ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Πανεπιστήμια, Κολλέγια, πτυχία και ουσία.

Εκδόθηκε η από καιρό αναμενόμενη απόφαση του ΔΕΚ C- 274/05 για το ζήτημα της αναγνώρισης πτυχίων βάσει συμφωνιών δικαιοχρήσεως. Η απόφαση αυτή ανεμένετο σύμφωνα και με τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα με ενδιαφέρον πολλαπλό. Δεν μας εξέπληξε. Κατανοούμε φυσικά το πρόβλημα που δημιουργείται για το ελληνικό δημόσιο με αφορμή το άρθρο 16 Σ. και τα τόσα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη από τις συζητήσεις της αναθεώρησης.
Μας εξέπληξε η ιδιαίτερη κομψότητα με την οποία το ΔΕΚ αντιμετώπισε το θέμα φροντίζοντας να τονίσει ότι :
"35 Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι τα άρθρα 1, στοιχείο α΄, και 3 της οδηγίας 89/48 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 4 της οδηγίας αυτής, ένα κράτος μέλος υποδοχής υποχρεούται να αναγνωρίσει δίπλωμα που χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, μολονότι με το δίπλωμα αυτό πιστοποιούνται σπουδές που έχουν πραγματοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, στο κράτος μέλος υποδοχής και οι οποίες, κατά τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους, δεν αναγνωρίζονται ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως.
36 Πρέπει να επισημανθεί ότι η ερμηνεία αυτή δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την αρμοδιότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπαιδεύσεως και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος.
37 Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί συναφώς ότι η οδηγία 89/48 δεν αφορά την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, αλλά μόνον τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία παρέχουν πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.
38 Στη συνέχεια, αντιθέτως προς τις τομεακές οδηγίες που αφορούν επιμέρους επαγγέλματα, η οδηγία 89/48 δεν σκοπεί να εναρμονίσει τους όρους προσβάσεως στα διάφορα επαγγέλματα στα οποία έχει εφαρμογή ή τους όρους ασκήσεως των επαγγελμάτων αυτών, τα δε κράτη μέλη εξακολουθούν, συνεπώς, να είναι αρμόδια για τον καθορισμό των όρων αυτών εντός των ορίων που επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο (απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, C‑149/05, Price, Συλλογή 2006, σ. I‑7691, σκέψη 54).
39 Τέλος, η μέθοδος αναγνωρίσεως που καθιερώνει η οδηγία 89/48 δεν έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη και άνευ όρων αναγνώριση των διπλωμάτων και επαγγελματικών προσόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 4 της οδηγίας αυτής επιτρέπει ρητώς την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων αν η εκπαίδευση του αιτούντος διαφέρει ως προς τη διάρκεια ή το περιεχόμενό της από την απαιτούμενη στην Ελλάδα εκπαίδευση."
Η απόφαση αυτή πρέπει να τύχει προσεκτικής μελέτης ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Οσον αφορά εκφράσεις τύπου "ταφόπλακα" ή "μπλόκο" που συνηθίζονται με αφορμή την έκδοση μιας απόφασης καλό θα είναι να είμαστε φειδωλοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: