ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Κυπριακά Πτυχία Νομικής

Eνας πόλεμος που αφορά νέους ανθρώπους έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Στο κέντρο του τα πτυχία  Νομικής. Πτυχία που παρέχουν κυπριακά πανεπιστήμια στα οποία διδάσκους πάμπολλοι καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ. Πολλά τέτοια κυπριακά πανεπιστήμια μάλιστα διοικούνται από καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ άλλοτε συνταξιούχων άλλοτε όχι. Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δεν είναι δυνατό να μην είναι γνωστό στην Κύπρο το πρόβλημα στη συνολική του έκταση ήδη από την εποχή που ξεκίνησαν να δίδονται αυτά τα πτυχία.
Η υπόθεση αφορά εκατοντάδες νέους από την Ελλάδα που θέλουν να σπουδάσουν νομικά και επειδή δεν εισάγονται στις εγχώριες νομικές σχολές εξετάζουν αυτές τις ημέρες την πιθανότητα να σπουδάσουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της γειτονικής Κύπρου. Η ομοιότητα της γλώσσας αλλά και το γεγονός ότι διδάσκουν έλληνες καθηγητές ΑΕΙ σε αυτά καθιστά τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια ιδιαίτερα ελκυστικά αλλά και σχετικά οικονομικότερα.
Εκεί τα τελευταία χρόνια άρχισαν να παρέχονται σπουδές νομικής ελληνικού δικαίου (παρότι η Κύπρος ακολουθεί το αγγλικό δίκαιο) από ιδιωτικά πανεπιστήμια, όμως την πόρτα αυτή έκλεισε πρόσφατα ο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) παύοντας να τις αναγνωρίζει. Ο ΔΟΑΤΑΠ ειδικότερα αποφάσισε τα ακόλουθα:
Αποφάσεις Ολομέλειας Δ.Σ. συνεδρίας 169/22-6-2015 μετά από συζήτηση της Γνωμοδότησης υπ΄αρ. 83/2015 του Γ΄ Τμήματος του ΝΣΚ σε απάντηση του υπ. αρ. πρωτ. 19849/2014 ερωτήματος του Οργανισμού (Σπουδές Νομικής Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου) Για την εισαγωγή μη πτυχιούχων

Η αποδοχή κατάταξης μη πτυχιούχων της ημεδαπής με βάση μη ολοκληρωμένες σπουδές τους σε άλλο τμήμα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από αυτό της Νομικής επιστήμης προσκρούει στην απαίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο (α) του ν. 3328/2005 για κτήση του αλλοδαπού τίτλου υπό όρους οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις των ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς η κατάταξη η οποία λαμβάνει χώρα, ισοδυναμεί, κατ' ουσία, με προαγωγή κατά δύο περίπου έτη σπουδών στο πλαίσιο του αλλοδαπού προγράμματος σπουδών «Ελληνικό Δίκαιο», το οποίο ουσιαστικά ζητείται να αναγνωρισθεί ως ταυτιζόμενο ή αντίστοιχο με τα τετραετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ. Η προαγωγή δε αυτή στηρίζεται σε συνυπολογισμό, εκ μέρους του αλλοδαπού ΑΕΙ, σπουδών ή πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες αφορούν σε μαθήματα διδασκόμενα στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων ημεδαπών ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στην απονομή πτυχίου Νομικής αλλά επιδιώκουν την επίτευξη άλλων μαθησιακών αποτελεσμάτων και έχουν ως στόχο την απόκτηση διαφορετικών προσόντων και όχι των προσόντων του κατόχου πτυχίου Νομικής. Γενικότερα, η αξιολόγηση στο πλαίσιο του Ν.3328/2005 και αναφορικά με την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων και μαθημάτων από μεταφορά, οφείλει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους μαθησιακούς στόχους και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των εν λόγω μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων προέλευσης.


Για τις κατατάξεις
Στο πλαίσιο της εξέτασης των συνθηκών σπουδών, προαγωγής, αξιολόγησης, και αποφοίτησης (άρθρο 4 παρ.1 Ν. 3328/2005) και όσον αφορά ειδικότερα τις κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών της Αλλοδαπής σε προπτυχιακά προγράμματα Νομικής, οφείλει να προκύπτει με σαφήνεια ο ακριβής χρόνος εισόδου στο πρόγραμμα, η τήρηση ενός μεγίστου ορίου διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο, ανάλογα με τα ισχύοντα στην Ελληνική νομοθεσία(έως 60 πιστωτικών μονάδων ανά έτος), καθώς και να συνεκτιμάται το εξάμηνο εισαγωγής το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τα ισχύοντα στα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ. Γενικότερα, το εξάμηνο εισαγωγής, συνεκτιμωμένου του περιεχομένου των αναγνωρισθέντων μαθημάτων, αποτελεί αποφασιστική παράμετρο στην εξέταση αλλοδαπού τίτλου σπουδών μετά από κατάταξη, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί σε εξάμηνο ανώτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο για την κατάταξη πτυχιούχων στα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ της ημεδαπής.


Σπουδές στο Ελληνικό Δίκαιο
Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών Νομικής, ο οποίος απονέμεται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου». Η αναγνώριση αλλοδαπού τίτλου σπουδών ο οποίος αφορά στο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών σπουδών Νομικής στα τμήματα Νομικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ως ισοτίμου με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ, δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της νομοθεσίας για αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων (Ν. 3328/2005).http://www.doatap.gr/gr/apofaseisds.php


Η ισχύς των ανωτέρω άρχεται για τους εισαχθέντες στα ΑΕΙ της Αλλοδαπής μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (23/6/2015).
 
Ωστόσο, ορισμένα ιδρύματα υποστηρίζουν ότι οι σπουδές αυτές εξακολουθούν να αναγνωρίζονται αυτόματα στην Ελλάδα, γεγονός που πλέον δεν ισχύει. Ειδικότερα, εδώ και τρία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο να πηγαίνουν στην Κύπρο έλληνες απόφοιτοι διαφόρων πανεπιστημιακών ειδικοτήτων για να σπουδάσουν νομικά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια καθώς μπορούν να εισαχθούν είτε σε τετραετές πρόγραμμα είτε με κατάταξη ως πτυχιούχοι ώστε να λάβουν πτυχίο νομικής με μόλις δύο χρόνια σπουδών στην ελληνική γλώσσα και με αντικείμενο το ελληνικό δίκαιο και όχι το κυπριακό - που είναι αγγλοσαξονικό.
Τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από ανάλογη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο ΔΟΑΤΑΠ αποφάσισε ότι δεν είναι πλέον δυνατή η αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου νομικής από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου στο ελληνικό δίκαιο ανεξαρτήτως τού αν αποκτήθηκε με πλήρη (τετραετή) ή μερική (διετή) φοίτηση.
Σοβαρό πρόβλημα εντόπισε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε φακέλους υποψηφίων που προσκόμισαν πτυχία από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, κάτι που υπάρχουν φόβοι πως έχει αντίκτυπο σε εκατοντάδες πτυχία των ίδιων ιδρυμάτων που ελέγχθηκαν επί ΔΟΑΤΑΠ. Από τους συνολικά 93 φακέλους που εξέτασε η ειδική επιτροπή του ΔΣΑ, ελλιπείς ή αντιφατικοί χαρακτηρίστηκαν οι 33!
Συγκεκριμένα, όπως δηλώνει στα Νέα ο πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής, στους 33 αυτούς φακέλους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή εντοπίστηκαν ασάφειες ως προς τα δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι. «Μας έστειλαν δύο διαφορετικά πιστοποιητικά, στο ένα εκ των οποίων εμφανιζόταν το ίδιο πρόσωπο να έχει λάβει x πιστωτικές μονάδες και στο άλλο σχεδόν διπλάσιες, για το ίδιο χρονικό διάστημα», λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Αλεξανδρής.
Σύμφωνα με τον ΔΣΑ όμως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στους 33 συγκεκριμένους φακέλους που κρίθηκαν προβληματικοί τώρα, αλλά επεκτείνεται και σε περασμένα έτη, κατά τα οποία οι αναγνωρίσεις των πτυχίων γινόταν από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάλιστα, για το λόγο αυτό επίκειται συνάντηση με στελέχη του Οργανισμού, ώστε να διαπιστωθεί αν και σε πιο βαθμό μπορεί να ελεγχθεί αυτή την στιγμή το ζήτημα.
Προσωπικά θεωρώ ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρουν οι έλληνες καθηγητές των ελληνικών ΑΕΙ που διδάσκουν στα ως άνω κυπριακά ιδρύματα. Γνωρίζω πολλούς οι οποίοι συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία για μικρά οικονομικά ανταλλάγματα.
Και όλα αυτά για μια αμφίβολη καριέρα ανεργίας για ένα όραμα που δεν έχει αντίκρυσμα.
Αλήθεια πόσο καιρό ακόμη οι ελληνικές οικογένειες θα επενδύουν στο όραμα "γιατρός- δικηγόρος" καταστρέφοντας τα παιδιά τους?
για πόσο καιρό ακόμη θα τυγχάνουν εκμετάλλευσης όλες οι οικογένειες που υπηρετούν αυτή τη φαινάκη?
για πόσο καιρό εξάλλου οι "διορισμένοι" καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ θα υπηρερούν εδώ και εκεί για μικροποσά?
Το όραμα της ιδιότητας του δικηγόρου παραμένει σημαντικό. Το όραμα της αστικοποίησης χωρίς κανένα υπόβαθρο. Το όραμα της αλλαγής πεπρωμένου μιας κοινωνίας που ακόμη αργεί να ωριμάσει.


1 σχόλιο:

eytyhia Katsarou είπε...

επιτρέψτε μου να ζητήσω διασαφήσεις. Τι γίνεται με κείνα τα παιδιά που και τετραετές πρόγραμμα νομικής ελληνικού δικαίου ολοκήρωσαν και ισοτιμία αντιστοιχία πήραν από Δοαταπ, αλλά ο ΔΣΑ (η επιτροπή του άρθρου 15) δνέχει προχωρήσει σε καμί αέκδοση ατομικών πράξεων? πότε θα λάβουν γνώση? Κι αν μάλιστα αυτά τα παιδιά οι γονείς τους δεν τα άφησαν ούτε να πάνε στο ΑΕΙ που εισήχθησαν στην Ελλάδα ούτε να δώσουν δεύτερη φορά? Θα ρίξουμε ανάθεμα και μίασμα επειδή ΔΕΝ ΒΓΑΛΑΝΕ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ όπως κάποτε οι της Νομικής Αθηνών στους αποφοίτους της οποίας συμπεριλαμβάνομαι και η υποφαινομένη - έπρατταν για τις νομικές των άλλων πόλεων? Μήπως απλά το εκπαιδευτικό σύστημα μας είναι αυτό που νοσεί και καλύπτεται πίσω από το numerus clausus των εισαγόμενων στα Πανεπιστήμια? Μήπως η Νομική Σχολή λόγω του ότι είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΗΣ της Γ κατεύθυνσης έπρεπε να κάνει την επιλογή της μέσω των νομικών μαθημάτων και όχι μέσω των πανελληνίων εξετάσεων? Μήπως ίσως θα απάλλασσε και ένα τέτοιο σύστημα από την ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ για τα νοικοκυριά και το Κράτος (λόγω μη έκδοσης αποδείξεων) την παραπαιδεία? Επειδή ως νομικοί δεν είμαστε για τα απλά και γνωρίζουμε από αποχρώσεις ας μη σταματάμε στο άσπρο μαύρο του πας μη Έλλην Βάρβαρος δεν τιμά κανένα μας. Ευχαριστώ.