ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Σπιναλόγκα: δυο νόμοι και μία απόφαση

Απόψε που θα καθίσουμε να δούμε το νέο επισόδειο της Σπιναλόγκας ας θυμηθούμε πώς ο νόμος κατήργησε κάποτε τη Σπιναλόγκα, πώς κατήργησε τη λέξη λέπρα και πώς για χρόνια η λέπρα ήταν λόγος διαζυγίου.

Αλλοι καιροί άλλα ήθη, αλλά πάντα η μισαλλοδοξία παρούσα... και στο νόμο.


Ν.Δ. 3766 της 25/30-9-57 (Α 197). Περί συγχωνεύσεως
των Νοσοκομείων Προσκαίρου Αθηνών και Γενικού
Κρατικού Αθηνών εις ενιαίον Γενικόν Νοσοκομείον,
μετατροπής του Κρατικού Σανατορίου Περιθάλψεως
Δημοσίων Υπαλλήλων εις Δημόσιον Παιδιατρικόν
Νευροψυχιατρικόν Νοσοκομείον και άλλων τινών
διατάξεων.

`Αρθρ. 4.

1. Το εν Σπιναλόγκα της Νήσου Κρήτης Νοσηλευτήριον Λεπρών "Αγιος
Παντελεήμων" καταργείται εκλιπόντος του σκοπού αυτού και αντ` αυτού
ιδρύεται εις την αυτήν θέσιν Νοσηλευτικόν ίδρυμα νευροψυχικώς ανιάτων
ατόμων υπό την επωνυμίαν "Αγιος Παντελεήμων" διεπόμενον υπό των
διατάξεων του Ν.Δ. 2592/53 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη
μεταγενεστέρως δυνάμεως μέχρι τετρακοσίων κλινών δια την περίθαλψιν
διανοητικώς και ψυχικώς ανωμάλων και καθυστερημένων μη ιασίμων και μη
κοινωνικώς βιωσίμων ατόμων.

2. Δια Β. Διατάγματος εκδοθησομένου εντός διμήνου από της ισχύος
του παρόντος προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας εγκρίνοντος τον
Οργανισμόν του Ιδρύματος τούτου, θέλει ρυθμισθή πάσα περίπτωσις ή
λεπτομέρεια αφορώσα εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτού.

3. Το υπηρετούν προσωπικόν του καταργουμένου νοσηλευτηρίου Λεπρών
"Αγιος Παντελεήμων" τακτοποιείται εις τας προβλεφθησομένας θέσεις του
Νέου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, εφ` όσον κριθή κατάλληλον ή τοποθετείται
εις αναλόγους θέσεις ετέρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 δια
μεταθέσεως ή μετατάξεως.

4. Ο διανυθείς χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού εν γένει εις το
Νοσηλευτήριον Λεπρών ο "Αγιος Παντελεήμων" θεωρείται ως διανυθείς εις
το ιδρυόμενον Νοσηλευτικόν Ιδρυμα ή εις το εις ο τοποθετείται
τοιούτον.

5. Η θητεία του Δ.Σ. του καταργουμένου Νοσηλευτηρίου λήγει άμα τη
δημοσιεύσει του παρόντος Ν. Διατάγματος.

6. Η Εν Αθήναις εκ Δημοσίας Διαθήκης ακίνητος περιουσία του
καταργουμένου Νοσηλευτηρίου Λεπρών περιέρχεται εις το κατά τας
διατάξεις του Ν.Δ. 3625/56 (1) συσταθέν `Ιδρυμα προστασίας Λεπρών.
Ν 1137/1981: Νοσηλεία-κοινωνική προστασία χανσενικών ασθενών

Αρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

Τελικές Διατάξεις.

Αρθρο 12.

1. Η λέξη λέπρα και λεπρός δεν αναγράφονται σε πιστοποιητικά,
δημόσια έγγραφα, εργαστηριακές εξετάσεις κ.λπ.

2. Το Ν.Δ. 3369/1955 "Περί μέτρων προς καταπολέμηση της λέπρας" και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του
παρόντος νόμου καταργούνται.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Αριθ. 16/1980 Τμ. Γ`

Προεδρεύων ο κ. ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ αντιπρόεδρος
Εισηγητής ο κ. Γ. Βολτής, αρεοπαγίτης
Δικηγόροι οι κ.κ. Γ. Κολιούσης, Λεοντ. Κωσταπάνος


Επειδή κατά την διάταξιν του άρθρ. 1444 του ΑΚ "εκάτερος των συζύγων δύναται
να ζητήση το διαζύγιον εάν ο έτερος πάσχη εκ λέπρας". Εν προκειμένω το
δικάσαν εφετείον, ως εκ της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεώς του δείκνυται, μετ`
εκτίμησιν των αποδείξεων εδέξατο ανελέγκτως ότι η κατάστασις της
αναιρεσειούσης εβελτιώθη κατάστασης ταύτης ακινδύνου δια την δημοσίαν υγείαν,
δι` ον λόγον και έτυχεν εξιτηρίου εκ του νοσοκομείου, πρέπει όμως να συνεχίση
την θεραπείαν της και να παρακολουθήται υπό ειδικευμένων ιατρών, ότι ούτω δεν
επήλθεν ίασις της εκκαλούσης συνεχής και μόνιμος εις βαθμόν ώστε
επιστημονικώς να αποκλείηται βασίμως η εν τω μέλλοντι επανεμφάνισις της ως
άνω νόσου του Hansen, ότι η μετάδοσίς της και ο επηρεασμός των τέκνων της
αναιρεσειούσης δεν αποκλείεται έστω και αν πρόσφατος εργαστηριακή εξέτασίς
της εις τό Γεν. Νοσοκομείον Ιωαννίνων απέβη αρνητική και ότι έπαυσε μεν να
είναι ενεργός η νόσος της, δι` ο και επετράπη η έξοδός της εκ του νοσοκομείου
μετά από νοσηλείαν δύο ετών και τριών μηνών, δεν επήλθεν όμως πλήρης και
οριστική ίασις της νόσου. Ταύτα δεξάμενον το Εφετείον και αποφηνάμενον την
λύσιν του γάμου των διαδίκων δια τον εκ του ως άνω άρθρ. 1444 ΑΚ λόγου της
αγωγής του αναιρεσιβλήτου, ούτε παρεβίασε την ουσιαστικού δικαίου
προδιαληφθείσαν διάταξιν, ούτε ανεπαρκείς διέλαβεν εν τη αποφάσει του
αιτιολογίας, αφού δια των όσων εδέξατο, η αναιρεσείουσα πάσχει εκ λέπρας, εξ
ης νόσου, παρά την γενομένην θεραπείαν, έπαυσε να είναι ενεργός η ασθένειά
της, δεν ιάθη όμως πλήρως και οριστικώς. Οθεν απορριπτέοι είναι οι εκ του
άρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ, περί του αντιθέτου πρώτος και τρίτος κατά το
δεύτερον αυτού μέρος, λόγοι της υπό κρίσιν αναιρέσεως. - (Επικυρώνει την Εφ.
Κερκ. 77/1977).

Δεν υπάρχουν σχόλια: