ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Νομοθεσία Μεταλλείων ΚασσάνδραςNόμος 3220/2004 Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής –αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 15/28.1.2004)

……….
Άρθρο 51

ΚΥΡΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από της υπογραφής της  η Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού που υπεγράφη στην Αθήνα την 12η Δεκεμβρίου 2003, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ.Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου των Εταιρειών “TVX HELLAS A.E.” και “TVX GOLD INC.”, η οποία έχει ως ακολούθως:


                        " ΑΡΙΘΜΟΣ 22.137.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ[1]

Στη συνέχεια της από 9-12-2003 εξώδικης Καταγγελίας του Ελληνικού Δημοσίου της Σύμβασης Μεταβίβασης του ενεργητικού, της αυτοτελούς Μονάδας Παραγωγής "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ".
                     ----------------------------
Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) Δεκεμβρίου του    έτους δύο χιλιάδες τρία (2003), ημέρα Παρασκευή και ώρα 16η μ.μ., στο επί της Πλατείας Συντάγματος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισίας Ιωάννα Βασ. Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, με έδρα την Αθήνα οδός Ομήρου αριθ. 50,  παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:
Αφ’ ενός μεν το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ νόμιμα εκπροσωπούμενο δυνάμει του παρόντος νόμου από τους, 1) Αλέξανδρο Καλαφάτη, υφυπουργό Ανάπτυξης και 2) Χρήστο Πάχτα, υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της εδώ προσαρτώμενης υπ' αριθμ. πρωτ. 83711/ΔΙΟΕ624/12-12-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.[2]

Αφ’ ετέρου ο κ. Αθανάσιος Φελώνης, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλελλήνων αριθμός 26, με ΑΔΤ. Θ-652118/1969 Α.Τ. Λιτοχωρίου, ο οποίος  ενεργεί στη παρούσα σύμβαση,  α) ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΛΛΑΣ (T.V.X. HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 162/10-12-2003 πρακτικού του Δ.Σ. αυτής, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.  Η εν λόγω εταιρεία συνεστήθη δυνάμει του, συνημμένου στη παρούσα, υπ' αριθμ. 35975/1995 Καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Νικ. Αντωνοπούλου, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 35996/1995 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου και αφού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8860/1995 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό μητρώου 33928/01/Β/95/411 και δημοσιεύτηκε στο εδώ προσαρτώμενο υπ' αριθμ. 4624/1995 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Το εν λόγω Καταστατικό τροποποιήθηκε στη συνέχεια κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2003 ως προς τα άρθρα (2) και (5) του Καταστατικού και η σχετική ανακοίνωση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 08.3/527/3-3-03 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό μητρώου 33928/61/Β/95/17 και δημοσιεύτηκε στο εδώ προσαρτώμενο υπ' αριθμ. 2088/13-5-2003 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Το ισχύον Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 21ης Μαρτίου 2003 με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα με το εδώ προσαρτώμενο υπ' αριθμ. 146/21-3-2003 πρακτικό του και η σχετική ανακοίνωση κατετέθη στη Νομαρχία Αθηνών όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο υπ' αριθμ. 6647/24-3-2003 έγγραφό της, στις δε 20-6-2003 καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. της ίδιας Νομαρχίας και εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, το εδώ προσαρτώμενο υπ' αριθμ. 150/18-4-2003 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας, με το οποίο έχουν δοθεί εξουσιοδοτήσεις επί διαφόρων θεμάτων στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό. Και β) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το  συνημμένο στη παρούσα πράξη μου, από 8-12-2003 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου της Επαρχείας του Οντάριο του Μητροπολιτικού Δήμου Τορόντο Καναδά, SHELLEY MARGARET RILLEY, νόμιμα θεωρημένο στις 9-12-2003 από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Τορόντο Καναδά κ. Ι. Λιάρο και νόμιμα μεταφρασμένο στην Ελληνική, της εδρεύουσας στο Τορόντο του Καναδά Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙ.ΒΙ.ΕΞ. ΓΚΟΛΝΤ ΑΙ ΕΝ ΣΙ (T.V.X. GOLD INC.)” νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Οι άνω συμβαλλόμενοι, αφού δήλωσαν ότι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζήτησαν την υπογραφή της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω :
                          

Ι. ΠΡΟΪΜΙΟ

Α) Oτι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 10655/1995 Σύμβασης μεταβίβασης, υπογραφείσης ενώπιόν μου στις 21-12-1995, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11268/1996[3], 14.525/1998 και 15749/1998 πράξεις μου,  μεταβιβάσθηκε κατόπιν διενεργηθέντος δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν.2000/1991,  στην Εταιρεία TVX HELLAS A.E. το σύνολο του ενεργητικού μιας αυτοτελούς μονάδος παραγωγής με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ"   στην Χαλκιδική, όπως τα στοιχεία του ενεργητικού της λεπτομερώς περιγράφονται στη σύμβαση αυτή, στην οποία είχαν συμβληθεί ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι,  αφενός το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου η Εταιρεία TVX GOLD INC. για τη δημιουργία της Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού.
Η άνω υπ' αριθμ. 10655/1995 Σύμβαση Μεταβίβασης, μαζί με την υπ’ αριθμ. 10656/1995 Πράξη μου πιστοποίησης εκπληρώσεως των υποχρεώσεων της πλειοδότιδας εταιρείας, μεταγράφηκαν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 46α του Ν.1892/1990, που προστέθηκε  με το άρθρο 14 του Ν.2000/1991, στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία Άρνης  στον τόμο 132 με αριθμό 15 και Ιερισσού, στον τόμο 126 με αριθμό 95 (Γ.Β.Ε. Θ' αριθ. 56), όπως προκύπτει από το  υπ’ αριθμ. 109/1996 πιστοποιητικό μεταγραφής του υποθηκοφυλακείου Αρνης και από το από 15/2/1996 πιστοποιητικό μεταγραφής του υποθηκοφυλακείου Ιερισσού.
Η ανωτέρω Σύμβαση κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α΄/21.8.1996), όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και θα ονομάζεται εφεξής «η Σύμβαση».
Σημειώνεται ότι, ότι το τίμημα πώλησης καθώς και οι συμβατικοί τόκοι καταβλήθηκαν στο σύνολο τους από την αγοράστρια εταιρεία και οι ενγραφείσες αντίστοιχα από την Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. υποθήκες κατά το άρθρο 13.01 της Σύμβασης επί των περιουσιακών στοιχείων της TVX HELLAS ποσού δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000.000), ισοτίμου σε Ευρώ 24.944.974,32, για την εξασφάλιση πληρωμής του υπολοίπου οφειλομένου τιμήματος, έχουν ήδη αρθεί και εξαλειφθεί ολοσχερώς δυνάμει των υπ’ αριθμ. 20555/2001 και 21212/2002 πράξεών μου εξάλειψης υποθηκών, που μεταγράφηκαν νομίμως στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία Άρνης και Ιερισσού όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. 804/2002, Γ.Β.Ε. ΙΑ΄782/2002 και 344/2003 Πιστοποιητικά των ανωτέρω υποθηκοφυλακείων αντίστοιχα.
Κατά ρητή δήλωση του Ελληνικού δημοσίου, πράξη ολοσχερούς εξοφλήσεως δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση της παρ. 9 του άρθρου 46α του Νόμου 1892/1990, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/1991.

Β) Η Σύμβαση αυτή απέβλεψε στην ίδρυση Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού και συναφών επενδυτικών προγραμμάτων, όπως αυτά περιγράφονταιι στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 30600/ΝΝ461/Ν.1892/90 ΚΥΑ περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν.1892/90, που κυρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του ιδίου νόμου 2436/1996, καθώς και στην λειτουργία και ανάπτυξη των υφιστάμενων λοιπών μεταλλείων της περιοχής.

Γ) Λόγω του ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού, μείζονος εθνικής και κοινωνικής σημασίας, δεν κατέστη δυνατή εξαιτίας κυρίως των  υπ’αριθ.613-618/2002 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι διοικητικές πράξεις εκτέλεσης των έργων που απέβλεπαν στην υλοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, το Ελληνικό Δημόσιο με την από 9-12-2003 Εξώδικη Καταγγελία  του προς την TVX HELLAS και την TVX GOLD, που επιδόθηκε νομίμως και αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, κατήγγειλε την άνω Σύμβαση, επιφυλάχθηκε όμως κάθε νομίμου και συμβατικού δικαιώματος του και κάθε αξιώσεώς  του, κάλεσε  δε  συγχρόνως τις δύο προαναφερόμενες εταιρείες όπως άμεσα προσέλθουν μετά του Ελληνικού Δημοσίου σε αμοιβαία διευθέτηση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Δ) Ιδίως το Ελληνικό Δημόσιο προέβαλε τις αξιώσεις της Πολιτείας για την μη εκμετάλλευση των μεταλλείων από την εταιρεία, την μη επανυποβολή νέων μελετών για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού, για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για την  προστασία του περιβάλλοντος (διαπιστωθείσες ή μη), καθώς και την απαίτηση της Πολιτείας για τη συμμόρφωση και τήρηση από την εταιρεία των υποχρεώσεων της για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των μεταλλείων και των εν γένει μεταλλευτικών και άλλων εγκαταστάσεων σύμφωνα με την μεταλλευτική νομοθεσία και τις αντίστοιχες ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις ή άδειες.

Ε) Αντιστοίχως, η TVX HELLAS και η TVX GOLD είχαν και προέβαλαν τις αξιώσεις τους κατά του Ελληνικού Δημοσίου λόγω των εγγυητικών του δηλώσεων για την εξασφάλιση και χορήγηση στην εταιρεία όλων των απαιτουμένων για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας αυτής και για τη λειτουργία του μεταλλείου αδειών και εγκρίσεων, και ιδίως τις αξιώσεις τους για τη θετική τους ζημία από την απώλεια των επενδυτικών τους κεφαλαίων που δαπανήθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και για τα διαφυγόντα τους κέρδη από τη μη υλοποίηση των επενδυτικών αυτών σχεδίων.

ΣΤ) Ενόψει των ανωτέρω και προς αποφυγή μακροχρόνιων και πολυδάπανων διαιτητικών και δικαστικών διαδικασιών και διενέξεων με αβέβαιη έκβαση και συνεκτιμώντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνομολόγηση του παρόντος εξωδικαστικού συμβιβασμού, τόσο η TVX HELLAS όσο και η TVX GOLD αποδέχονται διά του παρόντος την άνω πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου.

ΙΙ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΞΙΩΣΕΩΝ

ΗΔΗ δια της παρούσας Σύμβασης Συμβιβασμού, τα ως άνω  Συμβαλλόμενα Μέρη προσέρχονται σε αμοιβαία και πλήρη επίλυση και διευθέτηση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων,  αξιώσεων, απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων και συναποδέχονται και συνομολογούν τον παρόντα εξωδικαστικό συμβιβασμό με ους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας "TVX HELLAS Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα από της υπογραφής της παρούσας χωρίς να απαιτείται φυσική παράδοση αυτού, χωρίς ν' απαιτείται διαπίστωση και αναγραφή της λογιστικής του αξίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Στην "TVX HELLAS Α.Ε." το εν λόγω ενεργητικό είχε μεταβιβασθεί με την κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του Ν.2436/1996 (ΦΕΚ 192 Α') σύμβαση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της τέως αυτοτελούς μονάδας παραγωγής "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ" στη Χαλκιδική, και στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως  ακίνητα, δικαιώματα μεταλλειοκτησίας, εμπράγματα δικαιώματα, μετοχές, μισθώσεις μεταλλείων, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, ηλεκτρομηχανολογικές, λιμενικές και λοιπές εν γένει εγκαταστάσεις, διοικητικές πράξεις, άδειες και εγκρίσεις, κάθε κινητός και πάγιος εξοπλισμός καθώς και η 100% συμμετοχή στην εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με τα σ’αυτήν ανήκοντα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό της 31.12.2002 της TVX HELLAS, (αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα), «ως έχει και ευρίσκεται», ήτοι στη νομική και πραγματική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Ειδικότερα, το ενεργητικό αυτό περιγράφεται στα κατωτέρω Παραρτήματα Ι έως VII που επισυνάπτονται στην παρούσα και συνιστούν και αποτελούν αδιαίρετο και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης αυτής.
- Παράρτημα   Ι : Ακίνητα

- Παράρτημα  : Συμμετοχές σε άλλες Εταιρείες

Παράρτημα IIΙ:Μεταλλεία / Δικαιώματα Μεταλλειοκτησίας & 
          Μισθώσεις Μεταλλείων

 - Παράρτημα ΙV : Διοικητικές Άδειες & Εγκρίσεις[4]
- Παράρτημα  V : Οχήματα

- Παράρτημα VΙ : Πάγιος εξοπλισμός και παροχές

- Παράρτημα VΙΙ : Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Η εταιρεία βεβαιώνει την ακρίβεια των περιγραφομένων στα συνημμένα στην παρούσα παραρτήματα. 

β) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην TVX HELLAS, ως εύλογη χρηματική αποζημίωση, το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) Ευρώ, είτε απ’ ευθείας είτε δι’ εκχωρήσεως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεως του κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπεται στην παράγραφο στ' κατωτέρω.

γ) Ο εξωδικαστικός αυτός συμβιβασμός συνιστά αμοιβαία, πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση των αξιώσεων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και της TVX HELLAS και της TVX GOLD για κάθε δικαίωμα ή απαίτησή τους έναντι αλλήλων, καθώς και αμοιβαία, ανεπιφύλακτη και πλήρη απαλλαγή από κάθε εγγύηση ή εγγυητική δήλωσή τους, ευθύνη ή υποχρέωση τους απορρέουσα για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία από την κατά τα άνω καταγγελθείσα Σύμβαση. Επίσης, με την παρούσα το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση με το νόμο που θα κυρώσει την Σύμβαση αυτή, να  άρει τις συνέπειες για την TVX HELLAS και τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων αντίστοιχα από κάθε διοικητική ή/και ποινική ευθύνη τους ή υποχρέωσή τους για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από τον Μεταλλευτικό Κώδικα, τον Κ.Μ.Λ.Ε., τις Κ.Υ.Α. περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες, καθώς και από τυχόν ποινικές τους ευθύνες από παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

δ) Στο πλαίσιο της ολοσχερούς εκκαθάρισης των εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της TVX HELLAS, ρητά συνομολογείται και συμφωνείται ότι με την κύρωση του παρόντος εξωδικαστικού συμβιβασμού με νόμο, επέρχεται πλήρης συμψηφισμός και ολοσχερής απόσβεση των έναντι αλλήλων χρεών ή οφειλών για οποιουσδήποτε φόρους,  τέλη χαρτοσήμου, πρόστιμα ή προσαυξήσεις.

ε) Η με την παρούσα Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού απόσπαση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της ΤVX Hellas A.Ε. και περιέλευση αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο και η καταβολή της ως άνω χρηματικής αποζημίωσης καθώς και όλες οι πράξεις προς πραγμάτωσή τους θα απαλάσσονται, με το νόμο που θα την κυρώσει, από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης ή άλλο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή άλλων οργανισμών του Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Η απαλλαγή επέρχεται αυτοδικαίως από την κατάθεση της Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης ή άλλης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ) Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που κυρώνει την παρούσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ρητή δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου, η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης ή άλλο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, από κάθε τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαιώματα ή οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, ή άλλων Οργανισμών του Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, οι δε αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων περιορίζονται στο 5% των αμοιβών που προβλέπονται από τον Νόμο. Τα γραμμάτια είσπραξης των εν λόγω δικαιωμάτων εκδίδονται και μετά την υπογραφή της ως άνω σύμβασης, χωρίς ν' απαιτείται θεώρηση από τους οικείους Συλλόγους, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.
Δήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι ότι, η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα των εταιριών που εκπροσωπούν είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή της παρούσας.
Το σχέδιο της παρούσας σύμβασης συντάχτηκε από τους :

1) Βλάσσιο Παναγιώτου Ασημακόπουλο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Ν. Καζαντζάκη αριθ. 10-12, με ΑΔΤ. Μ-161221/1982 ΛΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών που παρίσταται για το Ελληνικό Δημόσιο και κατά την υπεύθυνη δήλωσή του προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ελληνικό Δημόσιο επί παγία αντιμισθία  και
2) Αθανάσιο Φελώνη, Δικηγόρο Πειραιώς, μέλος της εταιρείας Δικηγόρων "ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ, ΦΕΛΩΝΗΣ, ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ" με έδρα την Αθήνα, οδος Φιλελλήνων αριθ. 26, με Α.Μ. 80032 Δ.Σ.Α. ο οποίος παρέστη για την εταιρεία ΤΙ.ΒΙ. ΕΞ. ΕΛΛΑΣ και ΤΙ.ΒΙ.ΕΞ.GOLDINC.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω τα οποία συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε η παρούσα πράξη μου και αφού διαβάστηκε καθαρά και βεβαιώθηκε από τα συμπράττοντα συμβαλλόμενα μέρη και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ               ΟΙ ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ.
Αλεξ. Καλαφάτης.                      Βλ. Ασημακόπουλος,
Χρ. Πάχτας                                Α. Φελώνης.
Ν. Φελώνης
                    H ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

2. α) Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας “TVX HELLAS A.E.” της παραγράφου α΄ της κυρούμενης με το παρόν άρθρο Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού όπως περιγράφονται στη σύμβαση μεταβίβασης που κυρώνεται με το επόμενο άρθρο του παρόντος,  αποσπάται από την εταιρεία TVX HELLAS A.E. και περιέρχεται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα στο  Ελληνικό Δημόσιο από την υπογραφή της ως άνω Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού χωρίς φυσική παράδοση. Η δημοσιότητα για τη μεταβίβαση των προαναφερομένων στοιχείων, και ιδίως των εμπράγματων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας  πληρούται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει διαπιστωτικό απλώς χαρακτήρα. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις καταχωρήσεις δεν απαιτούνται. Από την υπογραφή της κυρούμενης Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, κατασχέσεις ή άλλες πράξεις ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί των στοιχείων του ανωτέρου ενεργητικού είναι απολύτως άκυρες και δεν έχουν ισχύ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των τυχόν διαδόχων του. Μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη έχει και δεν βαρύνεται με δαπάνες φύλαξης και συντήρησης του συνόλου των στοιχείων του ανωτέρω ενεργητικού.

β) Για την απόσπαση, μεταφορά και περιέλευση των στοιχείων του ως άνω ενεργητικού της TVX HELLAS στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν απαιτείται φυσική απογραφή αυτών ούτε διαπίστωση της λογιστικής τους αξίας, ούτε οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα ή βεβαιώσεις ή αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της TVX HELLAS ούτε η υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή μεταβίβασης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας.

γ) Σε περίπτωση που δεν προκύπτει επακριβώς  η ταυτότητα των στοιχείων του αποσπώμενου ενεργητικού της TVX HELLAS, αυτό περιέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολό του στο Ελληνικό Δημόσιο και αν ακόμη επί μέρους στοιχεία δεν καταγράφονται επαρκώς ή δεν είναι καταχωρημένα στις καταστάσεις του πάγιου ενεργητικού της.

δ) Το σύνολο των αποσπώμενων στοιχείων του ανωτέρω ενεργητικού της TVX HELLAS περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερο παντός φόρου, τέλους, βάρους, χρέους, οφειλής ή δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου, Ταμείων Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, ΟΤΑ ή άλλων εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, εξαιρουμένης σε κάθε περίπτωση της περιέλευσης αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο από την εφαρμογή των άρθρων 174 έως 176, 479, 481 & 939 επ. Α.Κ., 537 επ. Ε.Ν. και  682 επ. Κ.Πολ.Δ.

3. Κατά της TVX HELLAS δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών ή διοικητικών μέτρων ούτε η άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων ή η αναγκαστική εκτέλεση για οφειλές αυτής προς τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης.

4. Τυχόν παραβάσεις από την TVX HELLAS και τα μέλη  των Διοικητικών της  Συμβουλίων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει, του Μεταλλευτικού Κώδικα, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και των συναφών αδειών και εγκρίσεων καθώς και των διατάξεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες επισύρουν  ποινικές ή/και διοικητικές κυρώσεις θεωρούνται ότι έχουν παραγραφεί από της ισχύος του παρόντος άρθρου.

5. Από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται η υπ’αριθμ. πρωτ. 30600/ΝΝ/Ν.1892/90 Κ.Υ.Α. και το Π.Δ. 266/1996 (ΦΕΚ 192/Α΄/21.8.1996).

6. Η Σύμβαση μεταβίβασης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  νόμου 2436/1996, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ήταν σε ισχύ, θεωρείται λυθείσα από την επίδοση της ως άνω Εξώδικης Καταγγελίας του Ελληνικού Δημοσίου απαλλασσομένων όλων των συμβαλλομένων σε αυτήν μερών από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι αλλήλων που απορρέει απο την εν λόγω Σύμβαση, εκτός των διατάξεων αυτής που αφορούν στην μεταβίβαση από την ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. στην TVX HELLAS Α.Ε. του ενεργητικού της πρώην αυτοτελούς μονάδας παραγωγής «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και την καταβολή του τιμήματος από την αγοράστρια εταιρεία[5].


Άρθρο 52

Κύρωση σύμβασης μεταβίβασης και λοιπές διατάξεις


1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από της υπογραφής της η με αριθ.22.138/12-12-2003 Σύμβαση Μεταβίβασης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της “TVX HELLAS A.E.” που περιήλθαν στο Ελληνικό  Δημόσιο  δυνάμει της κυρούμενης με το προηγούμενο άρθρο του  παρόντος σύμβασης, η οποία συνομολογήθηκε την 12-12-2003 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας  EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού", η οποία έχει ως ακολούθως:
                     

                         "ΑΡΙΘΜΟΣ 22.138.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤVX HELLAS A.E.
(ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ.22137/2003
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ)

ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ANΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ".
---------------
Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003), ημέρα Παρασκευή και ώρα 17η μ.μ. στο επί της Πλατείας Συντάγματος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΒΡΙΕΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΛΑΚΗ, με έδρα την Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 50, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα αναφερόμενα στην παρούσα Σύμβαση,  

Μεταξύ, αφενός, Του Ελληνικού Δημοσίου, και ειδικότερα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, τα οποία συμβάλλονται στην παρούσα νομίμως εκπροσωπουμένα από τον Υφυπουργό  Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Καλαφάτη .και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστο Πάχτα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 83711/ΔΙΟΕ624/12-12-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και και θα καλείται εφεξής "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ"

Και αφετέρου, Της εδρεύουσας στο Χαλάνδρι Αττικής Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε." νόμιμα εκπροσωπούμενης στη παρούσα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου και της Χρυσούλας, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως αριθμός 33, με ΑΔΤ. Ι-280654/1972 Π.Α. Αγ. Αναργύρων, δυνάμει του από 11-12-2003 πρακτικού του Δ.Σ. αυτής, που προσαρτάται στη παρούσα. Η εταιρεία αυτή συνεστήθη δυνάμει του υπ' αριθμ. 15589/9-12-2003 Καταστατικού Συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θεοδωρακοπούλου το οποίο αφού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ19331/2003 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στα Μητρώα Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό μητρώου 55750/01ΑΤ/Β/03/449 και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 52370/11502/2003 ΤΑΠΕΤ, το δε διοικητικό συμβούλιο που εκπροσωπεί την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 9-12-2003 πρακτικό του που προσαρτάται στη παρούσα. Η εταιρεία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω κατά ρητή δήλωση του εκπροσώπου της και θα ονομάζεται στη συνέχεια η "ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ",

Τα "ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ" αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α' /21.8.1996 ), με τις οποίες κυρώθηκε η υπ'αριθμ. 10655/21.12. 1995 Σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού αυτοτελούς μονάδας παραγωγής "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ" και της με αριθμό 11268/26.4.1996 Τροποποιητικής Πράξης της ανωτέρω Σύμβασης μεταξύ των εταιριών «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» και «ΤΙ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ», καθώς και των ως εκ τρίτου συμβληθέντων, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και «TVX GOLD INCORPORATED», και όλες τις τροποποιήσεις αυτών.

2. Την από 9/12/2003 Εξώδικη Καταγγελία από το Ελληνικό Δημόσιο της ανωτέρω Σύμβασης, με εξαίρεση εκείνων των διατάξεων αυτής που αφορούν τη μεταβίβαση του ενεργητικού της αυτοτελούς μονάδας παραγωγής "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ" από την εκκαθαρίστρια εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» στην εταιρεία «ΤΙ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΛΛΑΣ (TVX HELLAS), ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» και την πληρωμή του τιμήματος, που νομίμως κοινοποιήθηκε προς την "TVX HELLAS A.E." και "TVX GOLD INC." καθώς διαπιστώθηκε ότι η επένδυση της εταιρίας TVX Hellas Α.Ε. δεν πραγματοποιήθηκε.

3. Την με το υπ' αριθμόν 22137/12-12-2003 συμβολαιογραφικό έγγραφο καταρτισθείσα Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού μεταξύ αφενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αφετέρου των εταιρειών TVX Hellas Α.Ε. και ΤVX GOLD INC.όπως κυρώθηκε με νόμο σύμφωνα με τις οποίες:

α) Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας TVX Hellas A.E., "ως έχει και ευρίσκεται" περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο,
β) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην TVX Hellas Α.Ε., ως εύλογη χρηματική αποζημίωση το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 11.000.000),
γ) Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός συνιστά αμοιβαία, πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση των αξιώσεων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των TVX Hellas Α.Ε. και ΤVX GOLD INC για κάθε απαίτησή τους έναντι αλλήλων, καθώς και αμοιβαία, ανεπιφύλακτη και πλήρη απαλλαγή από κάθε εγγύηση και εγγυητική δήλωσή τους, ευθύνη ή υποχρέωσή τους απορρέουσα για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία από την καταγγελθείσα σύμβαση.

4. Την ανάγκη κατεπείγουσας αντιμετώπισης από το Ελληνικό Δημόσιο των κρίσιμων περιβαλλοντικών κινδύνων για την περιοχή της Χαλκιδικής που συνδέονται με τη μη λειτουργία και συντήρηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, και ιδίως των μεταλλείων Σκουριών, Στρατωνίου και Ολυμπιάδας.


ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :
                                 Το Ελληνικό Δημόσιο πωλεί και μεταβιβάζει, εκχωρεί, παραχωρεί και παραδίδει, με τους όρους της παρούσας συμβάσεως στην Αγοράστρια το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας TVX Hellas A.E., "ως έχει και ευρίσκεται" που έχει περιέλθει στην κυριότητά του δυνάμει της υπ' αριθμόν 22137/2003 καταρτισθείσας Σύμβασής μου Εξωδικαστικού Συμβιβασμού μεταξύ αφενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αφετέρου των εταιρειών TVX Hellas Α.Ε. και ΤVX GOLD INC και ιδίως όλα ανεξαιρέτως τα περιγραφόμενα ή μη περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα βιομηχανικά γήπεδα, τα αστικά και αγροτικά ακίνητα, με τα επ'αυτών οικοδομήματα και πάσης φύσεως κτίσματα, τις δια παραχωρητηρίων παραχωρηθείσες δημόσιες εκτάσεις, τις εδαφοπαγείς ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τις μεταλλευτικές στοές, φρέατα και λοιπά μεταλλευτικά έργα, υπόγεια και επιφανειακά, τα πάσης φύσεως μηχανήματα, οχήματα, αυτοκίνητα, συσκευές, έπιπλα, σκεύη, εργαλεία, ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά και γενικά κάθε κινητό πράγμα που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο, όπου αναπτύσσεται η παραγωγική δραστηριότητα των μεταλλείων Κασσάνδρας, είτε εντός, είτε εκτός αποθηκών ή άλλων εστεγασμένων ή μη χώρων, είτε αποτελεί είτε όχι συστατικό, παράρτημα ή παρακολούθημα των άνω ακινήτων,  καθώς και όλα τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας, των άνω περι­γραφομένων μεταλλείων, όλα τα εκχωρητέα και μεταβιβαστά δικαιώματα εκ των προαναφερόμενων παρα­χωρήσεων δημοσίων εκτάσεων, κατά χρήση και κατά κυριότητα, εκ των εγκρίσεων επεμβάσεως σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, εκ των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των προαναφερθέντων εργοστασίων και λιμνών ή δεξαμενών αποβλήτων ή εναπόθεσης βιομηχανικών και μεταλλευτικών .απορριμμάτων, εκ συμβάσεων με Λιμενικό Ταμείο ή Λιμενική Επιτροπή, με Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ., πυρήνες γεωτρήσεων και δείγματα μεταλλευμάτων (καρότα), έρευνες, μελέτες, και τα αποτελέσματα αυτών με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και γενικά κάθε υλικό ή άΰλο περιουσιακό στοιχείο του πάγιου ενεργητικού και κάθε υλικό στοιχείο του που ανήκει με οποιονδήποτε τρόπο στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ή και εκτός αυτών, είτε περιγράφεται και αναφέρεται ρητά στο παρόν είτε εκ παραδρομής παραλήφθηκε καθώς και το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας "Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας Α.Ε.".
Τα ακίνητα που περιέρχονται στην Αγοράστρια με την παρούσα συνιστούν την μεταλλευτική περιοχή εντός της οποίας αναπτύσσονται δραστηριότητες εξόρυξης και δραστηριότητες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων προς εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των μεταλλικών αξιών.

Ειδικότερα:
...εδώ παρεμβάλλονται τα ΑΚΙΝΗΤΑ τα οποία περιγράφονται αναλυτικά. Η περιγραφή παραλείπεται.)

Β. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ειδικότερα μεταβιβάζονται αυτοδικαίως οι παραχωρήσεις όπως περιλαμβάνονται στο παράρτημα III της παρούσας
Τα παραχωρητήρια αυτά ισχύουν άνευ ετέρου από της δημοσιεύσεως του κυρωτικού νόμου της παρούσας και ισχύουν στο όνομα της Αγοράστριας δυνάμενης να μεταγράψει άμεσα και με την προσκόμιση του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οικείο Υποθηκοφυλακείο αποκτώντας αυτοδικαίως και τα σχετικά δικαιώματα μεταλλειοκτησίας.

Γ. ΚΙΝΗΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δ. ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς στα προσαρτώμενα στη παρούσα σύμβαση παραρτήματα.

Περαιτέρω με τα προπεριγραφόμενα μεταβιβαζόμενα στοιχεία εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγοράστρια και ισχύουν στο όνομα και για λογαριασμό της και όλες οι υφιστάμενες διοικητικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις, που δεν ακυρωθεί ή ανασταλεί με δικαστική απόφαση, όπως περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της παρούσας, που αφορούν εν γένει ή συνδέονται εμμέσως ή αμέσως με τη λειτουργία των μεταλλείων Κασσάνδρας και των επί μέρους τμημάτων αυτής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας εργοστασίων και λιμνών ή δεξαμενών αποβλήτων ή εναπόθεσης βιομηχανικών και μεταλλευτικών απορριμμάτων, περιβαλλοντικές κλπ.), καθώς και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας μικτού θειούχου μεταλλεύματος αυτών, τη χρήση ή τη μεταβίβαση των ακινή­των (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άδειες επεμβάσεως σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, χρήσεως αιγιαλού και παραλίας, μεταβίβαση ακινήτων εξ απαλλοτριώσεως, κλπ.) και εν γένει κάθε άδεια διοικητικής ή άλλης Αρχής αναγκαία για την επίτευξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της νομίμου και απρόσκοπτης λειτουργίας και χρήσεως των στοιχείων του ενεργητικού, ως και οι αφορώσες στα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας όλων εν γένει των μεταλλείων συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Αγοράστρια για όσο χρόνο ισχύουν του αυτού ισχύοντος και για τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας. Για όσες από τις ανωτέρω άδειες και εγκρίσεις έχει λήξει η ισχύς τους ή πρόκειται να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2006, αυτή ανανεώνεται ή παρατείνεται αντίστοιχα και  αυτοδίκαια χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε  διαδικασίας και διατύπωσης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία..
1.3. Η παραπάνω περιγραφή και απαρίθμηση των μεταβιβαζομένων με το παρόν στοιχείων είναι εντελώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, μεταξύ δε των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται οποιοδήποτε υλικό ή άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, που με οποιονδήποτε τρόπο ανήκε στο ενεργητικό της εταιρείας TVX Hellas A.E., περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως αδειών λειτουργίας διοικητικών και άλλων υπηρεσιών ως και των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, είτε αναφέρεται ρητά στο παρόν είτε όχι είτε περιγράφεται λεπτομερώς ή γίνεται απλώς μνεία είτε δεν αναφέρεται καθόλου στην παρούσα ως συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή τμήμα εντασσόμενο σε κατηγορία ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων αλλά υφίστατο στo ενεργητικό της εταιρείας TVX Hellas A.E, και γενικά με την υπογραφή της παρούσας μεταβιβάζεται, εκχωρείται, παραχωρείται και παραδίδεται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγοράστρια, που καθίσταται τελεία κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, το σύνολο των πραναφερομένων στοιχείων, όπως αυτά υφίστανται σήμερα επισήμως και ανεπισήμως. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο συνεργάζεται με την Αγοράστρια για την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων που καίτοι εντάσσονται στο ενεργητικό, δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η παράδοσή τους στην Αγοράστρια, η οποία είναι με την κύρωση της παρούσας σύμβασης μοναδική δικαιούχος τους.

Τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία τα υπόσχεται το Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερα παντός νομικού ελαττώματος, η εν λόγω όμως υπόσχεση δεν καλύπτει τυχόν ελαττώματα από ρυμοτομία, προσκύρωση και ορθογωνισμό ακινήτων, από τυχόν άσκηση επιλήψιμης νομής ή αντιποίησης νομής, καθώς και από διεκδίκηση των ακινήτων, στις δίκες των οποίων η Αγοράστρια δικαιούται και υποχρεούται να ασκήσει παρέμβαση. Σε περίπτωση εκνίκησης κάποιου από τα λοιπά μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, δεν υφίσταται ουδεμία αξίωση από την Αγοράστρια για τη μείωση του τιμήματος.
Ουδεμία ευθύνη έχει το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της Αγοράστριας για τυχόν εμφανή ή μη εμφανή πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. 
Για βλάβες του περιβάλλοντος ή ζημίες τρίτων, οι οποίες επήλθαν ή τα γενεσιουργά αίτια ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση που κυρώνει την παρούσα Σύμβαση, η Αγοράστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.
Η μεταβίβαση των στοιχείων όπως περιγράφεται στην παρούσα συντελείται αυτοδικαίως με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου της παρούσας, μη απαιτούμενης ουδεμιάς περαιτέρω ενέργειας ή τήρησης διαδικαστικού τύπου. Η μεταγραφή της μεταβίβασης των ακινήτων, παραχωρητηρίων και δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας λαμβάνει χώρα μετά την κύρωση της σύμβασης και των Παραρτημάτων της με νόμο με την προσκόμιση του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα.

Η Αγοράστρια δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από τον Μεταλλευτικό Κώδικα, τον Κ.Μ.Λ.Ε., τις Κ.Υ.Α. περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες μετά από την αναστροφή της πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 2

Τίμημα και τρόπος καταβολής

Το τίμημα για το  σύνολο  των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας TVX Hellas A.E. που μεταβιβάζεται με την παρούσα Σύμβαση ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια ευρώ (€11.000.000) και θα καταβληθεί ολοσχερώς εφάπαξ και μετρητοίς. Το ως άνω τίμημα είναι καταβλητέο εντός πέντε (5) εργάσιμων  ημερών μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου απευθείας στην εταιρία T.V.X. Hellas Α.Ε. προς ικανοποίηση της απαίτησης αυτής έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από την υπ'αρ.22137/2003 Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις Αγοράστριας και Ελληνικού Δημοσίου

3.1. Παράλληλα με την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. του παρόντος, η Αγοράστρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ιδίως:
α) να εκτελεί το σύνολο των απαιτουμένων εργασιών και διαδικασιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση των υπογείων έργων, λιμνών, τελμάτων και φραγμάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ.πρωτ.Δ8-Φ7.49.13/οικ.53/7.01.2003,Δ8-Γ/Φ.12.7/1059/ ΓΔΦΠ265/29.01.2003,Δ8-Φ7.49.13/οικ.11177/3327/27.6.2003 εντολές του Υπουργού Ανάπτυξης και 2111/30.10.2003 της ΕΜΒΕ ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους, οι οποίες προσαρτώνται ως παράρτημα στην παρούσα μέχρι την παρέλευση των κατά την παρ. 3.3. της παρούσας προθεσμίας για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.

β) να κάνει έναρξη όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών σε επί μέρους Μεταλλεία ή τμήματά τους για τα οποία δεν έχουν ακυρωθεί ή με δικαστική απόφαση ανασταλεί οι άδειες λειτουργίας τους και οι σχετικές εγκρίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή,  εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που πάντως δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, η έναρξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της σταδιακής αυτής επαναλειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας προσλαμβάνει το αναγκαίο κάθε φορά προσωπικό μεταξύ του οποίου και  πρώην απασχολουμένους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Επίσης η Αγοράστρια δικαιούται να προβαίνει στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες, για την έκδοση νέων αδειών και εγκρίσεων για τα εν λόγω Μεταλλεία, συντάσσοντας και υποβάλλοντας με δική της ευθύνη τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό μελέτες, εάν εκτιμά ότι αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης δικαιούται να διενεργεί χωρίς νέες άδειες γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες εντός των ορίων των μεταβιβαζομένων παραχωρήσεων και μισθώσεων μεταλλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Κ.Μ.Λ.Ε.. 
3.2.Παράλληλα με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο επενδυτικό σχέδιο το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς και την κατασκευή - λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού, συνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων. 
3.3. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει το υποβληθέν κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επενδυτικό σχέδιο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών και να εκδώσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) μηνών.
3.4. Το επενδυτικό σχέδιο, όπως θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται παράρτημα της παρούσας και  αναπόσπαστο μέρος της και θα δεσμεύει τα μέρη σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης και της υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.2601/1998, όπως θα ισχύει. [6]
3.5. Η αγοράστρια υποχρεούται να πραγματοποιήσει το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο με έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του το αργότερο εντός των προθεσμιών που θα καθορισθούν από τις διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που θα λάβει.

Άρθρο 4

Συνέπειες από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων των μερών

Η μη εκπλήρωση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής.
Η καταγγελία γίνεται με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου και συνεπάγεται  λύση της σύμβασης και  αναστροφή της μεταβίβασης  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Στο πλαίσιο αυτό η Αγοράστρια υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο των στοιχείων που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας στο Ελληνικό Δημόσιο και αντίστοιχα αυτό υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στην Αγοράστρια το καταβληθέν τίμημα των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (11.000.000) άτοκα χωρίς να αποκλείεται και η καταβολή εύλογης αποζημίωσης στο συμβαλλόμενο μέρος που δεν ευθύνεται για την καταγγελία.

Λόγους καταγγελίας με τις ίδιες ως άνω συνέπειες συνιστούν:

α) η μονομερής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ουσιώδης βλαπτική για την αγοράστρια μεταβολή των όρων της σύμβασης και του καθεστώτος των αδειών και εγκρίσεων του επενδυτικού σχεδίου με τη θέσπιση νομοθετικών ή/και κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και με τη λήψη άλλων πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων, και
β) η διακοπή των εργασιών υλοποίησης του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ή της παραγωγικής του λειτουργίας κατόπιν δικαστικής απόφασης που έχει σχέση με το ανωτέρω καθεστώς.

Άρθρο 5

Λοιποί Όροι

Συμφωνείται ρητά ότι οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις από τη λειτουργία των μεταλλείων Κασσάνδρας, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον γεννήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα δεν βαρύνουν την Αγοράστρια.
Για την μετεγγραφή της μεταβίβασης των ακινήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα αρκεί η προσκόμιση στα οικεία υποθηκοφυλακεία του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο Νόμος που κυρώνει την παρούσα Σύμβαση.
Η με την παρούσα σύμβαση μεταβίβαση στην Αγοράστρια του συνόλου των στοιχείων του ανωτέρω ενεργητικού της TVX Hellas, που περιήλθαν από αυτήν στο Ελληνικό Δημόσιο,  απαλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης ή άλλο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή άλλων οργανισμών του Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Η απαλλαγή επέρχεται από την κατάθεση του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης ή άλλης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  Τα γραμμάτια είσπραξης των εν λόγω δικαιωμάτων εκδίδονται και μετά την υπογραφή της ως άνω σύμβασης, χωρίς ν' απαιτείται θεώρηση από τους οικείους Συλλόγους, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Η Αγοράστρια ορίζει πληρεξούσιο, αντίκλητο και νόμιμο εκπρόσωπό της για την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως την κ. Ελένη θυγατέρα Κωνσταντίνου Τροβά, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδος Μεθώνης αριθμός 75 (ΑΜ. 13581 του Δ.Σ.Α).

Η αλληλογραφία μεταξύ των μερών γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Η μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία, οχλήσεις και κάθε είδους έγγραφη ειδοποίηση που συνεπάγεται έναρξη προθεσμίας, προϋποθέτει βεβαιωμένη παραλαβή του εγγράφου από το προς ό απευθύνεται μέρος.
Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη περιορίζονται στο πέντε τοις εκατό (5%) των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις κατωτέρων ορίων αμοιβών.


Άρθρο 6

Ανωτέρα Βία

Γεγονότα Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., επιφέρουν παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

Άρθρο 7

Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών

Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας είναι το ελληνικό δίκαιο.
Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών ορίζονται στην παρούσα.
Ακυρότητα μέρους δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, το οποίο παραμένει ισχυρό και δεσμευτικό για τα μέρη. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σε περίπτωση ακυρότητας ή πάσης φύσεως πλημμέλειας της παρούσας να αντικαταστήσουν το άκυρο μέρος με άλλο έγκυρο αναπροσαρμόζοντας τη Σύμβαση, εφόσον απαιτείται, μετά από έγγραφη συμφωνία τους.
Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και ενιαίο σύνολο με αυτήν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Τα παραρτήματα αναφέρονται στο τέλος της παρούσας και αριθμούνται σύμφωνα με τις αναφορές που ορίζονται σε αυτήν.
Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν καλόπιστα σε κάθε εύλογα απαιτούμενη ενέργεια για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα σχετική με την ερμηνεία ή και εφαρμογή της.
Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή/και εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα επιλύεται με Διαιτησία εφαρμοζομένων των αντιστοίχων διατάξεων του Κ.Πολ.Δικ.. Η υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία γίνεται έγγραφα και περιέχει συνοπτική περιγραφή της διαφοράς και κοινοποιείται στο άλλο μέρος. Το έγγραφο υποβολής της διαφοράς σε διαιτησία περιέχει υποχρεωτικά τον ορισμό διαιτητού για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Τα Μέρη διορίζουν από ένα μέλος του Δικαστηρίου. Ο Επιδιαιτητής επιλέγεται από τα μέλη του δικαστηρίου με κοινή συμφωνία των μερών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του τελευταίου διαιτητή. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του Επιδιαιτητή, αυτόν τον ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κατόπιν αιτήσεως του ενός ή αμφοτέρων των μερών. Η διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα. Γλώσσα της διαιτησίας είναι η ελληνική. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και οι διαιτητές οφείλουν να διεξάγουν την όλη διαδικασία με την μέγιστη επιμέλεια και ταχύτητα.
Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και είναι δεσμευτική για τα μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τον διορισμό του Επιδιαιτητού. Στη διαιτητική απόφαση καθορίζονται οι δαπάνες της διαιτησίας και η κατανομή τους στα μέρη.

Άρθρο 8

Τροποποίηση της σύμβασης

Η παρούσα τροποποιείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, χωρίς να απαιτείται η κύρωσή της με νόμο.
Εφόσον για τροποποίηση παραρτήματος της παρούσας απαιτείται από το νόμο η τήρηση τύπου αυτός θα τηρείται για την έγκυρη τροποποίησή του.

Άρθρο 9

Ισχύς της Σύμβασης

 Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που την κυρώνει.

Το σχέδιο της παρούσας σύμβασης εκπονήθηκε από τους δικηγόρους  1) Βλάσσιο Παναγιώτου Ασημακόπουλο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ν. Καζαντζάκη 12-14, με ΑΔΤ. Μ161221/82 ΛΑ' Π.Α. Αθηνών που παρίσταται για το Ελληνικό Δημόσιο μ και 2) . Ελένη θυγατέρα Κωνσταντίνου Τροβά, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδος Μεθώνης αριθμός 75 (ΑΜ. 13581 του Δ.Σ.Α) η οποία παρίσταται για την αγοράστρια.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν, το οποίο αφού βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, τα συμπράττοντες δικηγόρους και μένα νόμιμα.
Τα τέλη και δικαιώματα της παρούσας σύμβασης ανέρχονται σε
Ευρώ, επειδή περιορίζονται στο 5% των προβλεπομένων από τον Νόμο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ      ΟΙ ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο δυνάμει της αναφερομένης στο προηγούμενο  άρθρο του παρόντος κυρούμενης Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού περιήλθε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της παραγράφου α΄ αυτής, μεταβιβάζει αυτό στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε." σύμφωνα με τους όρους της κυρούμενης με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Σύμβασης Μεταβίβασης και παρέχει τις κατά τα άρθρα 8,11,74,75 και 76 του Μεταλλευτικού Κώδικα καθώς και τα άρθρα 24 έως 32 του Ν.1892/1990 προβλεπόμενες εγκρίσεις.

3. Η ιδιαίτερα παρατεταμένη δικαστική διαμάχη που κατέληξε σε ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ βάσει των οποίων δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της «TVX Hellas A.E.», όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας που κυρώθηκε με το Ν.2436/1996 (ΦΕΚ192/21.8.96), αποτελεί αποχρώντα λόγο κατά την έννοια του άρ. 121/Ν.Δ.210/73 που δικαιολογεί τη μη εκμετάλλευση και μη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών στις ακόλουθες Παραχωρήσεις Μεταλλείων Νομού Χαλκιδικής: 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 53, 54, 59, 61, και 74, στις ακόλουθες Παραχωρήσεις Μεταλλείων Νομού Χαλκιδικής της «Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας Α.Ε.», το σύνολο των μετοχών της οποίας ανήκε στην «TVX Hellas A.E.»: 20, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 καθώς και στις ακόλουθες Παραχωρήσεις Μεταλλείων Νομού Χαλκιδικής της «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», μισθωμένες στην «TVX Hellas A.E.»: 65 και 68.

4. Το Ελληνικό Δημόσιο εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει στην Εταιρεία της παραγράφου 1 του παρόντος όλες τις υφιστάμενες διοικητικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις, που δεν έχουν ακυρωθεί ή ανασταλεί με δικαστική απόφαση, όπως αυτά προσδιορίζονται στην κυρούμενη με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Σύμβαση και αφορούν εν γένει ή συνδέονται εμμέσως ή αμέσως με τη λειτουργία των μεταλλείων Κασσάνδρας και των επί μέρους τμημάτων αυτής, καθώς και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας μικτού θειούχου μεταλλεύματος αυτών, τη χρήση ή τη μεταβίβαση των ακινή­των (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άδειες επεμβάσεως σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, χρήσεως αιγιαλού και παραλίας, μεταβίβαση ακινήτων εξ απαλλοτριώσεως, κόκ) και εν γένει κάθε άδεια διοικητικής ή άλλης Αρχής είτε έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες ή Αρχές εν γένει, αναγκαία για την επίτευξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της νομίμου και απρόσκοπτης λειτουργίας και χρήσεως των στοιχείων αυτών, τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας ως και οι αφορώσες στα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας όλων εν γένει των μεταλλείων. Οι εν λόγω άδειες και εγκρίσεις ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για όσες από τις ανωτέρω άδειες και εγκρίσεις έχει λήξει η ισχύς τους ή πρόκειται να λήξει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2006, αυτή ανανεώνεται ή παρατείνεται αντίστοιχα και αυτοδίκαια χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επίσης μεταβιβάζονται και κυρώνονται όλες οι παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων και οι εγκρίσεις επεμβάσεων  σε δασικές εκτάσεις που είχαν εκχωρηθεί στην εταιρεία TVX HELLAS.  

5. Η με την Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού που κυρώνεται με το προηγούμενο άρθρο απόσπαση και περιέλευση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της ΤVX HELLAS A.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο και η καταβολή σε αυτήν της σχετικής χρηματικής αποζημίωσης καθώς και η μεταβίβαση με τη Σύμβαση που κυρώνεται με το παρόν άρθρο  του συνόλου των εν λόγω στοιχείων από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε." και η καταβολή του τιμήματος από αυτήν καθώς και όλες οι πράξεις προς πραγμάτωσή τους απαλλάσσονται από της υπογραφής τους από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης ή άλλο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή άλλων οργανισμών του Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Η απαλλαγή επέρχεται αυτοδικαίως από την κατάθεση των ανωτέρω Συμβάσεων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης ή άλλης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις και  πράξεις περιορίζονται από της υπογραφής τους στο 5% των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις κατωτέρων ορίων αμοιβών. Τα γραμμάτια είσπραξης των εν λόγω δικαιωμάτων εκδίδονται και μετά την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων κατά περίπτωση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη θεώρησή τους από τους οικείους συλλόγους κατα παρέκκλιση από τις σχετικές ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. Για την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίηση της επένδυσης απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 6 στ. του Ν. 1650/1986, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.3010/2002, η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 παρ.1 δβ του ίδιου νόμου μετά την δημοσίευση του  παρόντος[7].

Η ισχύς του παρόντος καθώς και του προηγούμενου άρθρου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους ρυθμίσεις τους.


Άρθρο 53

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου απο της υπογραφής της η σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 22α Δεκεμβρίου 2003 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”, καθώς και των ως τρίτων συμβληθεισών εταιρειών “TVX HELLAS A.E.” και “TVX GOLD INC.”, η οποία έχει ως ακολούθως :


ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την 22-12-2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Νίκης 5-7) το Ελληνικό Δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Καλαφάτη και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστο Πάχτα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 83711/ΔΙΟΕ624/12-12-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Και η εδρεύουσα στο Χαλάνδρι Αττικής Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» και τον διακριτικό τίτλο «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου και της Χρυσούλας, μεταλλειολόγο Μηχανικό, κάτοικο Θρακομακεδώνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως αριθμός 33, με ΑΔΤ Ι280654/1972 Π.Α. Αγ. Αναργύρων, δυνάμει του από 11-12-2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Έχοντας υπόψη :

1.        Την με αριθ. συμβολαίου 22137/12-12-2003 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γραβριέλη-Αναγνωστάκη σύμβαση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Εταιρειών «T.V.X. HELLAS A.E.» και «T.V.X. GOLD INC.» δυνάμει της οποίας περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της «T.V.X. HELLAS A.E.» και τούτο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει σε αυτήν αποζημίωση ποσού 11.000.000 Ευρώ.
2.        Την με αριθ. συμβολαίου 22138/12-12-2003 της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου σύμβαση μεταβίβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» δυνάμει της οποίας τούτο μεταβιβάζει στην εν λόγω εταιρεία το ανωτέρω ενεργητικό έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος 11.000.000 Ευρώ, το οποίο αυτή έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει απ’ ευθείας στην εταιρεία T.V.X. HELLAS A.E.  σε εξόφληση της οφειλόμενης σε αυτήν από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω μεταξύ τους σύμβαση εξωδικαστικού συμβιβασμού.
3.        Το γεγονός οτι η ως άνω σύμβαση μεταβίβασης θα ισχύσει κατα το άρθρο 8 αυτής απο της δημοσιεύσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που θα την κυρώσει.
4.        Την υφιστάμενη μέχρι την κύρωση της σύμβασης μεταβίβασης και δημοσίευσης του σχετικού νόμου ανάγκη για την προκαταβολή μέρους του τιμήματος.
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»αναλαμβάνει σε εκτέλεση του άρθρου 2 της μεταξύ τους σύμβασης μεταβίβασης να καταβάλει άμεσα και απ’ ευθείας στην εταιρεία T.V.X. HELLAS το ποσό των 944.000 Ευρώ ως προκαταβολή έναντι του συμφωνηθέντος τιμήματος των 11.000.000 Ευρώ.

Άρθρο 2

Μετά από τη δημοσίευση του Νόμου που θα κυρώνει την ως άνω σύμβαση μεταβίβασης το υπόλοιπο του οφειλόμενου τιμήματος ύψους 10.056.000 Ευρώ θα καταβληθεί και αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής απ’ ευθείας στην εταιρεία T.V.X. HELLAS Α.Ε.

Άρθρο 3

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπεριλάβει στο νόμο που θα κυρώσει την υπ’ αριθ. 22137/12-12-2003 σύμβαση εξωδικαστικού συμβιβασμού και την υπ’ αριθ. 22138/12-12-2003 σύμβαση μεταβίβασης διάταξη για την κύρωση και της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή μέχρι 31-01-2004 η κύρωση των ως άνω συμβάσεων και της παρούσας από την Βουλή το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» το ποσό των 944.000 Ευρώ που θα έχει καταβάλει ως προκαταβολή σε εκτέλεση της παρούσας.

Άρθρο 5

Οι εκ τρίτου συμβαλλόμενες εταιρείες «T.V.X. HELLAS A.E.» και «T.V.X. GOLD INC.» νόμίμα εκπροσωπούμενες από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθανάσιο Φελώνη δηλώνουν ότι :
Α) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα την ανωτέερω συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».

Β) Έναντι του ποσού των 944.000 Ευρώ που θα λάβουν ως προκαταβολή μέρους της οφειλόμενης στην T.V.X. HELLAS από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης θα εκδώσουν ισόποση εξοφλητική απόδειξη.

Γ) Ολόκληρο το ποσό της εν λόγω προκαταβολής θα διαθέσουν για την εξόφληση μέρους των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων της T.V.X. HELLAS Α.Ε.

Δ) Σε περίπτωση μη κύρωσης των ανωτέρω συμβάσεων θα επιστρέψουν το ποσό των 944.000 Ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο                            Για την Εταιρεία
                                                     «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»
α)Υφυπουργός Οικονομίας                         Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
   και Οικονομικών                                και Δ/νων Σύμβουλος
   Χρήστος Α. Πάχτας                                   Δημ. Κούτρας
β)Υφυπουργός Ανάπτυξης 
 Αλέξανδρος Καλαφάτης

Για τις Εταιρείες
«T.V.X. HELLAS A.Eκαι «T.V.X. GOLD INC
Αθανάσιος Φελώνης   [1] Η ρύθμιση του καθεστώτος των Μεταλλείων Κασσάνδρας έγινε το 1995 με νόμο. Ειδικότερα την 21.121995 υπεγράφη Σύμβαση Μεταβίβασης του Ενεργητικού αυτοτελούς μονάδας παραγωγής εταιρίας υπό ειδική εκκαθάριση (εφεξής η Σύμβαση) ανάμεσα στην εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» ως εκκαθαρίστριας (και εκπρόσωπος της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων») και την εταιρία «ΤΙ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» καθώς και ως εκ τρίτου συμβληθέντων του Ελληνικού Δημοσίου και «TVX GOLD INCORPORATED».  Η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε για πρώτη φορά την 26.4.1996.
Την 21η Αυγούστου 1996 η Σύμβαση αυτή καθώς και η πρώτη της τροποποίηση κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον Ν. 2436/1996. Ο συγκεκριμένος νόμος πέραν της κύρωσης της σύμβασης περιέχει και μια σειρά άλλων διατάξεων οι οποίες συνέχονται με τη σύμβαση και συνιστούν στο σύνολό τους το συνολικό πλαίσιο υπό το οποίο θα λειτουργήσει η εταιρία TVX Hellas. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν ιδίως την κύρωση της αναπτυξιακής απόφασης του ν. 1892/90 (Αρ Πρωτ. 30600/ΝΝ 461/ν. 1892/90). Η σύμβαση όπως κυρώθηκε με το ν.2436/96 θεωρείται λυθείσα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου 3220/2004 ενώ οι λοιπές αναπτυξιακές αποφάσεις του νόμου 2436/1996 καταργήθηκαν.
Με το ίδιο φύλλο εφημερίδας Κυβερνήσεως (Α 192 21/8/1996) εγκρίθηκε με το πδ 266/1996 η έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του πδ 2687/53 από την εταιρία TVX Hellas AE Mεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού.
Επισημαίνεται ότι το δεύτερο άρθρο του κυρωτικού νόμου της σύμβασης σαφώς αναφέρει ότι η σύμβαση  και η τροποποιητική της πράξη είναι δυνατό να τροποποιούνται με τη συναίνεση όλως των μερών εκτός από συγκεκριμένες ρυθμίσεις χωρίς να απαιτείται η κύρωσής τους με νόμο. Από την έρευνα που κάναμε με δική μας πρωτοβουλία διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει οι ακόλουθες συμβολαιογραφικές τροποποιήσεις:
  1. Συμβόλαιο 10656 (21.12.95): Πράξη Πιστοποίησης Εκπληρώσεως Υποχρεώσεων Πλειοδότιδας μετά τη Μεταβίβαση Αυτοτελούς Μονάδας παράγωγης Εταιρίας τελούσης υπό Ειδική Εκκαθάριση.
Στα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος των 11.000.000.000 δρχ. προστίθεται η δυνατότητα εγγραφής εις βάρος της Αγοράστριας και υπέρ της υπό εκκαθάριση Εταιρίας επί παντός περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στην πωλούμενη αυτοτελή μονάδα για ποσό 8.500.000.000 δρχ.

  1. Συμβόλαιο 11268 (26.04.96): Τροποποιητική Πράξη της Σύμβασης Μεταβίβασης του Ενεργητικού της Αυτοτελούς Μονάδας Παραγωγής «Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ. Συμπεριλαμβάνεται στο ΦΕΚ σε αυτήν την τροποποιημένη μορφή. Η τροποποίηση αυτή πάντως εισάγει μία σειρά από οπολύ ευνοϊκές διατάξεις για την αγοράστρια, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 46 α του Ν. 1892/90.
  1. Συμβόλαιο 14525 (09.01.98): Τροποποιητική Πράξη της Σύμβασης Μεταβίβασης του Ενεργητικού της Αυτοτελούς Μονάδας Παραγωγής «Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
Αντικατάσταση Εγγυητικής Επιστολής με άλλη ισόποση και καλύπτουσα την ίδια αιτία.
  1. Συμβόλαιο 15749 (13.10.98): Τροποποιητική Πράξη της Σύμβασης Μεταβίβασης του Ενεργητικού της Αυτοτελούς Μονάδας Παραγωγής «Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
Διόρθωση λάθους που είχε γίνει στην αρχική σύμβαση και με το οποίο είχε συμπεριληφθεί σε αυτήν το ανήκον στην υπό εκκαθάριση Εταιρία Μεταλλείο με αριθμό Οριστικής Παραχώρησης 14 Νομού Σερρών. Τα μέρη αποδέχονται την ακυρότητα της μεταβίβασης αυτής και συναινούν για την επανακαταχώρισή του υπέρ της υπό εκκαθάριση Εταιρίας.
  1. Συμβόλαιο 20555 (07.11.01): Συναίνεση για μερική εξάλειψη Υποθήκης.
Διαγράφεται εγγραφείσα Υποθήκη από συγκεκριμένο ακίνητο, ενώ παραμένει ισχυρή και απρόσβλητη για τα υπόλοιπα ακίνητα της υπό εκκαθάριση Εταιρίας.
  1. Συμβόλαιο 21212 (08.10.02): Πράξη Εξάλειψης Υποθηκών
Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην εξάλειψη και διαγραφή υποθηκών για τα ακίνητα της υπό εκκαθάριση Εταιρίας.
.

[2]
ΥΑ 837//2003 (ΥΑ 83711/ΔΙΟΕ 624 ΦΕΚ Β 1865 2003): Εκπροσώπηση Δημοσίου στην Εξώδικη Καταγγελία Σύμβασης Μεταβίβασης εταιρείας TVX HELLAS Α.Ε. (346176)

Αρθρο
μόνο

 Ορίζουμε τους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστο Πάχτα και
Aνάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη σαν εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου:

 α) Στη Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού σε συνέχεια της από 9.12.2003
Εξώδικης Καταγγελίας του Ελληνικού Δημοσίου της Σύμβασης Μεταβίβασης που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2436/1996.

 β) Στη Σύμβαση Μεταβίβασης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της
εταιρείας" TVX HELLAS Α.Ε), που αποκτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει
της 22137/2003 Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2003

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

[3] ε. Άδειες
Πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που σχετίζονται με την λειτουργία της αυτοτελούς μονάδας που μεταβιβάζεται με την εξεταζόμενη Σύμβαση, μεταβιβάζονται στην αγοράστρια.
Στην Συνθήκη υπάρχει μέριμνα και για τις άδειες όπου δεν υπάρχει αυτοδίκαιη υποκατάσταση της υπό εκκαθάριση εταιρίας από την αγοράστρια.
Όλα τα σχετικά με τις πάσης φύσεως ρυθμίζονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης.
Τα σχετικά με τις απαιτούμενες έχουν πάντως ήδη τροποποιηθεί  με το Συμβόλαιο υπ’ αριθ. 11263/26-4-1996, το οποίο επίσης προσαρτήθηκε στον κυρωτικό νόμο και επίσης κυρώθηκε με αυτόν. Στην τροποποίηση αυτή απαριθμώνται   οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ενώ υποδεικνύονται παράλληλα και αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης παρατείνονται για 18 μήνες από την δημοσίευση του κυρωτικού νόμου οι άδειες που σχετίζονται με την λειτουργία  ηλεκτρομηχανικών και δομικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και τεχνικών έργων καθώς και η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Το ζήτημα των αδειών ρυθμίσθηκε πρόσθετα με την τροποποιητική πράξη της αρχικής σύμβασης που κυρώθηκε με τον αυτό νόμο. Είναι ζήτημα ιδιαίτερης κρισιμότητας καθώς από αυτό εξαρτήθηκε η τύχη της επένδυσης φαινομενικά και πιθανό να έχει συνέπειες στο μέλλον.

[4] Τροποποιητική πράξη αρ. 1268 της 26/4/1996

Με την πράξη αυτή η οποία ομοίως κυρώθηκε με τον ίδιο νόμο οριοθετήθηκαν οι απαιτούμενες άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του μεταλλείου χρυσού με τρόπο περιοριστικό, ορίσθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την έκδοσή τους και ρυθμίσθηκε ειδική διαδικασία έκδοσης αυτών ιδίως δε της ΜΠΕ. Ειδική ρύθμιση για τις άδειες μεταλλείων προστέθηκε στο άρθ. 3 με στόχο τη ρύθμιση της λήξης τους και της αυτοδίκαιης παράτασής τους. Ειδικά προβλέφθηκε για λόγους προστασίας περιβάλλοντος από τα μεταλλεία χρυσού η λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών, ρυθμίσθηκε το καθεστώς των αδειών εργασίας αλλοδαπού προσωπικού και το καθεστώς απαλλοτριώσεων.

[5] ΦΕΚ Α' 192/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2436 
   Κύρωση της από 21.12.1995 Συμβάσεως μεταξύ των
   εταιρειών "ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ" και
   "ΤΙ.ΒΙ.ΕΞ. ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ", καθώς και των ως εκ τρίτου
   συμβληθέντων, Ελληνικού Δημοσίου και "ΤVΧ GOLD
   INCORPORATED", όπως τροποποιήθηκε με την από
   26.4.1996 τροποποιητική της Σύμβαση και άλλες
   διατάξεις.

[6] Το επενδυτικό σχέδιο δηλαδή θα ρυθμίσει το συνολικό καθεστώς της επένδυσης μετά την έγκρισή του.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2601 ΦΕΚ Α'81 15.4.1998
   Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική
   και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες
   διατάξεις.
Ηδη τροποποιήθηκε με το ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3219   (ΦΕΚ Α' 13/27.1.2004) 
Τροποποίηση του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') "Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις".
 
 
 

[7] Το άρθρο αυτό προβλέπει τα ακόλουθα:
 
 
 
στ. Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν
απαιτείται στις θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, στις
βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές,
σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, στις Περιοχές Οργανωμένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ω.Α.Π.) του άρθρου 10 του Ν.
2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται
από νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο,
στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών,
βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα με την περ. Α' της παρ. 1
του άρθρου 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α'), καθώς και στις
μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: