ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4219 (ΦΕΚ Α 269 11.12.2013) Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.


Ενδιαφέρουσα πρόσφατη νομοθεσία

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


 Άρθρο πρώτο

 Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων
 της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου
 της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,
 Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
 του τμήματος Μαλιακός-Κλειδί του
 Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Αθήνα-
 Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)

 Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 28.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύμβασης Παραχώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με τις παραγράφους 46.1.1
και 46.1.2 του άρθρου 46 της από 28 Ιουνίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3605/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του
τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα- Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)
και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α'190) (η «Συμφωνία Τροποποίησης»), μεταξύ αφ' ενός του
Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα
ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί» και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1)
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HOCHTIEF ΡΡΡ SOLUTIONS GmbH» που
εδρεύει στο Essen Γερμανίας, (2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά, (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J & Ρ ΑΒΑΞ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «J & Ρ ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο
Αμαρουσίου, (4) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VINCI CONCESSIONS S.A.S.» που εδρεύει
στη Γαλλία, (5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το
διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ», (6) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ AT.Ε.» που εδρεύει
στο Δήμο Αμαρουσίου. Το κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης, πλην των προσαρτημάτων
αυτής, προσαρτάται σε πρωτότυπο ως Παράρτημα Α' του παρόντος νόμου και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του άρθρου πρώτου του νόμου αυτού.

 Άρθρο δεύτερο

 Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων
 της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου
 της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,
 Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
 του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος

 Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 28.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύμβασης Παραχώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 37.1 και 37.2
της από 31 Μαΐου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής
Ελλάδος και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α'168) (η «Συμφωνία Τροποποίησης»), μεταξύ αφ' ενός
του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των
Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINTRA
CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,
(2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IRIDIUM
CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας. Το κείμενο της
Συμφωνίας Τροποποίησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, προσαρτάται σε πρωτότυπο ως
Παράρτημα Β' του παρόντος νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άρθρου δεύτερου του
νόμου αυτού.

 Άρθρο τρίτο

 Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων
 της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου
 της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,
 Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
 του Αυτοκινητόδρομου Ιονία Οδός από Αντίρριο
 μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)-
 Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος
 του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα

 Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 28.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύμβασης Παραχώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 37.1 και 37.2
της από 19 Δεκεμβρίου 2006 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του'Εργου της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιονία Οδός
από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημα-τάρι - Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Α'81) (η «Συμφωνία
Τροποποίησης»), μεταξύ αφ' ενός του ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Νέα Οδός Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των
Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINTRA
CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,
(2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡ-ΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IRIDIUM
CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ACS SERVICIOS Υ CONCESIONES SL» που εδρεύει στη Μαδρίτη
Ισπανίας, (5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη
Ισπανίας. Το κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής,
προσαρτάται σε πρωτότυπο ως Παράρτημα Γ του παρόντος νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του άρθρου τρίτου του νόμου αυτού.

 Άρθρο τέταρτο

 Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων
 της Σύμβασης Παραχώρησης του'Εργου
 της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,
 Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
 του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος-
 Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

 Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 29.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύμβασης Παραχώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 37.1 και 37.2
της από 24 Ιουλίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα -
Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα και άλλες διατάξεις» (Α'279) (η «Συμφωνία Τροποποίησης»),
μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Ολυμπία Οδός Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα -
Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα» (πρώην «Άπιον Κλέος Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για
τον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα»), και β) εκ τρίτου των
Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VINCI
CONCESSIONS S.A.S.» που εδρεύει στη Γαλλία, (2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Νέα Κηφισιά, (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J &
Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «J & Ρ ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει
στο Δήμο Αμαρουσίου, (4) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HOCHTIEF PPP
SOLUTIONS GmbH» που εδρεύει στο Essen Γερμανίας, (5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό
τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, (6) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ
Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου. Το κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης, πλην των
προσαρτημάτων αυτής, προσαρτάται σε πρωτότυπο ως Παράρτημα Δ' του παρόντος νόμου και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άρθρου τέταρτου του νόμου αυτού.

 Άρθρο πέμπτο

 Ρυθμίσεις για τον οδικό άξονα
 «Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα»

 1. Ο οδικός άξονας «Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» χαρακτηρίζεται ως έργο
υποδομής άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου, αμέσως μετά την εξαίρεση του από τη Σύμβαση
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης
και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα (η
Σύμβαση Παραχώρησης), όπως αυτή θα ισχύσει μετά την τροποποίηση της σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο τέταρτο του παρόντος νόμου, να δημοπρατηθεί εντός του πρώτου
εξαμήνου του έτους 2014. Ειδικά:

 α) το τμήμα από Α/Κ Μυντιλογλίου (πέρας παράκαμψης Πάτρας) έως Α/Κ Πύργου θα
κατασκευασθεί σύμφωνα με τις έρευνες και μελέτες που υποχρεούται να εκπονήσει ο
Παραχωρησιούχος δυνάμει της παραγράφου 18.2.3 της τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης,
μέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων, με στόχο η κατασκευή του να έχει
ολοκληρωθεί όχι αργότερα από την ολοκλήρωση του έργου της Σύμβασης Παραχώρησης,

 β) το τμήμα από κόμβο Καλού Νερού έως Α/Κ Κυπαρισσίας θα κατασκευασθεί με εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους, με βάση τους ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τις υφιστάμενες
πλήρεις μελέτες οδοποιίας και αυτές που θα εκπονηθούν κατά προτεραιότητα, προκειμένου να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016,

 γ) το τμήμα Πύργος - Καλό Νερό παραμένει έργο προτεραιότητας, το οποίο περιλαμβάνεται στον
εθνικό σχεδιασμό για τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα με τον
αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα.

 2. Τα Αναβαλλόμενα Τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 4.2.3 της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της Μελέτης - Κατασκευής -
Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου
Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), όπως αυτή θα ισχύσει μετά την τροποποίηση της, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζονται ως έργα υποδομής
άμεσης προτεραιότητας τα οποία περιλαμβάνονται στον εθνικό σχεδιασμό για τη σύνδεση του
αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Ο.Ε. με την Εγνατία Οδό και θα ολοκληρωθούν με εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους και ειδικότερα τα μεν τμήματα του άρθρου 4.2.2 (α) (ί) και (iii) εντός τριών
(3) ετών, το δε τμήμα του άρθρου 4.2.2 (α) (ίν) εντός πέντε (5) ετών. Η διάταξη της κατωτέρω
παραγράφου 3 εφαρμόζεται και για την κατασκευή των ανωτέρω τμημάτων.

 3. Οι υπολειπόμενες αναγκαίες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των ως άνω
τμημάτων του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος-Τσάκωνα, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως έργο
Εθνικής Σημασίας, θα κηρυχθούν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

 Άρθρο έκτο

 Η παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 τροποποιείται ως εξής:

 «20. Ορίζεται μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων
φορέων έως 31.12.2015, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-
2013.

 Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και η διάρκεια θητείας των ΔΣ. των καταργούμενων και
συγχωνευόμενων φορέων, με αρμοδιότητα την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, μέσω των
εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων, τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγενημένης έννομης σχέσης των καταργούμενων και
συγχωνευόμενων φορέων. Οι εκκρεμείς δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων,
σε περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς
καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες τους.»

 Άρθρο έβδομο

 1. Παρέχεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
εξουσιοδότηση να υπογράψουν εκπροσωπώντας από κοινού το Ελληνικό Δημόσιο:

 (α) Σύμβαση αναδοχής χρέους («Assumption Agreement») μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«Ολυμπία Οδός Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος -
Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα» (η «Εταιρία Παραχώρησης»), προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που απορρέουν από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις,
που συνάπτονται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη - Κατασκευή -
Χρηματοδότηση - Συντήρηση - Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα -
Κόρινθος - Πάτρα -Πύργος - Τσάκωνα» (το «Έργο»), η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 3621/2007
(Α'279).

 (β) Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρίας Παραχώρησης, του Διατραπεζικού
Εκπροσώπου των δανειστριών τραπεζών του'Εργου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων
Δανειστών και του Εκπροσώπου Εξασφαλίσεων των δανειστριών τραπεζών του Έργου
(«Subordination Deed»), για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών σε
περίπτωση αναδοχής του χρέους της Εταιρίας Παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση αναδοχής χρέους της
ανωτέρω περίπτωσης α'.

 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στους ειδικούς λογαριασμούς της παραγράφου 12.2 του
άρθρου 12 εκάστης των Συμφωνιών Τροποποίησης που κυρώνονται με τα άρθρα πρώτο έως
τέταρτο του παρόντος νόμου, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της
παραγράφου αυτής.

 Άρθρο όγδοο

 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόμου του Κράτους.

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                        ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ                                    ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                   ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ                                                ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ


 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                            ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                       ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ                                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013

 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: