ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

NOMIKΑ ΝΕΑ LAW BLOG

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ν. 3049/02 κατακαημένο 5Α

και για να μην ξεχνιόμαστε:

στο νόμο για το μεσοπρόθεσμο μπήκε ειδική διάταξη για την πρόσληψη συμβούλων για τις αποκρατικοποιήσεις, λίγες μέρες μετά την υιοθέτηση του άρθρου 5 Α
ιδού:

Aρθρο 5 Α
Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων


1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής
του π.δ. 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα
ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος , με εξαίρεση τη διάθεση κινητών αξιών εταιριών
εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζεται αποκλειστικά η
ακόλουθη διαδικασία:

α) Η Ε.Γ.Α.Α. γνωστοποιεί την πρόθεση της Δ.Ε.Α.Α. να προχωρήσει σε ανάθεση
σύμβασης με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο
διαδίκτυο ή και στο διεθνή ή εθνικό τύπο.

Με την πρόσκληση γνωστοποιούνται:

αα) Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.

ββ) Το αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας.

γγ) Η προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη
από δεκαπέντε ημέρες και, αν συντρέχουν ειδικοί ή επείγοντες λόγοι, κατώτερη
από πέντε εργάσιμες ημέρες.

δδ) Τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και
επαγγελματικών ικανοτήτων που συνδέονται και είναι ανάλογες με το
αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι
υποψήφιοι και οι προσφέροντες.

εε) Αν η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση των προσφορών ή μετά
από ανταγωνιστικό διάλογο των προσφερόντων, καθώς και ο μέγιστος και ο
ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, ο οποίος δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε και μικρότερος από τρεις. Αν ο αριθμός
των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα
της προηγούμενης περίπτωσης είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό του
προηγούμενου εδαφίου, η Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας
τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα
ικανοτήτων.

β) Απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή άλλοι οικονομικοί φορείς
που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα
απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

γ) Η Ε.Γ.Α.Α. προβαίνει σε διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους που
επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη
προσφορά.

δ) Αν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ότι θα εφαρμοστεί
ανταγωνιστικός διάλογος, η Ε.Γ.Α.Α. διεξάγει το διάλογο με τους υποψηφίους
που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να προσδιορίσει μετά από
συγκριτική αξιολόγηση την ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους
συμμετέχοντες, η Ε.Γ.Α.Α. τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους
βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.

ε) Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία
στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να
ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο
δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ε.Γ.Α.Α. αξιολογεί
τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες με βάση τα κριτήρια
ανάθεσης που καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφαρμοζομένων,
κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων του άρθρου 51 του π.δ. 60/2007.

στ) Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, η Ε.Γ.Α.Α.
εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα,
υποχρεούται να μην παρέχει, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις,
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με
άλλους. Η Ε.Γ.Α.Α. δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει στους λοιπούς
συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που
έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεση του.

ζ) Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α., ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης της συμβάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο
2 και γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας Διαδικασιών Ανάθεσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η σύμβαση υπογράφεται, για λογαριασμό του
Δημοσίου, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τη Δ.Ε.Α.Α.
όργανο.

2. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Γ.Α.Α., άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή
ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται
να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του
Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση προς την
Ε.Γ.Α.Α., για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή
έχει συγκροτηθεί.

3. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και
Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν
στην Ε.Γ.Α.Α., άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες
γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί, οι οποίοι
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή της
συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

4. Στην Ε.Γ.Α.Α. συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των
Διαδικασιών Ανάθεσης (ΕΠ. Ε.Ν.Δ.Α.), η οποία συγκροτείται από συνταξιούχους
ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή συνταξιούχους ή εν ενεργεία
ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με
απόφαση της Δ.Ε.Α.Α., ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία
των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται για ίσο
χρονικό διάστημα.

Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των
διαδικασιών ανάθεσης, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και η γνωμοδότηση προς τη Δ.Ε.Α.Α. για την
τήρηση των διαδικασιών αυτών.
«Μέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, η ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος άρθρου διενεργείται χωρίς γνώμη της Επιτροπής, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α.. »5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση που
καταβάλλεται στα μέλη των Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3
και 4, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους, η οποία βαρύνει το
λογαριασμό που προβλέπεται στην περίπτωση δ` του άρθρου 5.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και κάθε σχετικό
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Για τη διάθεση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται
στις οικείες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις."

Δηλαδή τόσο δύσκολο ήταν η συγκρότηση της επιτροπής αυτής ή μήπως το ΔΝΤ καιγόταν να μην συγκροτηθεί?
Οσο διαβάζω το Μεσοπρόθεσμο (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015) τόσο δεν βρίσκω πουθενά την Ευρώπη και τους δανειστές μας αλλά τοπικά μικροσυμφέροντα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: