...........», που εδρεύει στη .. ................ Ν. Χαλκιδικής, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Γεώργιο Μπάλια (Α.Μ. 2147 Δ.Σ. Πειραιά), κατά των Υπουργών: 1. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 3. Πολιτισμού και ήδη Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, 4. Υγείας, οι οποίοι παρέστησαν με τον Κωνσταντίνο Βαρδακαστάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 5. Ανάπτυξης και ήδη Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, ο οποίος παρέστη με τον Γεώργιο Γρυλωνάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Παρεμβαίνουν: 1) με το από 3 Δεκεμβρίου 2012 υπόμνημά της η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «. ................................», που εδρεύει στο ............... Αττικής ( ................ ...), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Ελένη Τροβά (Α.Μ. 13581), 2) με το από 5 Δεκεμβρίου 2012 υπόμνημά του το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Χαλκιδικής», που εδρεύει στον Πολύγυρο Ν. Χαλκιδικής, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γώγο (Α.Μ. 4544 Δ.Σ. Θεσ/νίκης) και 3) με το από 6 Δεκεμβρίου 2012 υπόμνημά του το ν.π.ι.δ. (επαγγελματικό σωματείο) με την επωνυμία «.. ...........», που εδρεύει στην Αθήνα (.. ....... .. και .........), το οποίο παρέστη με τους δικηγόρους: α) Ελεούσα Κιουσοπούλου (Α.Μ. 12022) και β) Νικόλαο Αλιβιζάτο (Α.Μ. 6976). Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 201745/26.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε την εισηγήτρια, Σύμβουλο Αικ. Σακελλαροπούλου.

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 3369945, 1302239 και 4785830/2012 γραμμάτια παραβόλου). 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. 201745/26.7.2011 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου «α) Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» με δικαιούχο την εταιρεία «...............................................». Κατά της πράξεως αυτής έχει ασκηθεί από τους αιτούντες η από 26.7.2011 αίτηση ακυρώσεως, η οποία δικάσθηκε στις 6.6.2012, αναμένεται δε η έκδοση αποφάσεως. 3. Επειδή, παραδεκτώς υπέβαλαν υπομνήματα ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών και ζητούν την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως η εταιρεία «. ..........................», δικαιούχος της μεταλλευτικής εγκατάστασης, το «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο ν. Χαλκιδικής» και ο «... ............», οι οποίοι έχουν ασκήσει παρεμβάσεις στην κύρια δίκη. 4. Επειδή, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, κατόπιν καταγγελίας, από το Ελληνικό Δημόσιο, της συμβάσεως μεταξύ αυτού και της εταιρείας . ........................, δικαιούχου εκμεταλλεύσεως των μεταλλείων Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής και του επακολουθήσαντος εξωδικαστικού συμβιβασμού των μερών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3220/2004, συνήφθη νέα σύμβαση, κυρωθείσα με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «.............................................», μεταβιβάστηκε δε στην εταιρεία αυτή, έναντι τιμήματος 11.000.000 ευρώ, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας, με την υποχρέωση της τελευταίας να εκπονήσει και να υποβάλει σχέδιο εκμετάλλευσης των μεταλλείων. Συμμορφούμενη προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η εταιρεία υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο εγκρίθηκε στις 27.3.2006 από τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση της επένδυσης, περιλαμβάνουσα την εκπόνηση και την έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), καθώς επίσης και την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), διαδικασία η οποία κατέληξε στην έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 201745/20.07.2011 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού & Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι επίδικοι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές - μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, καθαρισμός & αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «........... ...................... .................» στο Νομό Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το ενιαίο έργο αφορά στο σύνολο των μεταλλείων Κασσάνδρας, τα οποία εκτείνονται εντός συνολικής μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρεμμάτων και οριοθετούνται στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής, εντός των διοικητικών ορίων των πρώην δήμων Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων - Ακάνθου και νυν δήμου Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η συνολική επένδυση αποτελεί μια ενιαία και αδιαίρετη ενότητα, περιλαμβάνουσα επεμβάσεις ανάπτυξης υφιστάμενων και νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και επεμβάσεις εκτεταμένης αποκατάστασης των εγκαταστάσεων που είχαν λειτουργήσει στο παρελθόν, ειδικά στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Αναλυτικότερα, το έργο έχει χωριστεί σε υποέργα, κατ’ αντιστοιχία με τις επιμέρους περιοχές όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση, τα οποία μεταξύ τους συνδέονται λειτουργικά αποτελώντας μία ενότητα, προβλέπονται δε, συνοπτικά, οι εξής δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ανά υποέργο: α) Υποέργο Ολυμπιάδας: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου για την εκμετάλλευση χρυσοφόρου κοιτάσματος μικτών θειούχων ορυκτών, προσωρινή επαναλειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού, κατασκευή σήραγγας προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο (η οποία θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις στο Μαντέμ Λάκκο), απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και συνοδά έργα, β) Υποέργο Σκουριών: Ανάπτυξη νέου μεταλλείου για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσοφόρου - χαλκούχου πορφύρη, το οποίο τροφοδοτεί με συμπύκνωμα χαλκού - χρυσού το εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου και περιλαμβάνει τις εξής εγκαταστάσεις: Ι) εργοστάσιο εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού, ΙΙ) εγκαταστάσεις απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων στις θέσεις Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, ΙΙΙ) ενοποιημένο όρυγμα, δανειοθάλαμο και χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και ΙV) λοιπά συνοδά έργα, γ) Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου Μαύρων Πετρών, προσωρινή λειτουργία παλαιού εργοστασίου εμπλουτισμού, νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στην άνω λεκάνη του χειμάρρου Κοκκινόλακκα και λοιπά συνοδά έργα, δ) Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατασκευή νέου εργοστασίου μεταλλουργίας, το οποίο τροφοδοτείται με συμπυκνώματα από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών και παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και ε) Νέες εγκαταστάσεις λιμένα Στρατωνίου: Επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο λιμένα Στρατωνίου ώστε να διευκολυνθεί η αποθήκευση και μεταφορά των τελικών προϊόντων από τα εργοστάσια εμπλουτισμού Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών, καθώς και από τη Μεταλλουργία και τη Μονάδα παραγωγής Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου. Ακολούθως εκδόθηκαν η πράξη παραχώρησης δημοσίου δάσους και δασικών εκτάσεων για τις ανάγκες υλοποίησης του επίμαχου έργου και τα σχετικά πρωτόκολλα. Κατά των πράξεων αυτών κάτοικοι της περιοχής άσκησαν αυτοτελή αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής, η οποία απορρίφθηκε με την 398/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, μετά από συνεκτίμηση της επαπειλούμενης στο δασικό οικοσύστημα βλάβης, που προέβαλαν οι αιτούντες και του εξυπηρετούμενου με την επίμαχη επένδυση δημοσίου συμφέροντος. 5. Επειδή, στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄8), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (Α΄112), ορίζονται τα εξής: «6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη». Κατά την έννοια της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και πάντως όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του (πρβλ. Ε.Α. Ολομ. 496/2011, 1117/2010 κ.ά.). 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, ιδίως δε τη Μ.Π.Ε. και την προσβαλλόμενη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, οι επίδικες μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις του έργου βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων του δικτύου Natura και μόνο μια έκταση 2,4 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Τ.Κ.Σ. «Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί» (GR 1270005), η οποία αφορά σε χώρο προσωρινής απόθεσης και προβλέπεται να αποκατασταθεί κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έργου. Η περιοχή αυτή περιγράφεται ως άγονη στην οικεία Μ.Π.Ε. (σελ. 7.5 - 10 και 7.5 - 23). Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την ως άνω Μ.Π.Ε. έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων του επίμαχου έργου τόσο στους προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura, που βρίσκονται στην άμεση και ευρύτερη περιοχή των έργων, όσο και στους οικοτόπους και τα είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων, κατά τη σχετική δε αξιολόγηση δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να παραβλάψουν την ακεραιότητα των προστατευόμενων τόπων (βλ. σελ. 7.5 - 22 επόμ.), ουδεμία επέμβαση θα υπάρξει στον οικότοπο προτεραιότητας 9180 «Δάση φαραγγιών με tilio - Acerion» (βλ. σελ. 7.5 - 14), ενώ δεν επηρεάζεται σημαντικά η καλή κατάσταση των ειδών προτεραιότητας της επίμαχης αλλά και της ευρύτερης περιοχής (βλ. σελ. 7.5 - 15 επόμ.). 7. Επειδή, οι λόγοι με τους οποίους προβάλλεται ότι η κατά το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «δέουσα εκτίμηση» είναι αυτοτελής και διακριτή από την οικεία ΜΠΕ που συντάσσεται κατά την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ και δεν μπορεί να ενσωματώνεται σε αυτή, και ότι πάντως στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γίνει η εκτίμηση αυτή, δεν παρίστανται, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί, ως προδήλως βάσιμοι. Περαιτέρω, κατά την κρίση της Επιτροπής, ενόψει του ιδιαιτέρως μικρού τμήματος που εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή, και του γεγονότος ότι έχει γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων στους στόχους διατήρησης της ως άνω θιγόμενης περιοχής και των γειτονικών περιοχών που συνιστούν προστατευόμενους τόπους, η νομιμότητα της οποίας θα κριθεί με την υπό έκδοση απόφαση του Δικαστηρίου για την κύρια δίκη, δεν συντρέχει λόγος να χορηγηθεί αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως. 8. Επειδή, τέλος, δεν συντρέχει λόγος παραπομπής της κρινόμενης αιτήσεως στην Επιτροπή Αναστολών υπό αυξημένη σύνθεση, κατά το άρθρο 52 παρ. 2 του π.δ/τος 18/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3900/2010 (Α΄213), το οποίο αναφέρεται σε περιπτώσεις υπάρξεως αντίθετης νομολογίας σχηματισμού αναστολών, προϋπόθεση που δεν συντρέχει εν προκειμένω. 9. Επειδή, κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου και Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου και των παρεμβαινόντων, που ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα (290) ευρώ για τον καθένα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 και στις 27 Φεβρουαρίου 2013 και εκδόθηκε στις 21 Μαρτίου του ίδιου έτους. Η Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος Η Γραμματέας Αγγ. Θεοφιλοπούλου Π. Μερτζανάκη
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: