ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

τροποποίηση του Κανονισμού Της Βουλής

   Πρωτ. 11956
Αριθμ.
           Διεκπ. 7935  (ΦΕΚ Α' 263/10/12/2013)
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β')».

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α'/10.4.97), όπως ισχύει.

  2. Τα άρθρα 11 παρ. 4 και 118 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

  3. Την από 26 Νοεμβρίου 2013 πρόταση του Προέδρου της Βουλής.

  4. Την από 25 Νοεμβρίου 2013 πρόταση Βουλευτών.

  5. Την από 29 Νοεμβρίου έκθεση της επί του Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.

  6. Την κατά ΜΑ' συνεδρίαση της 2.12.2013 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων,
κατά την οποία ψηφίσθηκε η από 26 Νοεμβρίου 2013 πρόταση του Προέδρου της Βουλής και η
από 25 Νοεμβρίου 2013 πρόταση Βουλευτών «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β')».

  Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει
ως εξής:

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος
Β')

                                               Α. Μέρος Κοινοβουλευτικό
                                            (ΦΕΚ 106Α'/1987), όπως ισχύει

Άρθρο 1
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής
προστίθεται νέο εδάφιο ι' ως εξής:

  «ι) Μόνιμη επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

  2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής
αντικαθίσταται ως εξής:

  «Οι επιτροπές των περιπτώσεων β, γ, δ, ε', στ, ζ', η', θ' και ι' συνιστώνται στην αρχή κάθε
τακτικής συνόδου.»

  3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής προστίθεται νέο εδάφιο ι' ως
εξής:

  «ι) Αντικείμενο της επιτροπής παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των
αποφάσεων του Δικαστηρίου και ιδίως της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις που αφορούν την
Ελληνική Δημοκρατία. Η επιτροπή δύναται να συντάσσει ειδικότερες εκθέσεις, οι οποίες
διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς και
φορείς».

  4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά το τέταρτο εδάφιο,
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

  «Η επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου αποτελείται από 21 μέλη.»

  5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής μετά το έβδομο εδάφιο
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

  «Η επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου αποτελείται από τον Πρόεδρο της διαρκούς επιτροπής δημόσιας διοίκησης,
δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο της επιτροπής, τα μέλη της ελληνικής
αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και
συμπληρώνεται με μέλη της διαρκούς επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και
δικαιοσύνης.»

Άρθρο 2
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής μετονομάζεται ως εξής:

  «θ) Μόνιμη επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων.»

  2. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  «θ) Αντικείμενο της επιτροπής σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού
κρατουμένων είναι η μελέτη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης του
σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα και στις άλλες δομές
κράτησης, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και εν γένει η χάραξη στρατηγικής σε θέματα
σωφρονιστικής πολιτικής.»

  3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  «Οι επιτροπές θεσμών και διαφάνειας, προστασίας περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας,
ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου και σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών
δομών εγκλεισμού κρατουμένων αποτελούνται από δεκατρείς (13) βουλευτές η πρώτη και η
τέταρτη, τριάντα (30) βουλευτές η δεύτερη, είκοσι πέντε (25) βουλευτές η τρίτη και δεκαπέντε
(15) βουλευτές η πέμπτη.»

Άρθρο 3

  Μετά το άρθρο 83 του Κανονισμού της Βουλής προστίθεται νέο άρθρο 83Α ως εξής:

Άρθρο 83Α
«Αναστολή χρηματοδότησης κόμματος

  1. Η κατά το άρθρο 7Α του Ν. 3023/2002, όπως ισχύει, απόφαση για την αναστολή κάθε είδους
κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης προς κόμματα λαμβάνεται από την
Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτών. Το σχετικό ζήτημα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής μετά
την υποβολή γνώμης από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας περί συνδρομής των
προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος.

  2. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας διατυπώνει τη γνώμη της βάσει αντιγράφου του
φακέλου της υπόθεσης τον οποίο αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της Βουλής η αρμόδια δικαστική ή
εισαγγελική αρχή. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας τα ανωτέρω στοιχεία και ορίζει προθεσμία εντός της οποίας η
Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει τη γνώμη της. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μπορεί
να ζητεί από τις αρμόδιες δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές τη διαβίβαση κάθε άλλου αναγκαίου
στοιχείου για τη διατύπωση της γνώμης της περί της συνδρομής των προϋποθέσεων που τάσσει ο
νόμος.

  3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 83. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της
αφού ακούσει εκπρόσωπο του κόμματος στο οποίο αφορά η υπόθεση, εφόσον αυτός το επιθυμεί,
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 83. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια μετέχουν μόνο οι
εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι βουλευτές που διατυπώνουν αντιρρήσεις στη
γνώμη της Επιτροπής για πέντε (5) λεπτά της ώρας καθένας, τηρουμένου πάντοτε του
δικαιώματος ακροάσεως εκπροσώπου του κόμματος στο οποίο αφορά η υπόθεση. Σε κάθε
περίπτωση, κάθε βουλευτής για τον οποίο φέρονται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
του άρθρου 7Α του Ν. 3023/2002 έχει το δικαίωμα να υποβάλει στη Βουλή έγγραφο υπόμνημα,
που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

  4. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής
απόφασης αίρεται αυτοδικαίως η κατά τα ανωτέρω αναστολή χρηματοδότησης».

Άρθρο 4

  Στο άρθρο 120 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) προστίθεται παράγραφος
11, ως εξής:

  «11. Η Βουλή απολαύει πλήρους αυτονομίας κατά το άρθρο 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος
ως προς την εν γένει λειτουργία της και δεν εντάσσεται στη «Γενική Κυβέρνηση». Για λόγους
διαφάνειας και στατιστικής ταξινόμησης, αναρτά στοιχεία, μέσω της διαδικτυακής της πύλης, ως
προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό - απολογισμό της.»

                                                             Β. Μέρος Β'
                                               (ΦΕΚ 51Α'/1997), όπως ισχύει

Άρθρο 5

  1 .α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

  «γ) Κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών».

  2. Στην αρχή της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 23 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 «Το Τμήμα Προϋπολογισμού αποτελεί υπηρεσία της Βουλής, που στελεχώνεται από υπαλλήλους
της Βουλής, οι οποίοι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους διέπονται από τη ρύθμιση,
ανάλογα εφαρμοζόμενη, της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει.

  Για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον της ανάγκης αυτόματης καταγραφής των δαπανών
της Βουλής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.)
και της έκδοσης εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος,
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και την κείμενη νομοθεσία, για την πληρωμή των δαπανών
της Βουλής, με κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονομικών που
εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, συνιστάται στη Βουλή των
Ελλήνων κλιμάκιο υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών, το οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Προϋπολογισμού της Βουλής. Με την ίδια
απόφαση ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά τη λειτουργία και τους όρους συνεργασίας
της ως άνω υπηρεσίας με το Τμήμα Προϋπολογισμού της Βουλής. Στη συγκρότηση του ως άνω
κλιμακίου μετέχουν, διατιθέμενοι με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, δύο υπάλληλοι της
Βουλής.»

  3. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 23 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

  «Η εκπόνηση τριμηνιαίων πινάκων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Βουλής, πινάκων
προσδιορισμού και επίτευξης στόχων.

  Η διενέργεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια της συνεργασίας με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχων στα επιχορηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.

  Η βεβαίωση, στις πράξεις διορισμού, μετάταξης ή απόσπασης, περί της ύπαρξης σχετικής
πρόβλεψης και πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Βουλής.

  Ο έλεγχος της νομιμότητας και της ορθότητας των εντολών πληρωμής που εκδίδουν τα αρμόδια
όργανα της Βουλής.

  Η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των κανονιστικών πράξεων του Προέδρου της Βουλής οι
οποίες προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της, ως προς την ύπαρξη ή μη της
απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο Προϋπολογισμό.

  Η άσκηση κάθε άλλη αρμοδιότητας που ανατίθεται σε αυτό με απόφαση του Προέδρου της
Βουλής».

  4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία», εννοείται το
κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων το υπαγόμενο στη Γενική
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συνεργάζεται με το
Τμήμα Προϋπολογισμού της Βουλής.

Άρθρο 6

  Στο άρθρο 106 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

  «3. Το ως άνω Ταμείο δεν ανήκει στους «Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης», οι οποίοι
αποτελούν υποτομέα της «Γενικής Κυβέρνησης».».

Άρθρο 7

  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                    Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: